Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bærum kommune, Akershus

DatoFOR-2007-12-12-1624
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-16
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Bærum

Hjemmel: Fastsatt av Bærum kommunestyre 12. desember 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16. Endres ved forskrift 25 jan 2017 nr. 165 (i kraft 1 mars 2017).

§ 1.Formål

Denne forskrift gir utfyllende bestemmelser med lokal tilpassing til den nasjonale forskriften og tilrettelegger for størst mulig forutsigbarhet ved beregning av vann- og avløpsgebyrer.

§ 2.Definisjoner og begreper
2.1. Vann- og avløpsgebyrene

Disse består av engangsgebyrer for vann og avløp, kalt tilknytningsgebyr og løpende årlige gebyrer for vann og avløp, kalt årsgebyr.

2.2. Matrikkelen

Matrikkelen er det offisielle register over fast eiendom, bygninger, bosteder og adresser. Matrikkelen er definert i lov om eiendomsregistrering av juni 2005.

2.3. Beregningsgrunnlaget når areal legges til grunn

Beregningsgrunnlaget er bebyggelsens størrelse og oppgis i kvadratmeter.

Bebyggelsens størrelse beregnes etter de samme regler som brukes ved innrapportering til GAB registeret. (NS-3940, veileder T-1459 med endringer og registreringsinstruksen for matrikkelen.

2.4. Avløpsledninger

Med avløpsledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriprodukter (spillvannsledninger) og ledninger fra tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpstyper, og som er tilknyttet offentlig ledningsnett.

§ 3.Gebyrplikt

Vann- og avløpsgebyrer skal betales for eiendommer som er tilknyttet kommunal vann- og eller avløpsledning, direkte eller gjennom private felles ledningsanlegg.

§ 4.Ansvar for at gebyrene blir betalt

Plikten til å betale vann- og avløpsgebyrene påhviler den som til enhver tid er eier av eiendommen.

Når eiendommen er bortfestet, er fester ansvarlig etter de regler som står beskrevet i lov 31. mai 1974 nr. 17 om vass- og kloakkavgifter § 1 tredje ledd.

Når flere eiendommer er organisert som et eget regnskapspliktig rettssubjekt, kan dette rettssubjektet være regningsmottaker, jf. lov om årsregnskap.

§ 5.Gebyrsatsene

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer og oppgis eks. mva. Gebyrsatsene kunngjøres etter at vedtak er fattet.

§ 6.Regler for beregning av bebyggelsens størrelse
6.1. Hovedregel

Bebyggelsens størrelse (beregningsgrunnlaget) fastsettes i henhold til NS-3940 (areal og volumberegning av bygninger), veileder T-1459 med endringer og registreringsinstruks for matrikkelen. Arealer som skal brukes er «bruksareal (BRA) for en bruksenhet for rapportering til GAB» slik det legges inn i GAB og matrikkelen (det offisielle register for fast eiendom, bygninger og adresser).

6.2. Bebyggelsens størrelse fastsatt før denne forskrift trådte i kraft

Arealgrunnlaget for en eiendoms bebyggelse fastsatt før denne forskrift, skal fortsatt gjelde, med mindre eier av eiendom krever arealgrunnlag beregnet etter denne forskrift.

6.3. Endring av bebyggelsens størrelse

Endres bebyggelsens størrelse etter at denne forskrift trådte i kraft, skal kun endringen beregnes etter metoden i punkt 6.1 og beregningsgrunnlaget endres tilsvarende.

6.4. Korrigering av bebyggelsen størrelse

Hvis beregningsgrunnlaget, fastsatt før denne forskrift, er feil, skal korrigering som hovedregel gjøres etter arealberegningsmetode i tidligere forskrift. Eier av eiendom kan imidlertid kreve eiendommen beregnet etter denne forskrift.

§ 7.Tilknytningsgebyr
7.1. Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Gebyret fastsettes etter bebyggelsens størrelse målt i kvadratmeter fastsatt i henhold til § 6.

