Forskrift om vann- og kloakkgebyrer, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2007-09-20-1853
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse20.09.2007
Sist endret
EndrerFOR-1999-04-29-474
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort28.05.2015   kl. 15.00
Rettet01.01.2016, § 7.
KorttittelForskrift for vann- og kloakkgebyrer, Rygge

Hjemmel: Fastsatt av Rygge kommunestyre 20. september 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

§ 1.Avgiftspliktig
1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkgebyr gjelder:

Eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, enten direkte eller gjennom privat samleledning.

Eiendom som bygningsrådet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, enten direkte eller gjennom privat samleledning.

Gebyrenes fastdel for eiendom som brukes som bolig eller hytte/fritidsbebyggelse beregnes separat for den enkelte boenhet/fritidsboenhet. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel. Som boligeiendom regnes i denne forbindelse også eiendom med fritidsbebyggelse.

Med privat samleledning forstås privat vann- og/eller kloakkledning for to eller flere eiendommer/boenheter.

1.2 Hjemmelshaveren til eiendommen står ansvarlig for avgiftene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for hjemmelshaver. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da avgiftsplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtale forlenges, blir 30 år.
§ 2.Definisjon av kloakkledning

Med kloakkledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse typer avløpsvann.

§ 3.Gebyrform

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for vann
-Tilknytningsgebyr for kloakk
-Årsgebyr for vann
-Årsgebyr for kloakk.
§ 4.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 5.Restriksjoner på vannleveranse m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 6.Tilknytningsgebyr
6.1 Tilknytningsgebyr for vann og/eller kloakk skal betales for:

Nybygg som direkte eller via privat samleledning knyttes til kommunale vann og/eller kloakkledninger.

Eksisterende bygg som direkte eller via privat samleledning knyttes til kommunale vann og/eller kloakkledninger.

Avgiftsobjektet er det enkelte gårds og bruksnummer, eventuelt seksjonsnummer.

Arbeider som krever byggetillatelse må ikke settes i gang før tilknytningsgebyr er betalt. I øvrige tilfelle forfaller tilknytningsgebyret til betaling når eiendommen er fysisk tilknyttet kommunale vann og/eller kloakkledninger. Dvs. når anboring på kommunal ledning er foretatt.

For beregning av tilknytningsgebyr nyttes gjeldende satser på tilknytningstidspunktet.

6.2 Ved fastsettelse av areal som grunnlag for tilknytningsgebyr, nyttes Husbankens regler for beregnet areal (BA).
6.3 For landbruksbygg og andre bygg hvor det vil virke urimelig å fastsette tilknytningsgebyret på grunnlag av beregnet areal (BA), kan tilknytningsgebyret i hvert enkelt tilfelle fastsettes av Hovedutvalget for tekniske tjenester.
6.4 For eksisterende bebyggelse hvor utgiftene til innlegg av vann og/eller kloakk blir uforholdsmessig store, kan kommunen etter søknad yte tilskudd.
§ 7.Årsgebyr
7.1 Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:
-Fast del (abonnementsgebyr)
-Variabel del (forbruksgebyr)

Samlede fast del (abonnementsgebyr) for kommunale vanntjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom den variable delen (forbruksgebyret). Gebyret fremgår av Gebyrregulativet for det aktuelle år.

Samlede fast del (abonnementsgebyr) for kommunale avløpstjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom den variable delen (forbruksgebyret). Gebyret fremgår av Gebyrregulativet for det aktuelle år.

7.2 Eiendommer som benyttes til bolig

For eiendom som brukes som bolig beregnes årsgebyrets variable del samlet for eiendommen på grunnlag av målt forbruk. Flere boenheter kan måle vannforbruket felles når disse tilhører samme eiendom.

For eiendom som brukes som bolig beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte boenhet. Årsgebyrets faste del er lik for alle boenheter.

Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann.

7.3 Hytte-/fritidsbolig

For eiendom godkjent som hytte-/fritidsbolig beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte hytte-/fritidsboenhet. Årsgebyrets faste del er lik for alle hytte-/fritidsboenheter.

Årsgebyrets variable del beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Hytte/fritidsboligboenheter kan måle vannforbruket felles når disse tilhører samme eiendom.

Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann.

For hytteforeninger og lignende med felles vannpost beregnes årsgebyrets faste del pr. vannpost tilsvarende som for en boenhet, og årsgebyrets variable del beregnes etter faktisk (målt) forbruk.

7.4 Andre bygg/eiendommer

For eiendommer som ikke benyttes til boligformål (industri/næringsbygg/forsamlingshus o.l) beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom.

Gebyrets variable del skal baseres på faktisk (målt) vannforbruk. Forbruket måles med installert vannmåler.

7.5 Stipulering av vannforbruk

Eiendommer uten vannmåler som er tilkoblet enten offentlig vann og/eller avløp belastes etter et forbruk på 1,5 m³ pr. m² BA (beregnet areal).

§ 8.Fradrag i gebyret
8.1 For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsgebyret/tilknytningsgebyret for kloakk. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av Hovedutvalget for tekniske tjenester.
§ 9.Tillegg i gebyret
9.1 Hvor kloakkvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens kloakkanlegg, kan det beregnes et tillegg til årsgebyret/tilknytningsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av Hovedutvalget for tekniske tjenester.
9.2 Avgiftspliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å bringe sitt sanitæranlegg og sine stikkledninger med tilhørende kummer m.m. i forskriftsmessig stand, skal betale et tillegg (tvangsgebyr) i vann- og/eller kloakkgebyret.

Tvangsgebyret begynner å løpe når tidsfristen for gjennomføring av pålegget er utløpt. Tillegget utgjør 200 % av eiendommens ordinære vann- og/eller kloakkavgift, dog minimum 150 kubikkmeter pr. år og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Tvangsgebyret løper inntil ferdigmelding fra godkjent foretak er mottatt.

9.3 Hvor kommunen med hjemmel i forurensningslovens § 7 har gitt abonnenten et pålegg om å tilknytning til offentlig avløpsnett innen en angitt frist, og pålegget ikke er etterkommet kan kommunen gi forurensningsgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret ved årlig budsjettbehandling.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommune sørge for iverksetting av tiltakene jf. forurensningsloven § 74.

§ 10.Særlige beregningsregler og avtaler
10.1 For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet

som har særlig stort eller særlig lite vannforbruk og/eller kloakkmengde, eller som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk, kan tilknytnings- og årsgebyret fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes avgiftens størrelse av vedkommende instans i kommunen. Avtale kan sies opp av begge parter med ett års varsel.

10.2 Så vel kommunen som den avgiftspliktige i henhold til punkt 10.1 kan kreve årsgebyret for vann basert på målt vannforbruk. Når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og kloakk kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsgebyret for både vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsgebyret for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart.
§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
11.1 For alle nybygg og alle bebygde eiendommer, som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning, skal det installeres vannmåler, og årsgebyret for vann og kloakk skal betales etter målt forbruk. Hovedutvalget for tekniske tjenester kan likevel i det enkelte tilfelle tillate eller kreve betaling etter stipulert forbruk.
11.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre følgende:

Måleren er kommunens eiendom. Enhet for tekniske tjenester bestemmer type, plassering og størrelse av måleren.

Hos abonnenter med innlagt privat vannforsyning skal vannmåleren plasseres foran avgreninger til hagekran eller annet utvendig tappested. Abonnenter med privat vannforsyning kan velge mellom å få fastsatt kloakkgebyret etter målt eller stipulert forbruk.

Ved nybygg betaler byggherren montering av måleren.

Eieren av avgiftspliktig eiendom skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir måleren borte eller skadet, skal eieren omgående meddele dette til Den tekniske etat. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade.

Enhet for tekniske tjenester avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.

Utgifter til flytting av måleren betales av eieren. Enhet for tekniske tjenester kan etter skriftlig søknad fra eieren gå med på kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5% utføres justeringer, eventuelt utskifting av måleren uten utgift for eieren. I motsatt fall skal eieren betale omkostningene.

Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av den nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått og etter den er utbedret.

For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

11.3 Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket ved skjønn av kommunen. Kommunen kan da selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunestyret.
§ 12.Innbetaling av årsgebyr
12.1 Avgiften fordeles over 4 terminer pr. år. For eiendommer som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning i tilknytning til 1. termin hvert år.
12.2 Dersom gebyr ikke er betalt innen 1. måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan Enhet for tekniske tjenester, når Helsemyndigheten (Kommunelegen) ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den avgiftspliktige betale et tilleggsgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret ved årlig budsjettbehandling.
12.3 Krav på gebyr er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt på fast eiendom.
§ 13.Ikrafttreden
13.1 Forskriften trer i kraft så snart den er vedtatt av kommunestyret.