Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2007-11-19-1502
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-2002-02-04-328
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931-§11-4, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
Rettet03.01.2007, § 36.
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Ullensaker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 19. november 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, kap. 15, kap. 15A og § 16-1.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er:

-Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
-Plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 (PBL) med tekniske forskrifter og veiledning
-Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
-Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant
-Lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)
-Forskrift 19. november 2007 nr. 1502 om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker kommune (dette dokumentet)
-Sanitærreglement for Ullensaker kommune, vedtatt av Herredstyret 27. september 2004
-Forskrift 19. november 2007 nr. 1500 om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Ullensaker
-Avtale om påslipp av nærings- og industriavløp til kommunens avløpsnett.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent

Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte, gjennom felles stikkledning eller gjennom privat ledningsnett.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Avløpsledning

Med avløpsledning forstås her separate ledninger for avløp fra husholdning og fra industri/næringsproduksjon. 

Bruksareal (BRA)

Bruksareal defineres i henhold til NS-3940 og med følgende beregningsfaktorer som uttrykker kostnadsforholdet mellom forskjellige plan (kilde; HB-3022/1988):

Kjellerplan0,2
Underetasjeplan0,5
Loftsplan0,3
Etasjeplan0,6
Hovedplan1,0

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. 

Bruksendring

Med bruksendring skal forstås endringer som omfattes av pbl § 93 bokstav c. 

Fritidseiendom

Fritidseiendom er eiendom med fritidshus/hytte. 

Gebyrregulativ

Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt. 

Husholdningsavløp

Avløp fra ordinær husholdningsaktivitet, herunder avløp fra vannklosett.

Konsentrasjonsgrenser for enkelte parametere er definert som (kilde; SFTs publikasjon TA 679 );

Organisk stoff (KOF)< 600 mg/l
Total fosfor (Tot-P)< 10 mg/l
Total nitrogen (Tot-N)< 60 mg/l
Suspendert stoff (SS)< 400 mg/l
 

Målt forbruk

Forbruk av vann og/eller produksjon av avløp fastsatt på basis av faktisk målt forbruk av vann ved vannmåler. 

Næringsvirksomhet

Ervervsmessig virksomhet. 

Kommunal virksomhet

Virksomhet drevet av kommune. 

Kommunalt drikkevannsnett

Drikkevannsnett som eies av kommunal virksomhet og/eller som fører vann til abonnenter fra vannrenseanlegg eiet av kommunal virksomhet. Kommunalt drikkevannsnett kan således omfatte privat eide stikkledninger. 

Kommunalt avløpsnett

Avløpsnett som eies av kommunal virksomhet og/eller som fører avløpsvann fra abonnenter til avløpsrenseanlegg eiet av kommunal virksomhet. Kommunalt avløpsnett kan således omfatte privat eide stikkledninger. 

Kommunal vann-/avløpsledning

Vann-/avløpsledning eiet av kommunal virksomhet. 

Privat stikkledning

Ledning eid av enkelt abonnent og/eller i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett. 

Stipulert forbruk

Beregnet forbruk av vann og/eller produksjon av avløp hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens bruksareal BRA. 

Serviceerklæring

Erklæring om servicenivå for gitt tjeneste. Serviceerklæringer vedtas av Herredstyret og bekjentgjøres på kommunens nettside. 

Tilknytningsgebyr

Gebyr for etablering av abonnement på kommunens vann- og/eller avløpstjenester. 

VA plan

Plan for vann- og avløpsnett for en eiendom som søkes utbygget. 

Årsgebyr

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester.