7.2. Nybygg og tilknytning til kommunal vann- eller avløpsledning

Tilknytningsgebyrer for vann og avløp skal betales ved nybygg og/eller når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning, direkte eller gjennom private felle ledningsanlegg.

7.3. Gjenoppbygging etter riving, brann eller annet

Ved eventuell gjenoppbygging etter riving, brann eller annet, beregnes gebyr for differansen mellom gammelt og nytt bygg. Nybygget beregnes etter denne forskriften og tidligere areal fratrekkes.

7.4. Tilbygg, påbygg eller annen endring av bebyggelsens størrelse

For tilbygg, påbygg eller annen endring av bebyggelsens størrelse, større enn 100 m² , skal det betales tilknytningsgebyr. Størrelsen fastsettes etter reglene i punkt 6.1.

Tilknytningsgebyret beregnes av det arealet som overskrider 100 m² .

7.5. Avløpsvann som forurensingsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann

Det kan fastsettes tillegg eller fradrag i gebyrsatsen for avløpsvann som forurensingsmessig avviker fra vanlig kommunalt avløpsvann.

§ 8.Årsgebyrer

Årsgebyrer for vann og avløp skal betales for bebygd eiendom som er tilknyttet kommunens vann og eller avløpsledninger, direkte eller gjennom private felles ledningsanlegg.

Årsgebyrene fastsettes etter vannforbruket. Vannforbruket baseres på målt forbruk ved hjelp av vannmåler eller stipulert forbruk utifra areal og prinsippet om «mengde vann inn tilsvarer mengde vann ut».

8.1. Eiendommer som er registrert til bolig

Årsgebyrer for eiendommer som er registrert i matrikkelen som bolig kan fastsettes etter målt forbruk eller etter stipulert forbruk på grunnlag av bebyggelsens størrelse i henhold til § 6. Den enkelte eier kan selv velge beregningsmåte for vannforbruket. Velges målt forbruk ved hjelp av vannmåler eies måleren av abonnenten og det må inngås egen avtale om installering, drift, vedlikehold og avlesning.

8.2. Eiendommer som er registrert til næring

Årsgebyrer for eiendommer som er registrert i matrikkelen til næring skal fastsettes etter målt forbruk. Vannmåleren skal eies av Bærum kommune og det skal inngås egen avtale om installering, drift, vedlikehold og avlesning.

8.3. Årsgebyr ved nybygg, gjenoppbygg med mer

Årsgebyrer innkreves fra og med 1. terminforfall etter at brukstillatelse er gitt.

8.4. Opphør av årsgebyr

Årsgebyrene for en eiendom kan opphøre, midlertidig eller permanent, når vannledningene avstenges og plomberes. Skriftlig melding skal sendes Bærum kommune.

8.5. Betaling av årsgebyrer

Årsgebyret fordeles på minst to årlige terminer.

For eiendommer som betaler etter målt forbruk, faktureres et forskuddsbeløp hver termin beregnet ut i fra et antatt årsforbruk. Dette blir avregnet mot reelt forbruk ved 1. termin etter måleravlesning.

8.6. Lovbestemt pant i eiendommen

Kommunens krav på forfalt årsgebyr er sikret med lovbestemt pant i eiendommen iht. lov om vass- og kloakkavgifter § 4 og panteloven § 6-1. Dersom gebyrene ikke er innbetalt innen forfallsdatoen på 1. gangs purring, blir eier av eiendommen tilsendt varsel om tvangsfullbyrdelse iht. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Krav på årsgebyrer er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt.

§ 9.Klage

Den gebyrpliktige kan klage over vedtak truffet i henhold til denne forskrift til kommunens klageorgan i samsvar med reglene i forvaltningslovens § 28.

Klagen sendes skriftlig til Bærum kommune.

§ 10.Andre bestemmelser

Forskrift om begrensning av forurensing kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer gjelder så langt ikke annet er bestemt her.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra og med 1. januar 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. desember 19981 om vann- og avløpsgebyrer, Bærum kommune, Akershus.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.