Vedtak om endring i politi- og lensmannsetatens lokale organisering, Namsfogdene i Stavanger, Bergen og Trondheim, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag

DatoFOR-2007-12-21-1642
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelEndr. i politi- og lensmannsorganisering

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Namsfogdene i Bergen, Trondheim og Stavanger overføres til de respektive politidistriktene som egne driftsenheter, jf. politiloven § 16.

Endringen trer i kraft 1. kvartal 2008.