Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2007-11-19-1500
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
Rettet13.09.2012, § 2-4 og § 3-4
KorttittelForskrift om avløpsvann, Ullensaker

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker Herredstyre 19. november 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A, og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens grunnlag og virkeområder
§ 1-1.Tekniske grunnlag

Tekniske krav i denne forskriften, hvis ikke nærmere spesifisert, er basert på:

-NS-EN-858-1, NS-EN-858-2,
-NS-EN-1825-1, NS-EN-1825-2.

Dessuten bygger denne forskriften på:

-NORVAR prosjektrapport nr. 65/1996 «Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avløpsnett»
-NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett - Veiledning»
-Normalreglement for sanitæranlegg.
§ 1-2.Definisjoner
a)Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
b)Oljeholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende.
c)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
d)Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat.
e)Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
f)Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
§ 1-3.Virkeområde
§ 1-3-1.Oljeutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann som f.eks.:

-bensinstasjoner
-motorverksteder
-bussterminaler
-verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
-anlegg for understellbehandling.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften.

§ 1-3-2.Fettutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter med påslipp av fettholdig avløpsvann som f.eks.:

-Restauranter
-Kafeer/konditorier
-Catering/ferdigmatprodusenter
-Gatekjøkken/kiosker
-Hamburgerbarer
-Kantiner
-Slakterier
-Margarin- og matoljeindustri
-Kjøttforedlingsbedrifter
-Hermetikkindustri
-Bakerier
-Meierier
-Friteringsindustri
-Røkerier
-Matbutikker med steke-/grillavdelinger.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som ikke er nevnt her, men har påslipp av fettholdig avløpsvann. Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett må ikke ledes til utskilleren. Frityrfett må samles opp og leveres til godkjent mottak.

§ 2.Generelle bestemmelser
§ 2-1.Ansvarlig for olje- og/eller fettutskillere

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Påslippstillatelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom eier av grunneiendommen er en annen enn den ansvarlige for påslippstillatelse, skal denne ha kopi av påslippstillatelsen med en frist og mulighet til å uttale seg.

§ 2-2.Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig (>25 %) uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften.

Påslipp etablert før 1. januar 2007 for olje- og/eller fettholdig avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften.

§ 2-3.Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye påslipp eller økning (>25 %) av eksisterende påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysninger for kommunens behandling.

Søknaden skal innholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning og tegninger, kart over virksomheten inkl. plan over vann-/avløpsinstallasjoner, tilknytningspunkt av påslippet til offentlig nett, hvor renseløsningen skal plasseres, interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Søknadsskjema finnes på kommunes hjemmesider eller fås tilsendt fra kommunen.

§ 2-4.Behandling av søknad

Fullstendig søknad i overensstemmelse med påslippskrav § 3-4 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Klagefristen begynner å løpe fra den dagen avgjørelsen er mottatt. Fullstendig søknad om tillatelse til påslipp med krav som fraviker påslippskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Ved protester, brukerkonflikter eller andre særlige grunner kan kommunen varsle om utvidet saksbehandlingstid.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker påslippskrav, fastsette krav til påslippssted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Kommunen kan samordne behandlingen av søknad om påslippstillatelse med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at fullstendig søknad er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslippet bort. Dersom påslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

§ 2-5.Kommunens rett til kontroll

Kommunen eller den kommunen bemyndiget har rett til å inspisere virksomheten til enhver tid og kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven.

§ 2-6.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det minimum 1 måned på forhånd gis melding til kommunen såfremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.

§ 2-7.Eierskifte

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes kommunen senest 1 måned før eierskiftet. Det gjøres oppmerksom på at eierskiftet kan medføre endringer i tillatelse i samsvar med forurensningsloven § 18.

§ 2-8.Forurensningsgebyr/tvangsmulkt

For å sikre at vilkårene i denne tillatelsen blir gjennomført, kan kommunen med hjemmel i forurensningslovens § 73 fastsette tvangsmulkt/forurensningsgebyr til staten.

§ 2-9.Sanksjonering

Saksbehandlingsgebyr, tilleggsgebyr m.m. er fastsatt i forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune.

