Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2007-12-05-1505
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse20.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§32, FOR-2001-07-19-1706, FOR-1993-11-01
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Tønsberg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg bystyre 5. desember 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og § 32, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706 og Miljøverndepartementets delegeringsbrev 1. november 1993.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen, som følge av åpen brenning og brenning av avfall.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall innenfor kommunens grenser.

Forskriften omfatter alt næringsavfall og husholdningsavfall/hageavfall.

Brannvesenets øvelsesbrenning av kondemnerte hus, samt kontrollerte slukningsøvelser omfattes ikke av denne forskriften.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs.
b)Brenning av avfall: All avfallsbrenning ved åpne bålplasser, samt brenning i småovner ute/inne og forbrenningsovner som ikke har tillatelse etter forurensningsloven.
c)Avfall er kasserte gjenstander, materialer eller stoffer som stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller fra bedrifter (næringsavfall). Det vises for øvrig til forurensingslovens definisjoner.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Åpen brenning og brenning av avfall er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)bruk av grillinnretninger og matlaging i utepeiser i direkte tilknytning til egen bolig/fritidsbolig og uten at dette fører til plager for naboer eller andre.
b)bål til matlaging i utmark fra 16. september til 14. april.
c)godkjente faste bålplasser og grillsteder.
d)brenning av sankthansbål 23. juni.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad dispensere fra forbudet i § 4 i særlige tilfeller.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til kommunal klagenemnd.

Tønsberg kommune virksomheten Bydrift er saksbehandler for klagebehandlingen.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Kommentarer til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det faktisk koster å få avfall behandlet på en måte som er forsvarlig ut fra hensyn til miljø og ressurser.

Behandling av avfall utenom de etablerte ordningene, f.eks. ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall er generelt ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall. 

Til § 1 Formål

Åpen brenning og brenning av avfall i gir relativt store utslipp av karbonmonoksid (kullos), sot og støv og tjærestoffer. Dette kan medføre helseproblemer og trivselsulemper lokalt, særlig for den del av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer.

Forskriftens formål er å forhindre slike lokale helse- og miljøproblemer. Den vil også kunne føre til mindre regionale og nasjonale utslipp og bidra til en bedre ressursutnyttelse av avfallet. 

Til § 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall

Forskriften fastsetter et generelt forbud mot åpen brenning og brenning av avfall ut fra vurderinger av helse- og miljøaspektene knyttet til slik brenning. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2, har bestemmelser om bruk av ild utendørs. Forskriften fastsetter at det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Det er også fastsatt et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen i perioden 15. april til 15. september.

Det er fastsatt at det ikke skal brennes trevirke som er impregnert eller overflatebehandlet, f.eks. med maling eller på annen måte. Grunnen til dette er at man da kan få utslipp til luft av tungmetaller eller andre tungt nedbrytbare komponenter. Brenning av spesialavfall er forbudt. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Det er i § 5 fastsatt noen unntak fra det generelle forbudet, blant annet knyttet til matlaging og grilling. Dette er aktiviteter som det av praktiske årsaker ikke er hensiktsmessig å forby. De medfører generelt heller ikke store ulemper for nærmiljøet.

Det åpnes også for at det kan gjøres opp bål i utmark i den perioden av året hvor dette er tillatt etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Det er også tatt inn en åpning for å søke om å innrette faste grill/bålplasser etter nærmere angitte regler.

Brenning av sankthansbål den 23. juni er også tatt med som unntak, men det er meldeplikt til brannvesenet i forhold til branntekniske forhold. Det tillates ikke å brenne miljøfarlige komponenter. 

Til § 6 Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad og på visse vilkår gi dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning av avfall. Dette kan gjelde f.eks. brenning av halm ute på jordet, brenning av hogstavfall i skogmark etc.

Ved avgjørelsen av søknadene vil det bli lagt vekt på branntekniske, forurensningsmessige og helsemessige forhold. Det settes strenge vilkår om at det som skal brennes ikke inneholder miljøfarlige komponenter.

Kommunen kan kreve inspeksjon av brannstedet og at det i søknaden utarbeides en plan på hvordan brenningen kan utføres forsvarlig.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gir tillatelse til flatebrenning og brenning av hogstavfall i skogmark, samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark på visse vilkår. Det skal også her sendes søknad om dispensasjon fra forbudet om åpen brenning og brenning av avfall til kommunen. Kommunen vil bare kunne gi dispensasjon dersom det dreier seg om åpen brenning av skogsavfall på stedet. 

Til § 7 Tilsyn

Miljøverndepartementet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og å treffe enkeltvedtak etter forurensningslovens § 7, fjerde ledd, til Tønsberg kommune.

Utøvende myndighet i kommunen er:

-Virksomheten Bydrift - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall.
-Vestfold Interkommunale brannvesen - Branntekniske henvendelser.
-Kommunens helsemyndighet kan gi uttalelse vedr. helse- og miljøulempene ved brenning.

Dette innebærer at kommunen kan fatte enkeltvedtak og pålegge den som forurenser å sørge for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen etter Forurensningslovens § 7, fjerde ledd. Kommunen kan også ilegge forurensningsgebyr etter Forurensningslovens § 73, og kreve refusjon av eventuelle utgifter som den har i forbindelse med gjennomføring av tiltak på vegne av forurenser etter Forurensningslovens § 74, og eventuelt anmelde ulovlig forurensning til politiet etter § 78 og § 79.

Henvendelser fra publikum om ulovlig brenning skal rettes til kommunen.