Kapittel 2. Generelt om gebyrene

§ 4.Gebyrtyper og gebyrfastsettelse

Forskriften omhandler følgende gebyrtyper:

-Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp (kapittel 3)
-Årsgebyr etter stipulert eller målt forbruk av vann og påslipp av avløp (kapittel 4)
-Gebyr for å plombere vanninntak (kapittel 4)
-Gebyr for leie av vannmåler (kapittel 5)
-Gebyr ved ulovlig hagevanning, vannlekkasje og ulovlig arbeid på kommunalt VA nett (kapittel 6)
-Kontrollgebyr:
-manglende vannmåleravlesning (kapittel 5)
-oppfølging og kontroll av VA-anlegg og industri påslipp (kapittel 7)
-Saksbehandlingsgebyr påslipp av annet enn husholdningsavløp (kapittel 7)
-Tilleggsgebyr for avløp som har annen sammensetning enn ordinært husholdningsavløp (kapittel 7).

Gebyrenes størrelse fastsettes årlig av Herredstyret og kommer fram av kommunens gebyrregulativ.

§ 5.Arealberegning

Når gebyrberegningen er avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen baseres på beregnet areal, BRA, jf. definisjon § 3.

Kommunen har rett til når som helst å beregne gebyrpliktig areal på ny.

§ 6.Unntak fra gebyrplikt

Ubebygget tomt er unntatt gebyrplikt med mindre annet er bestemt av Herredstyret.

Garasjer og andre bygg som er forbundet med boligen med tak eller levegg regnes som frittliggende og unntas gebyrplikt.

Enkeltgarasjer innenfor boligens/bygningens omsluttende vegger unntas gebyrplikt tilsvarende et areal på 30 m² (referanse HB-3022/1988 Måling av garasje).

Innglassete verandaer eller lignende tilskudd til byggets areal med spaltegulv eller liknende uisolerbare konstruksjoner, unntas gebyrplikt.

§ 7.Kommunens rett til kontroll

Kommunen har rett til å foreta kontroll av eiendommens vann- og avløpsanlegg, og alle forhold som kan ha betydning for gebyrberegningen for en eiendom. Eieren plikter å medvirke til dette.

Kapittel 3. Tilknytningsgebyr

§ 8.Tilknytningsgebyr

Etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter skal det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsnett.

Engangsgebyret betales:

a.ved nybygg eller ved tilbygg eller påbygg
b.når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning
c.bebyggelse av midlertidig art som oversitter tidsfrist på 3 år jf. § 14.

Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal kun betales for de bygg som er/skal bli fysisk tilkoblet det kommunale vann- og/eller avløpsnett. Gebyrplikt gjelder der det oppføres bygg eller anlegg med tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger uavhengig om området er regulert.

§ 9.Normalt tilknytningsgebyr

Gjelder for all søknads- eller meldepliktig bebyggelse på eiendommer som kun er belastet med kostnader for vann- og avløpsanlegg som i henhold til godkjent VA-plan er nødvendig for å betjene eiendommen og/eller for vann- og avløpsanlegg som kan kreves i samsvar med bestemmelsene i pbl § 67 første ledd bokstav b og c.

§ 10.Redusert tilknytningsgebyr
A)Gjelder for all søknads- eller meldepliktig bebyggelse på eiendommer som kommunen krever skal belastes med kostnader for vann- og/eller avløpsanlegg utover det som i henhold til godkjent VA-plan er nødvendig for å betjene bebyggelse på eiendommen og/eller det som kan kreves i samsvar med bestemmelsene i PBL § 67 første ledd bokstav b og c.

Kommunen kan i hvert enkelt tilfelle fatte vedtak om at det kreves normalt tilknytningsgebyr, mot at kommunen bærer kostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som eiendommen påføres som følge av krav utover det som kan kreves for å ilegge normalgebyrer.

B)Gjelder for eksisterende bygg eller anlegg som ønsker eller blir pålagt tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsanlegg i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
§ 11.Avvik i engangsgebyr for tilknytning

Når det føres opp bebyggelse til erstatning for bebyggelse det tidligere er betalt engangsgebyr for, kan det gjøres fradrag for det antall m² det tidligere er betalt gebyr for på samme gårds- og bruksnummer. Fradragsadgangen gjelder i 3 år fra det tidspunkt kommunen godkjente riving av den opprinnelige bebyggelsen. Bestemmelsen omfatter også gjenoppbygging etter brann.