Dersom virksomhetens avløpsvann beviselig medfører skader eller merutgifter på kommunalt avløpsnett, vil kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

Ved alvorlige brudd på kommunens krav til påslipp fra nærings- og industrieiendommer til kommunalt ledningsnett, kan kommunen fatte vedtak om at tillatelse til påslipp opphører. Kommunen kan iverksette følgende tiltak

-Plombering av vanninntak. For dette svarer abonnenten gebyr. Bare kommunen kan fjerne plomberingen.
-Tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73
-Umiddelbare tiltak etter forurensingslovens § 7 og § 74.
§ 3.Krav til olje- og/eller fettutskillere
§ 3-1.Tilknytting til avløpsnettet

Olje- og fettholdig spillvann skal passere sandfang og utskillere før det ledes til kommunalt nett. Dersom dette er lagt etter separatsystemet, skal avløp fra utskillere knyttes til spillvannsnett. Det er forbudt å føre olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunens overvannssystem.

§ 3-2.Sanitæravløpsvann

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via utskillere.

§ 3-3.Forholdet til utslippskrav gitt av fylkesmannen eller SFT

For de virksomheter som har egne utslippstillatelser fra enten SFT eller fylkesmannen, skal disse kravene betraktes som uavhengige av kommunens krav. Det presiseres at virksomheten skal unngå unødvendig forurensning, selv om kravene til SFT eller fylkesmannen overholdes. Dette fremgår av forurensningsloven § 7. Denne paragrafen kommer til anvendelse også for de komponenter som ikke er regulert av SFT eller fylkesmannen, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å senke påslippet ytterligere, innenfor rimelige kostnader for bedriften.

§ 3-4.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige 20 mg/l. Fettinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige 50 mg/l.

Olje- og/eller fettholdig avløpsvann som føres til kommunalt nett skal holde disse kravene: 

Parameter - oljeutskillerGrenseverdi
Temperatur< 45 °C
pH5,5-8,5
Bly, Pb< 50 μg/l
Kadmium, Cd< 5 μg/l
Krom, Cr< 50 μg/l
Kvikksølv, Hg< 2 μg/l
Nikkel, Ni< 50 μg/l
Kobber, Cu< 200 μg/l
Sink, Zn< 500 μg/l
Olje< 20 mg/l
Nitrifikasjonshemming< 50 % 2
Org. stoff, KOF< 600 mg/l 1
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)< 400 mg/l 2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l 2
Sulfat, SO4 2-< 500 mg/l 2
Total fosfor, TotP< 10 mg/l 2
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/l 2
 

Parameter - fettutskillerGrenseverdi
Temperatur< 30 °C
pH5,5-8,5
Fett< 50 mg/l
Olje< 20 mg/l
Nitrifikasjonshemming< 50 % 2
Org. stoff, KOF< 600mg/l 1
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)<400 mg/l 2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l 2
Sulfat, SO4 2-< 500 mg/l 2
Total fosfor, TotP< 10 mg/l 2
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/l 2
1Konsentrasjoner som er høyere enn 600 mg/l tillates ledes til avløpsnett, men ved overstiging av grenseverdien vil tilleggsgebyr bli ilagt.
2Dersom det er nødvendig kan kommunen kreve analyser på disse parametere.
§ 3-5.Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

Eier av olje/fettutskiller skal ev. sammen med kjemikalieleverandørene og annen kompetanse på området tilstrebe å optimalisere kjemikaliebruken og sørge for å optimalisere driftsforhold med tanke på lavere olje-/fettpåslipp.

For øvrig gjelder følgende spesifiserte krav:

-Der det er mulig skal det velges miljøvennlige kjemikalier.
-I henhold til stoffkartotekforskriften skal den ansvarlige for virksomheten ha et kartotek over alle kjemikalier, vaskemidler som brukes i virksomheten. Stoffkartotek er en samling av HMS-datablader for alle kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten. Stoffkartotek må til en hver tid holdes oppdatert og være tilgjengelig i rom hvor vaskekjemikalier lagres/brukes.
-Bruk av vaske- og avfettingskjemikalier skal være i henhold til HMS-datablad.
§ 3-6.Forbehandling

Forbehandling av avløpsvann kan være nødvendig for å redusere tilførselen av sedimenterbart materiale, og for å redusere tilførselen av stoffer som kan løse opp fett/olje i utskilleren. Det er også viktig med gode rutiner ved bedriften for å redusere mengden av sedimenterbart materiale i avløpet.

Fettholdig spillvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere en slamavskiller før det går inn i utskilleren. Spillvann med raskt råtnende sedimenterbare stoffer skal ikke passere slamfang. Dette for å unngå råtning. Fjerning av grovere partikler gjøres ved innløpsrist før utskilleren.

Oljeholdig avløpsvann skal før påslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning.

Alkalisk reagerende fett-/oljeholdig spillvann nøytraliseres før det ledes til utskilleren.

