Forskrift om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940, Oslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-11-16-1310
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Trondheim kommuner, Oslo og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1967-07-07-13-§7, FOR-1986-11-28-2110, FOR-1997-12-19-1316, FOR-2004-10-01-1304, FOR-2005-12-16-1479
Kunngjort29.11.2007   kl. 14.50
KorttittelForskrift om høyeste husleie, Oslo og Trondheim

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16. november 2007 med hjemmel i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger § 7, forskrift 28. november 1986 nr. 2110 om alminnelig forhøyelse av høyeste lovlige leie for boliger i hus oppført før 8. april 1940 i Oslo og Trondheim del II, omorganiseringsvedtak 19. desember 1997 nr. 1316, omorganiseringsvedtak 1. oktober 2004 nr. 1304 og omorganiseringsvedtak 16. desember 2005 nr. 1479.

I

For boliger og boligrom hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, kan høyeste lovlige leie etter loven § 5 forhøyes med inntil 20 %.

Er høyeste lovlige leie i medhold av husleiereguleringsloven § 9 første ledd bokstav c blitt forhøyet ved vedtak av husleienemnda etter 1. juni 1980, skal prosenttillegget etter første ledd ikke regnes av denne forhøyelsen. Loven § 9 første ledd bokstav c gjelder leieforhøyelse som følge av kostnader som utleieren har hatt til forbedringer av boligen eller andre særlige tiltak til fordel for leietakeren.

II

For boliger hvor høyeste lovlige leie er fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel II i lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger, endres høyeste lovlige vederlag ved utlikning, både for indre vedlikehold etter loven § 10 og for ytre vedlikehold etter § 11, til kr 10,- per måned per netto kvadratmeter gulvflate i boligen. Endringen gjelder også løpende utlikning.

III

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2008.