For eiendom med næringsvirksomhet, herunder gårdsbruk, og annen virksomhet som har særlig lite vannforbruk og/eller avløpsmengde i forhold til byggets areal, kan engangsgebyret reduseres med 0-60 % i forhold til full avgift. Bestemmelsen gjelder også nye fjøs.

Kommunen kan i særlige tilfeller kreve høyere eller lavere tilknytningsgebyr der etableringen av tjenesten vil medføre ekstra høye eller lave kostnader.

Kapittel 4. Årsgebyr

§ 12.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter, og skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. For tilbygg/påbygg på boligeiendom kan årsgebyr innkreves ett år etter at igangsettingstillatelse er gitt eller melding behandlet. 

Målt forbruk

Næringseiendommer inkl. gårdsbruk, offentlige virksomheter og eiendommer med basseng skal betale årsgebyr etter målt vannforbruk. For boliger som har fått installert vannmåler, skal abonnenten betale årsgebyr etter målt forbruk. Årsgebyr beregnes da som (1):

Årsgebyr (kr) = målt forbruk (m³ ) x pris ( kr/m³ ) (1) 

Stipulert forbruk

For boliger som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten betale årsgebyr etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal BRA jf. § 5. Årsgebyr for stipulert forbruk beregnes som (2):

Årsgebyr (kr) = byggets areal (m² ) x Faktor (m³ /m² ) x pris (kr/m³ ) (2)

der Faktor er;

1,3 for boliger, hytter og fritidsboliger

2,0 for annen bebyggelse 

Både kommunen og abonnenten kan kreve at årsgebyret fastsettes ut fra målt forbruk jf. § 16. Abonnenten kan ikke gå tilbake til å få fastsatt årsgebyr etter stipulert forbruk.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde settes lik vannforbruk med mindre unntak jf. § 13.

§ 13.Avvik ved beregning av årsgebyr

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan

-abonnenten søke kommunen om at avløpsmengde settes lavere enn vannforbruk.
-kan kommunen pålegge at avløpsmengde settes høyere enn vannforbruk.

Fradragets størrelse gjenspeiler forholdet mellom vannforbruk og leveranse av avløp og gis etter følgende reduksjonstrinn og avrundet nedover: 20 %, 40 %, 60 %, eller etter egen avtale. Kommunen fastsetter reduksjonstrinnet.

Restriksjoner for vannforbruk eller avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir normalt ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens serviceerklæring for drikkevann.

§ 14.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som er tilknyttet vann og/eller avløp, men der bygget er av midlertidig art og kun skal brukes i en begrenset periode på maksimalt 3 år.

Abonnent svarer årsgebyr etter målt forbruk for den tiden tilknytningen gjelder. Tilknytningsgebyr betales ikke, med mindre tidsperiode oversittes jf. § 8 andre ledd c).

Til- og frakobling skal meldes kommunen slik kommunen har bestemt. Alle kostnader vedrørende til- og frakobling belastes eier/fester.

§ 15.Fritak

Fritak for vann- og/eller avløpsgebyr forutsetter at innvendig stoppekran plomberes. Ordningen omfatter boliger med gebyr etter areal og eiendommer med vannmåler. Eiendom med vannmåler skal i perioden betale vanlig målerleie. Eier/fester skal betale gebyr for å plombere innvendig stoppekran. Ingen andre enn kommunen kan bryte en plombering.

Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når mottatt melding om at huset er frakoblet, er bekreftet av kommunen. Frakobling skal kontrolleres av kommunen, forøvrig gjelder bestemmelser i første ledd. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, med mindre det er gjort endringer som utløser gebyr jf. § 8 og § 11. Både frakobling og ny tilknytning skal utføres for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.

