Forskrift for tømming av slam fra sanitæranlegg, Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-2007-12-12-1507
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-1989-09-27
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79
Kunngjort20.12.2007   kl. 16.00
KorttittelForskrift om tømming av sanitærslam, Nøtterøy

Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre 12. desember 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 34 og § 79.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle eiendommer i Nøtterøy kommune som har eget sanitæranlegg, og ikke leder avløpet til et renseanlegg. Som renseanlegg regnes TAU, større private renseanlegg, og minirenseanlegg der det foreligger serviceavtaler.

Forskriften gjelder også eiendommer der kommunen har vedtatt at slamavskiller ikke kan fjernes, selv om sanitært avløpsvann går til renseanlegg.

Forskriften gjelder tømming og transport av slam fra mindre renseinnretninger av sanitært avløpsvann (slamavskillere og andre samlekummer for avslamming). Det samme gjelder for oppsamlingstanker (tette tanker) med ubehandlet sanitært avløpsvann.

§ 3.Definisjoner 

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av tømmeordningen. Dersom eiendommen er leid/festet bort for 30 år eller mer, kan festeren regnes som abonnent. 

Med anlegg menes oppsamlings- og avslammingstanker for sanitært avløpsvann. 

Med standard anlegg menes en tank med 1-3 kamre og inntil 4,0 m³ våtvolum for bolig eller fritidsbolig. Tanken skal ikke være plassert lenger enn 40 meter fra oppstillingsplass for tankbil og det skal være mindre enn 7 meter høydeforskjell fra bunn tank til sugestussen på bilen. 

Bomtur kalles frammøte av slamrenovatøren på eiendom når det ikke kan foretas tømming av forskjellige årsaker, for eksempel at veien til tankanlegget ikke er kjørbar på grunn av dårlig vedlikehold eller hinder i veien, eller at tankanlegget ikke er tilgjengelig for tømming. 

Ekstra tilkjøring kalles frammøte av slamrenovatør på eiendom utenom planlagt tømmerute. Ekstra tilkjøring oppstår ved ekstraordinært tømmebehov, eller ved nytt fremmøte etter bomtur.

§ 4.Kommunal innsamling av slam

I kommunen er det lovpålagt tømming av alle anlegg som omfattes av denne forskriften. Kommunen skal sørge for innsamlingen.

§ 5.Adkomst

Vei til slamanlegget må være tilrettelagt slik at den gir grei og rimelig fremkommelighet for slamtømmingsbilen. Det skal tas mest mulig hensyn til hvilken årstid det er best fremkommelighet til den enkelte abonnent. Kommunen har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 6.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for kjørbar adkomstvei så nær sanitæranlegget som mulig slik at anlegget kan tømmes av tankbil med sugepumpe.

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes, er lett tilgjengelig. Overdekning på tank- og kumlokk av jord, snø eller is skal fjernes av abonnenten før tømming skal skje. Løsøre, inventar, beplantning mv. skal flyttes eller sikres mot skade i traseen for tømmeslangen.

Trær, busker og kratt langs adkomstveien må være ryddet i tilfredsstillende bredde og høyde, slik at tømmebilen og utstyr kan komme fram uten å påføres skader. Om vinteren må adkomstveien være brøytet og om nødvendig strødd.

Abonnenten skal sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 7.Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen

Tømmer har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade på veg eller eiendom oppstår.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses. Slamtømmingsbilen skal være slik innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte.

Planlagt tømming og transport skal som hovedregel foretas i perioden april-oktober, innenfor tidsrommet kl. 7.00-21.00 mandag til fredag, høytidsdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport skje på lørdager inntil kl. 18.00. I ekstraordinære situasjoner tømmes tanken ved behov.

Tømmer plikter å varsle om når tømming vil finne sted. Dette skal normalt skje skriftlig ca. 10 dager før forestående tømming.

Tømmer plikter å gi informasjon til abonnenten om at han har tømt, og om ev. feil eller mangler som er oppdaget på anlegget.

§ 8.Tømmefrekvens
-Standard anlegg skal normalt tømmes for slam hvert andre år.
-Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år.
-For andre anlegg gjelder tømmehyppighet som fastsatt av kommunen for den enkelte eiendom.

Abonnenten kan avtale hyppigere tømming enn det kommunen har fastsatt. Dette kan være en avtale om fast hyppigere tømming som legges inn i kommunens tømmelister, eller en engangstømming.

Ved tilknytning til renseanlegg, har abonnenten rett til en siste tømming ved utkobling av slamavskiller. Det forutsettes at tømming avtales minimum 1 uke i forveien.

§ 9.Gebyr for tvungen slamtømming

Abonnenten skal betale et gebyr for tjenesten pr. tømming. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, innsamling, transport og behandling av slammet etter forurensningsmyndighetenes krav. Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret.

Gebyret fastsettes på grunnlag av kostnader forbundet med tømming av standard anlegg med tillegg for ekstra stort volum, langt slangeutlegg, stor sugehøyde og eventuelt andre ekstratjenester som er nødvendig for å få tømt anlegget.

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene, § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Fritak

Kommunen kan administrativt i enkeltsaker og etter skriftlig søknad gjøre unntak eller gi dispensasjoner fra bestemmelser i regelverket dersom rimelig grunn tilsier dette.

§ 11.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages i henhold til forvaltningsloven.

Klager på vedtak rettes skriftlig til kommunen og avgjøres av kommunen.

§ 12.Straff

Ved overtredelse av denne renovasjonsforskrift kan abonnenten straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, annet ledd.

§ 13.Ikrafttredelse og opphevelse av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Ved ikrafttredelse vil samtidig forskrift 27. september 19891 om kommunal tømming av slam fra slamavskillere m.v. i Nøtterøy kommune, Vestfold bli opphevd.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.