§ 3-7.Utførelse

Material og utførelse av renseenhetene skal tilfredsstille de gjeldende krav i Norske Standard.

For fettutskillere kan fylkesmannens miljøvernavdeling sette krav for store anlegg i forbindelse med behandling av bedrifters påslippstillatelse.

§ 3-8.Inspeksjons- og kontrollkum

Det skal etableres en inspeksjons- og kontrollkum på hver avløpsledning som transporterer olje- og/eller fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Ved påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann skal inspeksjons- og kontrollkummen være plassert umiddelbart nedstrøms utskilleren.

Kummen skal være tilgjengelig for kommunens ansvarlige til en hver tid. Kummen skal gi mulighet for å ta prøver av avløpsvannet.

Material og utførelse av inspeksjonskummer skal tilfredsstille gjeldende standarder.

§ 3-9.Disponering av utskilt olje, fett og slam/sand

Utskilt olje, fett og slam/sand, samtidig frityrolje og avfall skal håndteres i henhold til gjeldende avfallsforskrifter. Håndtering av avfall skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem.

§ 3-10.Krav vedrørende prøvetaking, analyser og kontroll
§ 3-10-1.Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for olje- og/eller fettutskilleren plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Det skal tas ut minimum to representative prøver pr. år, fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

Dersom analyseverdiene over tid viser lave og stabile verdier, og vaske- og avfettingsprosess er den samme, kan det være grunnlag for å søke kommunen om redusert prøvetakingshyppighet.

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder og Forurensningsforskriftens krav. Vannanalyser iht. parametrene som nevnt ovenfor skal utføres av et akkreditert laboratorium.

§ 3-10-2.Kontroll

Anleggseier plikter å ha jevnlig ettersyn av hele utskilleranlegget. Det skal legges opp til inspeksjoner minst en gang i året der tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp og eventuelt varslingsutstyr kontrolleres. Utført kontroll skal dokumenteres og rapporten sendes til kommunen.

§ 3-11.Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon
§ 3-11-1.Drift

For å sikre en profesjonell og stabil drift av renseenheten skal virksomheter med olje- og/eller fettutskiller engasjere en kompetent instans/firma til å forestå driftskontroll av anlegget. Hensikten er å dokumentere overfor kommunen at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til de krav kommunen har stilt.

§ 3-11-2.Vedlikehold

Alle renseanleggsvolumer (utskiller, sandfang, slamavskiller, oppsamlingstank, inn-/utløpsledninger) skal rengjøres grundig minst to ganger i året.

Alle anleggsvolumer i oljeutskilleren skal tømmes fullstendig minst to ganger i året.

Alle anleggsvolumer i fettutskilleren skal tømmes fullstendig minst en gang annenhver måned for å forebygge luktproblemer og avvende helsefarer som oppstår ved råtneprosesser i utskilte masser. Hyppigere tømming kan pålegges virksomheten dersom lokale forhold krever dette.

Dersom virksomheten kan dokumentere at det ikke er behov for hyppige tømminger kan det søkes kommunen om redusert tømmehyppighet.

Virksomheten er forpliktet å jevnlig gjennomføre egenvurderinger med henblikk på reduksjon av forurensinger i avløpsvannet som tilføres det offentlige nettet.

§ 3-11-3.Dokumentasjon

Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 1. februar for det forutgående år:

-Tømmerapporten for olje-/fettutskiller inkl. alle renseanleggets øvrige volumer.
-Dokumentasjon om hvor de utskilte massene som er nevnt i § 3-9, ble levert.
-Analyserapporter for tatte vannprøver.
-Inspeksjonsrapport for hele renseenheten.
-Årsrapport med egen vurdering av påslippet, ev. med forslag til redusering av påslippet.

Det skal benyttes kommunens rapporteringsskjema som kan fås hos kommunen eller på kommunens hjemmesider.

Ved etablering av ny utskiller eller ny påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann skal det innsendes dokumentasjon med generelle opplysninger og tegninger som viser plasseringen av utskilleren og//eller påslippspunktet.

§ 3-12.Beredskap mot akutt forurensning og høye påslipp
§ 3-12-1.Forebygging av akutte påslipp og beredskapsplikt

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte påslipp til så vel spillvannsnett som overvannsnett.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres.

§ 3-12-2.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp til kommunens avløpsanlegg, skal kommunen straks varsles. Det skal gis opplysninger om hva som er sluppet på, tidspunkt for påslipp og hvor dette har skjedd, samt om påslippet er stanset.

Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.