Kapittel 5. Vannmåler

§ 16.Krav om vannmåler

Næringseiendommer inkl. gårdsbruk, offentlige virksomheter og eiendommer med basseng skal ha installert vannmåler. For andre eiendommer kan både abonnenten og kommunen kreve installasjon av vannmåler. Melding om installasjon av vannmåler skal rettes kommunen. For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

§ 17.Leie av vannmåler

Kommunen står for innkjøp, rutinemessig kontroll og vedlikehold av vannmålere. For dette svarer abonnenten årlig vannmålerleie, leien avhenger av målerens størrelse.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

§ 18.Ansvarsforhold
a)Måleren er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren som installeres.
b)Abonnenten leier vannmåleren og er ansvarlig for vannmåleren som leies.
c)Abonnenten skal lese av og rapportere inn vannmålerstand til kommunen etter dennes anvisning. Ved manglende avlesning og rapportering vil kommunen estimere vannforbruk basert på siste 3 års forbruk.
d)Kommunen kan til enhver tid foreta kontrollavlesning av vannmåler, for dette svarer abonnent kontrollgebyr.
e)Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skadet vannmåler.
f)Kommunen avgjør hvem som kan utføre installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.
g)Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren, foranlediget av leieren, betales av leieren.
h)Kommunen kan, etter skriftlig søknad fra leieren, utføre kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feil ved måleren på minst 5 % ved normal tapping, utføres justering, eventuell utskifting av måleren uten utgifter for leieren. I motsatt fall bestemmer kommunen hvem som skal betale.
i)Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres gebyret for den periode det er tvil om, etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og/eller etter at den er utbedret.

Kapittel 6. Andre gebyrpliktige forhold

§ 19.Vannlekkasje

Abonnenten er ansvarlig for å sørge for at egne stikkledninger og installasjoner er i god stand og føre tilsyn med dette for å forhindre vannlekkasje og slik at en eventuell vannlekkasje oppdages på et tidlig tidspunkt. Abonnenten skal snarest mulig melde kommunen om lekkasje som har oppstått.

Forbruk av vann som følge av vannlekkasje på privat ledning som abonnenten burde ha oppdaget blir belastet abonnenten, med mindre andre vektige hensyn framlegges kommunen for vurdering. Dersom lekkasjevann ikke måles av vannmåler, vil kommunen estimere vannmengden som er tapt ved lekkasjen.

Kommunen kan kreve at abonnenten utbedrer eget stikkledningsnett for abonnentens kostnad.

§ 20.Sprinkleranlegg

Vannforbruk som følge av aktivisering av sprinkleranlegg belastes abonnent.

For bygg med sprinkleranlegg kan det inngås særlige avtaler slik at kommunens kostnader blir dekket (se også § 11 siste ledd).

§ 21.Vanningsforbud eller -restriksjoner

Abonnenten plikter å følge kommunens publiserte vanningsforbud eller -restriksjoner. Overtredelse av vanningsforbud eller -restriksjoner vil medføre at tappekranen plomberes av kommunen. For dette svarer abonnenten gebyr. Plombering fjernes når forbud eller restriksjoner opphører. Bare kommunen kan fjerne plombering.

Forbruk av vann blir belastet abonnenten. Dersom vannforbruk ikke måles av vannmåler, vil kommunen estimere vannmengden.

§ 22.Utbedring av privat ledningsnett

Eier av privat ledningsnett som fører vann til og/eller avløp fra kommunalt ledningsnett plikter å sørge for at ledninger og installasjoner er i samsvar med forskrifter og retningslinjer. Kommunen kan pålegge eier å utbedre privat ledningsnett og installasjoner for eiers kostnad jf. forurensingslovens § 22.

Kommunen kan ilegge tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73 og/eller iverksette tiltak etter forurensingslovens § 74.

§ 23.Arbeid på eksisterende vann- og/eller avløpsnett

Arbeid på kommunalt drikkevanns- og/eller avløpsnett skal kun gjøres etter avtale med kommunen og slik kommunen bestemmer.

