Forskrift om priser for kommunale tjenester, Gjerdrum kommune, Akershus

DatoFOR-2007-11-28-1618
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1974-05-31-17-§1, FOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-2002-06-14-20-§28
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om priser kommunaltjenester, Gjerdrum

Hjemmel: Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 28. november 2997 med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 34, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28. 

Gjerdrum kommunestyre har 28. november 2007 i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt nye priser på kommunale tjenester og avgifter. Prisene er gjeldende fra 1. januar 2008. Samlet prisliste finnes på kommunens hjemmeside: www.gjerdrum.kommune.no

Prisene kan også fås oppgitt på Servicesenteret i Gjerdrum kommune, tlf. 66106000.