Forskrift for avløpsgebyr, Frosta kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-12-11-4976
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort
KorttittelForskrift for avløpsgebyr, Frosta

Hjemmel: Fastsatt av Frosta kommunestyre 1. oktober 1996 med hjemmel i av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr 10. januar 1995 nr..

1. Gebyrplikt

Plikten til å betale avløpsgebyr gjelder:

1.1

Fast eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.

Eiendom som kommunen i medhold av bygningslovens § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal avløpsnett.

Ubebygd eiendom fritas fra å betale avløpsgebyr.

1.2

Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet skal festeren betale avgiften hvis det gjenstår minst 30 år av festetiden eller han har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtalen forlenges, blir 30 år.

2. Definisjon av avløp

Avløp omfatter alt avløpsvann (spillvann, overflatevann, drensvann, industrielt avløpsvann, etc.).

3. Gebyrform

Gebyrene omfatter:

-Tilknytningsgebyr for avløp.
-Årsgebyr for avløp.
4. Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret.

5. Restriksjoner på vannleveranse m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

6. Arealberegningsmetode
6.1 Henvisninger

Arealberegningen skal utføres i samsvar med nedenfor nevnte regler:

-NS3940 Areal- og volumberegning av bygninger.
-Byggeforskrift 1987
6.2 Boliger/hytter

For boliger/hytter legges bruksareal (BRA) til grunn for beregningen.

6.3 Annen bebyggelse

For annen bebyggelse legges bruksarealet (BRA) til grunn for beregningen der det er henvist til bygningens areal.

7. Tilknytningsgebyr
7.1

Tilknytningsgebyr for avløp skal betales:

-Ved nybygg, eller ved utvidelse av eksisterende bygg til flere leiligheter eller utvidelse av eksisterende leilighet til over 70 m² bruksareal.
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal avløpsledning.
7.2 Gjenoppbygging av bygning etter brann eller riving

Ved gjenoppbygging av bygning etter brann eller riving skal tilknytningsgebyr ikke betales når bygget er til samme formål og størrelse. Er bygningen som oppføres større enn den som stod kan det beregnes et tillegg i tilknytningsgebyret.

7.3 Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyret fastsettes etter de regler som vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan fastsette minimumsgebyr.

7.4

Ved grendevis utbygging av avløp kan det innkreves et anleggsbidrag i tillegg til tilknytningsgebyret til dekning for arbeidet med sideledninger. Anleggsbidragets størrelse vedtas av kommunestyret.

7.5 Forfalte gebyr

Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning eller brukstillatelse/ferdigattest er gitt.

8. Årsgebyr
8.1 Gebyrplikt

Årsgebyr for avløp skal betales for eiendom:

a)som er tilknyttet kommunal avløpsledning.
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.
8.2 Beregning og utforming av årsgebyr

Det beregnes årsgebyr for avløp med:

-En fast del (fastledd)
-En mengdeavhengig del.

Fastleddet beregnes som en fast sats pr. abonnement.

Mengdeavhengig del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter.

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

8.3 Eiendom med vannmåler

Eiendom som har godkjent vannmåler betaler mengdeavhengig del av årsgebyr for avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende pris pr. m³ . Det kan fastsettes gebyr som skal dekke et angitt målt forbruk. Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk skal mengdeavhengig del av avgiften baseres på den avløpsmengde som bestemmes av kommunen.

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder bestemmelsene i pkt. 11.

8.4 Eiendom uten vannmåler

Eiendom som ikke betaler gebyr etter målt vannforbruk, skal betale mengdeavhengig del av årsgebyr for avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse og kategori.

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruk skal gebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av kommunen.

8.4.1 Bolighus

For boligeiendom betales etter målt eller stipulert forbruk.

8.4.2 Industri, servicenæring, driftsbygninger og veksthus med ansatte, skole, alders- og sykeheimer etc.

Slik bebyggelse betaler etter stipulert areal eller målt vannforbruk.

