Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2007-12-12-1622
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-1995-12-13-4135, FOR-1989-06-01, FOR-1994-12-14, FOR-2006-12-13
Gjelder forLevanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Levanger m.fl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommunestyre 21. november 2007, Verdal kommunestyre 19. november 2007, Inderøy kommunestyre 12. desember 2007 og Steinkjer kommunestyre 12. desember 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 16.
3.Forskrift 12. desember 2007 nr. 1622 om vann- og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner, Nord-Trøndelag (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66, § 67 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Avløpsvann

Spillvann og overvann.

-Spillvann

Avløpsvann fra sanitæranlegg uansett type av eiendom (bolig, industri, annen næring mv.).

-Overvann

Avløpsvann fra tak, annet utvendig areal, drenering mv.

-Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttende vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger.

For detaljer se NS-3940.

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet.

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Privat stikkledning:

Vann- eller avløpsledning som går fra kommunens ledning til abonnentens bebyggelse. Omfatter anboringsklammer og stoppekran uansett plassering.

-Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Boenhet:

Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Tilknytningsgebyr
-Årsgebyr.
§ 5.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales:

-Ved nybygg, eller ved utvidelse av eksisterende bygg
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Tilknytningsgebyret fastsettes etter de regler som vedtas av kommunestyret, og framgår av kommunens gebyrregulativ.

Ved gjenoppføring av bygning etter brann eller riving innen 5 år skal tilknytningsgebyrer ikke betales ved tilknytning til samme ledninger for tilsvarende bygg av samme størrelse. For større bygg enn det opprinnelige beregnes gebyrene som for utvidelse av eksisterende bygg.

§ 6.Årsgebyr
6.1. Gebyrplikt

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.

Ubebygd eiendom fritas fra å betale vann- og avløpsgebyr.

6.2. Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

6.3. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

6.4. Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

-En fast del (fastledd)
-En mengdeavhengig del.

Fastleddet beregnes som en fast sats pr. eiendom.

Mengdeavhengig del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ .

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

6.5. Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten har ansvar for at kommunen får korrekte data om abonnementsforholdet.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

6.6. Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene.

For spillvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

6.7. Betaling etter stipulert forbruk

Regler for fastsetting av stipulert forbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av gebyrregulativet, og framgår av kommunens gebyrregulativ.

6.8. Betaling etter målt forbruk

Alle eiendommer skal ha installert vannmåler. Hytte-eiendommer og boligeiendommer som er tilkoplet pr. 1. januar 2008 er unntatt fra dette. Alle nye abonnenter - utenom hytte-eiendommer - skal montere vannmåler.

Kommunen kan i særskilte tilfelle dispensere fra kravet om vannmåler.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter 6.7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Den enkelte abonnent kan kreve at årsforbruk fastsettes ut fra målt forbruk. Abonnent som har installert måler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

6.9. Gårdsbruk

Normalt tillates ikke uttak av vann til vatningsanlegg. I særlige tilfelle kan kommunen godkjenne slikt uttak. Det skal da monteres vannmåler på uttak. 

Melkeromsavløp

Melkeromsavløp fra landbrukseiendommer kan etter søknad tilkobles kommunalt avløpsnett når følgende forutsetninger er tilstede:

-at avløpsanlegget det dreier seg om har avløpsmengde fra melkerom som utgjør mindre enn 20% av total tilrenning til anlegget.
-før vask av tanker og rørgater starter skal alt utstyr skylles for melkerester. Første gangs skylling skal ikke føres til kommunalt avløp.

Dersom driftsforholdene gjør det nødvendig kan kommunen pålegge abonnentene å behandle avløp fra melkerom før det slippes ut på kommunalt nett.

6.10. Restriksjoner på vannleveranse

Restriksjoner for vannforbruket, eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 7.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler
7.1. Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering.

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler.

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, beregnes gebyr etter skjønn inntil måler er installert.

7.2. Eierforhold

Vannmåler er abonnentens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt.

7.3. Kostnader

Vannmåler og installasjon bekostes av abonnenten.

7.4. Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nært fastsatt tidspunkt for avregning (årsskifte) som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette.

7.5. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten omgående sørge for reparasjon eller installasjon av ny måler. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret

7.6. Nøyaktighetskontroll

Kommunen kan gi pålegg om kontroll og reparasjon av måleren Abonnenten dekker kostnadene ved kontrollen, men dersom den ved slik kontroll viser mindre avvik en 5 %, betales utgiften av kommunen. Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet.

7.7. Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling regnet fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Det er abonnentens ansvar at måleren til enhver tid måler riktig. Abonnenten har derfor ikke krav på tilbakebetaling dersom kontroll viser at måleren viser for høyt forbruk.

§ 8.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Årsgebyr kan innkreves sammen med øvrige kommunale gebyr og avgifter og fordeles over det antall terminer som kommunen bestemmer. Ved for sein betaling beregnes morarenter etter gjeldende satser. Ved purring påløper gebyr etter gjeldende satser.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 9.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på vann- og kloakkgebyrer er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 10.Delegering

Kommunen kan delegere myndighet i denne forskriften ved eget delegeringsvedtak.

§ 11.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme tid oppheves:

-Forskrift 1. juni 19891 om vann- og kloakkavgifter, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.
-Forskrift 14. desember 19941 om vann og kloakkavgifter, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.
-Forskrift 13. desember 1995 nr. 4135 om vann- og avløpsgebyr, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.
-Forskrift 13. desember 20061 om gebyrregulativ for vann- og avløp, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.