Forskrift om forsøk med kommunal oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2007-10-03-1337
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-14-1639
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§5, FOR-1992-12-11-1050
Kunngjort06.12.2007   kl. 15.30
KorttittelForskrift om forsøk med arbeidsmarkedstiltak, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 28. mars 2007. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 3. oktober 2007 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1992 nr. 1050.

§ 1.Virkeområde

Denne vedtekten gjelder overføring av myndighet fra Aetat Oslo og Akershus til Oslo kommune og omfatter Bydel Gamle Oslo, Bydel St. Hanshaugen og Bydel Alna.

§ 2.Formål

Formålet med forsøket er å prøve ut at kommunen har et helhetlig og sammenhengende ansvar for personer som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold og personer som deltar i introduksjonsprogram, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere § 2 og § 3.

Forsøket omfatter ikke personer med dagpenger eller sykdomsrelaterte ytelser, inklusive attføringspenger, som hovedinntektskilde.

§ 3.Forholdet til arbeidsmarkedsloven

I forsøket skal bestemmelsene i lov 10. desember 2004 nr. 76 (arbeidsmarkedsloven) om et inkluderende arbeidsliv med tilhørende forskrifter gjelde, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av denne forskriften.

§ 4.Unntak fra arbeidsmarkedsloven

Oslo kommune har for bydelene Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen og Alna den myndighet som tilligger NAV arbeid etter arbeidsmarkedsloven med forskrifter til å opprette og gjennomføre arbeidsmarkedstiltak og tildele tiltaksplasser for arbeidssøkere som omfattes av denne forskriften.

Oslo kommune gis herunder myndighet til å yte stønader til tiltaksdeltaker, samt gi tilskudd til tiltaksarrangør i henhold til forskrift 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 10 og 11.

§ 5.Organisering

Forsøket er organisatorisk lagt til bydelene Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Alna som administrerer tiltakene.

§ 6.Ikrafttredelse og varighet

Vedtekten trer i kraft 1. januar 2008 og gjelder til og med 31. desember 2009 for bydelene St. Hanshaugen og Gamle Oslo. For bydel Alna gjelder vedtekten til og med 31. desember 2008.

§ 7.Oppheving av gjeldende forskrift

Forskrift 14. desember 2004 nr. 1639 om forsøk med kommunal oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak, Oslo kommune, oppheves med virkning fra 1. januar 2008.