8.4.3 Hytter/fritidseiendommer

For hytter fritidseiendommer betales etter målt eller stipulert forbruk.

For hytte/fritidsbolig stipuleres vann- og avløpsmengde til 80 m³ .

8.5

Årsgebyr kan tidligst innkreves fra den 1. i neste måned etter at innflytting har skjedd, brukstillatelse/ferdigattest er gitt, eller det er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.

9. Tillegg i årsgebyret
9.1

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale inngått med kommunen.

9.2

Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte privat septiktank eller avslammingstank, skal betale de faktiske kostnader ved tømmingen.

9.3

Gebyrpliktige som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggsavgiften begynner å løpe 1 måned etter at pålegget er gitt. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære kloakkavgift og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.

9.4

Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om montering/utskifting av vannmåler, skal betale et tillegg på 50 % av tidligere avgift. Tillegget begynner å løpe 3 måneder etter at pålegget er gitt. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.

9.5

Hvor avløpsvannets mengde eller sammensetning gjør det nødvendig, kan kommunen pålegge abonnenten innretning som reduserer belastning/ulempe for kommunens avløpsanlegg. Dersom slikt pålegg ikke etterkommes, kan kommunen med samtykke fra utvalget for helse og omsorg kreve avløpet frakoblet kommunalt nett.

9.6

Gebyrpliktige som ikke foretar avlesing av vannmåler innen fastsatt frist, skal gis et tillegg i årsgebyret på 10 %.

9.7

Det er forbudt å montere kjøkkenavfallskvern på avløpsnettet.

10. Fradrag i årsgebyret
10.1

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløp i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsgebyret for avløp. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale inngått med kommunen.

10.2

For ubebodd bolig (etter 1 år) kan det inngås avtale om fritak for årsgebyr. (Det tas inn i avtalen at nytt tilknytningsgebyr ikke skal kreves inn når boligen tas i bruk på nytt.)

11. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler

For eiendommer med installert vannmåler gjelder følgende:

-Måleren er abonnentens eiendom. Kommunen bestemmer type, størrelse og plassering av måleren. Kjøp og installasjon bekostes av abonnenten.
-Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av måleren. Blir måleren skadet eller borte, skal abonnenten omgående sørge for kjøp og installasjon av ny måler.
-Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesing og kontroll.
-Kommunen kan gi pålegg om kontroll og reparasjon av måleren, men dersom den ved pålagt kontroll viser mindre avvik enn 5 %, betales utgiftene av kommunen.
-Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
12. Innbetaling av årsgebyr
12.1

Gebyrene fordeles over 2 terminer pr. år. For eiendommer som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregningen for en av terminene etter måleravlesning. Kommunen kan pålegge abonnenten selv å avlese måleren.

12.2

Ved for sen betaling beregnes morarente etter gjeldende satser. Ved purring påløper gebyr etter gjeldende satser.

12.3

Krav på gebyrer er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom.

13. Særlige beregningsregler og avtaler
13.1

For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stor eller særlig liten avløpsmengde eller som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningsavløpsvann, kan tilknytnings- og årsgebyr fastsettes ved avtale. Slik avtale godkjennes av kommunen.

Hva som skal regnes som vesentlig avvik i denne sammenheng fastsettes av kommunen.

Avtale kan sies opp av begge parter med ett års varsel.

13.2

Så vel kommunen som den gebyrpliktige i henhold til punkt 13.1. kan kreve mengdeavhengig del av årsgebyr for avløp basert på målt vannforbruk når det er samsvar mellom mengden av vannforsyning og avløp.

14. Klage
14.1

Vedtak som er fattet i medhold av disse forskriftene pkt. 13.1 kan påklages.

15. Overgangsregler, ikrafttreden
15.1

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2008. Samtidig oppheves forskrifter for kloakkavgifter vedtatt av Frosta kommunestyre 3.11.1998, sak 39/98.