Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Ringebu kommune, Oppland

DatoFOR-2007-12-20-1793
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2011-01-25-326 fra 01.02.2011
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort31.01.2008   kl. 14.25
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Ringebu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre 20. desember 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16. Endret ved forskrift 25 jan 2011 nr. 326 (i kraft 1 feb 2011).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A, kapittel 16, om kommunale vann- og avløpsgebyrer
3.Forskrift 20. desember 2007 nr. 1793 om vann- og avløpsgebyrer i Ringebu kommune, Oppland (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Serviceerklæring vannforsyning og avløp
-Ringebu kommune sin VA-norm, se internett
-Bestemmelser for bruk av vannmåler
-Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Tilknytningstillatelse.
§ 1.Forskriftens formål

Denne forskrift gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Denne forskrift gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles, privat stikkledning.

Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd eller kan kreve tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

I henhold til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter kan avgift kreves også av ubebygd eiendom, når kommunen kunne krevd tilknytning til kommunalt ledningsnett dersom det hadde vært hus på eiendommen.

-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

-Boenhet:

Med boenhet forståes i denne forskrift bygning//bolig/fritidsbolig/hytte med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel.

-Brukerkategori:

Inndeling i kategorier etter eiendommens bruk, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer, se NS-3940.

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Ved endring av eiendommens bruk kan både eier og kommunen kreve endring av brukerkategori.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Faste kostnader:

Ytterpunktene for hva kommunen kan definere som faste kostnader er:

-Minimum: Kapitalkostnader knyttet til nyanlegg (inkl. «gamle» investeringer)
-Maksimum: Alle kostnader (både kapital- og driftskostnader) unntatt energi-, kjemikaliekostnader og ev. andre variable driftskostnader.
-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

-Serviceerklæring:

Serviceerklæring (forkortes SE) er en konkret, kortfattet og forståelig informasjon til brukerne av kommunens vann- og avløpstjenester, der hensikten er å fortelle brukerne hva de kan forvente seg som brukere, samt å avklare kommunens forventninger til brukerne. SE kan fås ved henvendelse til kommunen, eller ved å gå inn på kommunens hjemmeside.

-Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av både abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning i forhold til brukerkategori
-Årsgebyr (abonnementsgebyr i forhold til brukerkategori og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler (kan når kommunen bestemmer det inngå i årsgebyret)
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

-Brukerkategori næring/offentlig virksomhet:

Engangsgebyr betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

-Brukerkategoriene bolig og fritidseiendom:

Engangsgebyr betales pr. boenhet for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett, og når allerede tilknyttet eiendom seksjoneres eller fradeles.

Boligeiendom (enebolig) med inntil 2 boenheter (kjellerleilighet, generasjonsbolig, hybel) regnes her som en boenhet.

-Blandet brukerkategori:

For eiendom som består, eller ved bruksendring vil bestå av både boenhet og næring/offentlig virksomhet betales gebyr for hver brukerkategori.

Størrelsen av gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen eller endring i påslipp eller vannforbruk vil påføre kommunen ekstra høye/lave kostnader.

0Endret ved forskrift 25 jan 2011 nr. 326 (i kraft 1 feb 2011).
§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

De samlede abonnementsgebyr og engangsgebyr for tilknytning for kommunens vanntjenester skal i prinsipp dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

De samlede abonnementsgebyr og engangsgebyr for tilknytning for kommunens avløpstjenester skal i prinsipp dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunktet tilknytning ble foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, fastsetter kommunen gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategoriene; næring, fritidseiendom og bolig. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

-Abonnementsgebyr for næring

Betales av næringseiendom, offentlig virksomhet

-Abonnementsgebyr for fritidseiendom

Betales pr. boenhet

-Abonnementsgebyr for bolig

Betales av øvrige abonnenter. Borettslag, sameier, bolig med flere boenheter, etc. betaler pr. boenhet. Se dog § 11 siste ledd. 

Forbruksgebyr

For alle abonnenter skal forbruksgebyret baseres på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler. Måler skal være montert senest ved tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom felles, privat stikkledning.

I tilfeller der krav om vannmåler ikke etterkommes, stipulerer kommunen årsforbruket.

For alle abonnenter gjelder at vannmengde inn er lik avløpsmengde ut. Se dog § 8.

0Endret ved forskrift 25 jan 2011 nr. 326 (i kraft 1 feb 2011).
§ 7.Leie av vannmåler

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Måleren er kommunens eiendom, og kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet.

Utfyllende bestemmelser for vannmåler fastsettes administrativt.

0Endret ved forskrift 25 jan 2011 nr. 326 (i kraft 1 feb 2011).
§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en næringsabonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Påslag (tilleggsgebyr)/fradrag beregnes etter Norsk Vann (NORVAR) Prosjektrapport 149/2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Veiledning.»

Vedtak om tilleggsgebyr fattes med hjemmel i forurensningsforskriften § 15A-4.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Tilsvarende fraskriver kommunen seg også ansvar med henvisning til Normalreglementets administrative bestemmelser pkt. 3.9.

Med hensyn til eventuelle krav om reduksjon i vanngebyret på bakgrunn av vannets kvalitet, anses ikke vannet å representere en mangel med mindre det kan karakteriseres som helseskadelig, og ikke om andre parametere i drikkevannsforskriften er overtrådt, jf. Forbrukertvistutvalgets praksis.

0Endret ved forskrift 25 jan 2011 nr. 326 (i kraft 1 feb 2011).
§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens VA-norm og Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser), jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist, som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipulerer kommunen årsforbruket.

Tilsvarende kan kommunen pålegge utbedring av abonnentens anlegg, dersom feilen påfører kommunen ekstra kostnader og/eller går ut over kapasitet, forsyningsevne og sikkerhet for vannforsyning og avløp. I krisetilfeller kan kommunen holde privat vannledning stengt fram til feil er utbedret.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) eller seksjonering gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves etter kommunens gjeldende faktureringsrutiner.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas så ofte som kommunen finner det nødvendig, dog minst én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto iht. kommunens gjeldende faktureringsrutiner. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak, opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert, er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, forutsatt at eiendommen ikke har økt antall boenheter i forhold til godkjent antall på fritakstidspunktet. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

Boligeiendom (enebolig) med ekstra boenhet (kjellerleilighet, generasjonsbolig, hybel) kan søke om fritak for abonnementsgebyr for en boenhet som ikke er bebodd. Fritak gis ikke med tilbakevirkende kraft.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Gebyr må betales innen forfallsdato, unntatt når kommunen har gitt henstand med betaling.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten har ansvar for at kommunen har korrekte data om abonnementsforholdet.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI, og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.