Forskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Lørenskog kommune, Akershus

DatoFOR-2007-10-31-1244
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse31.10.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort15.11.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilsyn i omsorgsboliger, Lørenskog

Hjemmel: Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 31. oktober 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å øke brannsikkerheten i bygg som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Det kan føres tilsyn med omsorgsboliger innenfor kommunens grenser for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann.

Med omsorgsbolig i denne forskrift menes bolig, utenfor institusjon, som er tilrettelagt for at beboer skal kunne motta pleie- og omsorgstjenester, som er eid eller leid av kommunen og som er tildelt beboer av kommunen på grunnlag av høy alder og/eller fysisk eller psykisk funksjonshemming. Det er uten betydning om boligen er en selvstendig boenhet eller inngår i en form for bokollektiv eller bofellesskap.

§ 3.Omfang

Tilsynet kan omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningstekniske, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføringen av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Tilsyn gjennomføres med den frekvens som tilsynsmyndigheten bedømmer som nødvendig ut fra en brannvernfaglig vurdering.

§ 4.Gjennomføring av tilsynet

Bestemmelsene om varsling, gjennomføring av tilsyn og saksbehandling i § 6-1 og § 6-2 i forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn får anvendelse ved tilsyn etter denne forskrift.

§ 5.Pålegg

Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Tilsynsmyndighet

Brannsjefen er tilsynsmyndighet etter denne forskrift iht. brann- og eksplosjonsvernloven § 32 og delegeringsvedtak.

§ 7.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41, annet ledd 2. punktum.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato.