Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over sentrum av Oslo

DatoFOR-2007-10-16-1152
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1272, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort18.10.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om luftrestriksjonsområde over Oslo

Fastsatt av Luftfartstilsynet 16. oktober 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 15-3 og § 15-4, jf. forskrift 10. desember 1999 nr. 1272 om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å etablere et permanent restriksjonsområde i ukontrollert luftrom over sentrum av Oslo for å redusere risikoen for luftfartshendelser med de potensielle konsekvenser slike kan ha i forhold til sentrale statsfunksjoner.

§ 2.Stedlig virkeområde

Denne forskriften gjelder i følgende område: 

EN R102 

Lateral utstrekning: 1 nautisk mil radius rundt posisjon 595500N0104400E 

Vertikal utstrekning: SFC-3000 FT AMSL.

§ 3.Luftromsrestriksjoner og konsekvenser

All flyging innenfor restriksjonsområdet er forbudt med mindre særskilt dispensasjon er gitt.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med politi-, ambulanse-, forsvars-, søks-, og redningsoppdrag under forutsetning av at flygingen innrettes etter publiserte anbefalinger for VFR-trafikk i Oslo-området.

Annen flyging med samfunnsnyttig formål kan innvilges dispensasjon fra flygeforbudet på vilkår satt av Luftfartstilsynet.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. november 2007. 

lf-20071016-1152-01-01.gif