Ved mislighold ilegges den ansvarlige et gebyr lik;

10 x kontrollgebyr + kommunens faktiske omkostninger (3)

Kapittel 7. Påslipp av avløp fra næring og industri

§ 24.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales gebyr for søknad om avtale og/eller endring av avtale om påslipp av næringsavløp til kommunalt nett. Gebyret skal dekke kommunens kostnad vedrørende søknaden så som for innhenting av bakgrunnsmateriale, forurensningsmessig vurdering, utarbeidelse av vedtak, eventuell befaring osv.

Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått, betales halvt saksbehandlingsgebyr.

Saksbehandlingsgebyr for søknad om avtale om påslipp til kommunalt nett er organisert som et grunngebyr med tilleggsgebyr for medgått tid utover normal arbeidsmengde.

§ 25.Kontrollgebyr

Næring og industribedrifter med avløp med annen sammensetning enn husholdningsavløp skal årlig rapportere sitt påslipp til kommunens avløpsnett. Kommunens kostnad for oppfølging av kontroll av bedriftens egen rapportering belastes bedriften i form av kontrollgebyr.

§ 26.Gebyr for avløp med avvikende sammensetning

For næringsvirksomhet og industri, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til årsgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene.

For avløpsvann med en konsentrasjon av organisk stoff som overstiger 600 mg COD/l, skal det betales tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret beregnes bare for den delen av den organiske belastningen som overstiger konsentrasjonsgrensen. Ved mangelfull innrapportering av beregningsgrunnlag, vil beregningsgrunnlag bli stipulert av kommunen.

Tilleggsgebyr beregnes i henhold til følgende oppsett:

(Gj.snitt konsentrasjon i påslipp kg/m³ - grenseverdi kg/m³ ) x vannforbruk m³ /år (4)

Kapittel 8. Fakturering

§ 27.Betaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

§ 28.Gebyr for tilknytning

For nye bygg sender kommunen faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten når igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis.

Når eksisterende bygg kobles til kommunens vann og/eller avløpsnett plikter eier/fester å melde kommunen tilkoblingen slik kommunen har bestemt. Tilknytningsgebyr utstedes når tilknytning er meldt.

Tilknytningsgebyr etter § 8 andre ledd bokstav c utstedes når frist er utløpt.

§ 29.Årsgebyr og gebyr for vannmålerleie

Fakturering av årsgebyr for vann og avløp fordeles over 2 terminer pr. år med forfall 20. mars og 20. september. Vannmålerleie faktureres en gang pr. år med forfall 20. mars.

Årsgebyret kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse er gitt. For eiendom med eksisterende bebyggelse som tilknyttes det kommunale vann og/eller avløpsnett, vil årsgebyr innkreves fra måneden etter tilknytningstidspunktet. For tilbygg/påbygg på boligeiendom kan årsgebyr kreves ett år etter at tillatelse er gitt eller melding behandlet.

Ved beregning av årsgebyr legges eierforholdet ved faktureringstidspunktet til grunn. Ved et eventuelt eierskifte må utfakturert termin fordeles av de involverte parter.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Årsgebyret faktureres à konto fordelt over 2 terminer basert på foregående års forbruk. Avregning skjer på faktura for 1. termin etterfølgende år med mindre spesifikke forhold tilsier noe annet. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, beregnes nytt à konto-beløp.

Ved manglende betaling av årsgebyr vil kommunen beregne gebyr for forbruk tilbakevirkende over 3 år etter lov om foreldelse § 2.

§ 30.Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr faktureres fortløpende når søknaden innvilges/avslås.

§ 31.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr faktureres fortløpende etter gjennomført kontroll.

§ 32.Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr for avløp som har annen sammensetning av avløp enn ordinært husholdningsavløp faktureres i etterkant av frist for årsrapportering.

§ 33.Øvrige gebyr

Øvrige gebyrer faktureres fortløpende.

Kapittel 9. Avsluttende bestemmelser

§ 34.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Både årsgebyr og tilknytningsgebyr er ellers tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 35.Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageutvalg i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c.

§ 36.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Fra samme tid oppheves forskrift 4. februar 2002 nr. 328 om vann- og avløpsgebyrer, Ullensaker kommune, Akershus.