Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2007-10-31-1303
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort29.11.2007   kl. 14.50
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Nittedal

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 31. oktober 2007 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 annet ledd, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og for tilsyn med utsalgsstedene. Forskriften gjelder for Nittedal kommune.

§ 3.Gebyr

Til dekning av kommunens faktiske utgifter med oppfølging av handel med fyrverkeri klasse II, III og IV skal det betales gebyrer:

1.Gebyr for behandling av søknad om tillatelse (ordinært gebyr)
2.Gebyr for gjennomført tilsyn/kontroll
3.Gebyr for egenmelding.

Ved førstegangs behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri skal det betales ordinært gebyr. Ved bruk av egenmelding for søknad påfølgende år skal det betales gebyr for egenmelding. Ved avslag på søknad skal det betales 50 % av ordinært gebyr.

Eget gebyr skal betales ved gjennomført tilsyn/kontroll.

Størrelse på gebyrene fastsettes av kommunestyret ved årlig behandling av budsjettet.

§ 4.Betaling

Gebyrpliktig er ansvarlig for betaling av de aktuelle gebyrer etter § 3 innen forfall. Uteblir betaling vil tillatelse til handel med fyrverkeri bli trukket tilbake.

§ 5.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av brannsjef.

§ 6.Klage

Vedtak om gebyrlegging kan påklages til kommunens klagenemnd. Selve gebyrfastsettingen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.