Forskrift om bosoneparkering mot avgift, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2007-09-26-1120
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1965-06-18-4, FOR-1993-10-01-921-§7
Kunngjort11.10.2007   kl. 14.40
KorttittelForskrift om bosoneparkering, Kristiansand

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kristiansand bystyre 26. september 2007 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 og forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 7.

I 

Generelt

1.Forskrift om bosoneparkering i Kristiansand fastsettes av bystyret.
2.Saker som blir påklaget avgjøres av Klagenemnda i Kristiansand kommune. 

Søknad om bosoneparkering

3.Bosonekort tildeles kun etter skriftlig søknad. Tildelingen skjer i henhold til foreliggende forskrift.
4.Kristiansand Parkeringsselskap har anledning til å kontrollere alle opplysninger som gis i søknaden. Dette gjelder også ved fornyelse. 

Generelle bestemmelser om bosonekort

5.Der det ikke er parkering på egen grunn, kan følgende grupper tildeles bosonekort:
-Beboere, for eget kjøretøy, firmabil og leie-/leasingbil, samt annet kjøretøy som beboer disponerer.
-Næringsdrivende og institusjoner for nødvendige biler i daglig virksomhet.
-Pårørende på sosialt/medisinsk grunnlag.
6.Det tildeles kun ett bosonekort pr. boenhet. Iverksettes tidligst 1. januar 2008. I en overgangsfase, inntil ordningen med ett bosonekort pr. boenhet er innført, fortsetter tidligere praksis med ett bosonekort pr. beboer. Dersom beboerne i en boenhet har flere kjøretøy, kan bosonekortet kun benyttes av ett kjøretøy av gangen. Det må innhentes samtykke av eier av boenheten, før det kan utstedes bosonekort til en beboer.
7.Bosonekortet er kun gyldig for det kjøretøyet/de kjøretøy det er utstedt for.
8.Melding om endringer og innlevering av bosonekort:

Ved flytting, salg/avhendelse av kjøretøyet eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede, plikter den enkelte å melde i fra til parkeringsselskapet og samtidig innlevere bosonekortet.

Ved flytting ut av eller innen sona skal adresseforandring meldes innen 8 dager.

Ved bytte av bil skal vognkort forevises ved utstedelse av nytt bosonekort og det gamle bosonekortet skal innleveres.

9.Avgiften for bosoneparkering fastsettes av Kristiansand bystyre, herunder avgiftssatsen for de ulike grupper ordningen omfatter. Justering som følge av ordinær prisstigning og offentlige avgifter, fastsettes av styret i Kristiansand Parkeringsselskap KF.
10.Ved opphør av bosonekort refunderes årsavgiften i forhold til hele gjenværende måneder, så fremt bosonekortet er innlevert.
11.Kristiansand Parkeringsselskap utarbeider søknadsrutiner, informasjonsmateriell, bosonekort og betalingsvilkår. Avgiften innkreves forskuddsvis for ett kalenderår av gangen.
12.For eiendommer plan- og bygning har pålagt parkeringskrav etter bygningslovens § 69, skal det ikke tildeles bosonekort. For de eiendommer som har frikjøpt parkeringsplass i henhold til vedtekter gitt i medhold av plan og bygningslovens § 69, kan det innvilges bosonekort.
13.Fornyelse/oppdatert dokumentasjon

Studenter, utlendinger som ikke plikter å melde flytting til folkeregisteret, pendlere, bosonekort på sosialt/medisinsk grunnlag, samt de som har firmabiler, leie-/leasingbiler og erklæring fra eier om disponering av kjøretøy, får ikke automatisk fornyet bosonekort, men må søke på nytt hvert år. Det kreves dokumentasjon som nevnt i denne forskrift.

14.I de tilfeller søker oppgir uriktige opplysninger eller misligholder bestemmelsene i forskriften, inndras bosonekortet. Ny søknad vil først bli behandlet påfølgende kalenderår. 

Tildeling av bosonekort til beboere

15. Beboere kan tildeles bosonekort når det dokumenteres at vilkårene i punkt 15.1-15.2 er oppfylt. Bosonekort på sosialt/medisinsk grunnlag tildeles i henhold til punkt 15.3.
15.1 Søkeren må være registrert fast bosatt på søkeradressen, hvilket må være dokumentert med bostedsattest fra folkeregisteret. Utenlandske borgere må dokumentere fast bosettelse på søkeradressen, som nevnt i lov om folkeregister og forskrifter gitt i medhold av denne.

Unntak fra hovedregelen:

Studenter, utlendinger og pendlere, som ikke plikter å melde flytting til folkeregisteret, kan tildeles bosonekort dersom bostedsadressen dokumenteres med gyldig leiekontrakt. Studenter må dessuten fremvises gyldig studentkort og pendlere må dokumentere pendler status fra likningskontoret i hjemkommunen. I de tilfeller det kreves arbeids-/oppholdstillatelse for utlendinger, må denne alltid forevises. Turist opphold kvalifiserer ikke til bosonekort.

15.2 Kjøretøy må disponeres av søker. Ett av følgende vilkår må oppfylles:
-Kjøretøyet må være registrert på søkeren i motorvognregisteret, dvs. kopi av vognkortet må vise dette.
-Det kan tildeles bosonekort for firmabil (også leasingbil), hvor det dokumenteres fra ligningskontoret/lønnsslipp at søker blir fordelslignet for privat bruk av firmabil.
-Leie- og leasingbil hvor det fremlegges leie- eller leasingkontrakt med varighet over 2 måneder, fra registrert utleie- eller leasingfirma. Søkeren må selv være leier i leie-/leasingavtalen.
-Skriftlig erklæring fra eier om at søker disponerer kjøretøyet.
15.3 Bosonekort på sosialt/medisinsk grunnlag tildeles når beboere, som oppfyller vilkårene i punkt 15.1, har spesielt behov for tilsyn eller hjelp i hjemmet av pårørende. Kjøretøyet kan da disponeres av en pårørende, men for øvrig gjelder punkt 15.2. Det kreves legeattest. 

Tildeling av bosonekort for næringsdrivende institusjon mv.

16. Næringsdrivende og institusjoner kan tildeles bosonekort når det dokumenteres at vilkårene i punkt 16.1- 16.3 er oppfylt.
16.1 Næringsdrivende/institusjon mv. har kontor (bemannet kontor med åpningstid), utsalgssted, filial, lager, verksted mv. hvor det foregår virksomhet innen bosona.
16.2 Næringsdrivende/institusjon har behov for kjøretøy til den daglige drift.
16.3 Kjøretøy disponeres av søker. Ett av følgende vilkår må oppfylles:
-Kjøretøyet må være registrert på søkeren i motorvognregisteret, dvs. vognkortet må vise dette.
-Leie- og leasingbil hvor det fremlegges leie- eller leasingkontrakt med varighet over 2 måneder, fra registrert utleie- eller leasingfirma. Søkeren må selv være leier i leie-/leasingavtalen.
-Skriftlig erklæring fra eier om at søker disponerer kjøretøyet. Arbeidsgivers disponering av ansattes kjøretøy må dokumenteres med kjørebok og kilometergodtgjørelse.

II

Forskriften trer i kraft 1. november 2007.