Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansand kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2008-01-23-5007
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-2003-10-29-1331
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1974-05-31-17, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Kristiansand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansand bystyre 23. januar 2008 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 4A.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom kommunen og abonnenten er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931, forurensningsforskriften. Del 4A. Kommunale vann- og avløpsgebyrer, tilføyd ved forskrift 15. desember 2005.
3.Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Kristiansand kommune (dette dokumentet).
4.Gebyrregulativ.
5.Tjenestegarantier.
6.Normalreglement for sanitæranlegg med tilleggsbestemmelser for Kristiansand kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer eller eget festenummer eller seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og eller avløpsledning via stikkledning eller gjennom privat felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken, men festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning 

Stikkledning:

Privat forbindelsesledning mellom en bygning og offentlig eller privat hovedledningsnett. 

Fellesledning:

Privat ledning som betjener flere eiendommer. 

Avløpsledning:

Separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak- drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse typer avløpsvann. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Gebyr som betales ved tilknytning til offentlig ledning, se § 5. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. 

Midlertidig tilknytning:

Anleggsbrakker, bygg under oppføring, bomstasjoner, festivaler, sirkus, tivoli og lignende som er betjent med vann og/eller avløp, men hvor anlegget/bygget ikke er i permanent bruk, men kun skal benyttes i en kort periode. 

Sommervann:

Midlertidig tilknytning til bruk i sommerhalvåret for fritidsbolig/hytte. 

Gebyrregulativ: Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer.

Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i bystyret. 

Stipulert forbruk: Antatt forbruk hos en abonnent, fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

2. Vann og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløpstjenester. Tilknytningsgebyr for vann- og eller avløp skal betales:

-Ved nybygg
-Ved utvidelse av eksisterende bygg dersom utvidelsen er større enn 100 m² bruksareal
-Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse og art og fremkommer av gebyrregulativet. For alle tilknytninger skal betales et minstegebyr tilsvarende 100 m² bruksareal.

§ 6.Fradrag i engangsgebyr for tilknytning

Når påstående bygg blir revet i forbindelse med nybygg, skal det overskytende bruksareal legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyret. Det er en forutsetning for reduksjonen at påstående bygg var tilknyttet kommunalt ledningsnett (vann/avløp) og at årsgebyrene er registrert og betalt.

Dersom det ved tilknytning til kommunalt avløp forlanges slamavskiller, reduseres tilknytningsgebyret med 25 prosent.

Ved tilknytning eller påbygging av bygg og anlegg ( ikke bolighus), som har et meget sparsomt forbruk av vann- og avløp ved at det ikke brukes vann i produksjon og at antall ansatte og/eller betjente personer er meget lite i forhold til byggets størrelse (lagerbygg, garasjeanlegg eller lignende), kan byingeniøren sette ned tilknytningsgebyret med 50 prosent. Det skal likevel betales minstegebyr.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyrer for vann og/eller avløp skal betales av alle abonnenter. Det beregnes årsgebyr for vann og avløp med

-en fast del (abonnementsgebyr)
-en mengdeavhengig del.

Abonnementsgebyret beregnes som en fast sats per abonnement og gjenspeiler kostnadene ved administrasjon av abonnementet.

Mengdeavhengig del betales etter målt eller stipulert forbruk. Eiendom som ikke betaler årsgebyr etter målt forbruk, skal betale årsgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse, jf. § 10 om arealberegning. Vann og avløpsmengden (m³ /m² /år) er fastsatt i gebyrregulativet.

Dersom avløpsmengden/vannmengden er vesentlig større eller mindre enn stipulert vannforbruk, skal gebyret baseres på målt mengde eller som bestemt av byingeniøren.

Årsgebyret innkreves fra og med 6 måneder etter at krav om tilknytningsgebyr er sendt ut. Dersom byggetiden er lenger enn 6 måneder, varsles ingeniørvesenet og gebyret løper fra det tidspunkt da anlegget tas i bruk. For tilknytning av eksisterende bebyggelse betales årsgebyr fra og med måneden etter at tilknytning er foretatt.

Ved riving av bygning, skal vann- og avløpsledninger plugges på hovedledningen. Årsgebyret løper til plugging er utført og melding om dette er mottatt i Ingeniørvesenet.

§ 8.Midlertidig tilknytning

Det betales ikke engangsgebyr for midlertidig tilknytning, men alle kostnader forbundet med tilknytning og frakopling belastes eier/fester. Abonnenter med midlertidig tilknytning skal betale gebyr etter måler.

For sommervann kan det fastsettes egen gebyrsats som alternativ til måler. Midlertidige tilknytninger kan kreves frakoplet av ingeniørvesenet.

§ 9.Avtaler og særlige beregningsregler

Hvor et vann- eller avløpsanlegg eller en større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige, kan det fastsettes avvikende årsgebyr som står i forhold til de endrede kostnadene. Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Ulike gebyrsatser på grunn av ovennevnte fastsettes ved avtale med byingeniøren.

Ved økt vannforbruk på grunn av lekkasje betales gebyr etter hva vannmåleren viser. Byingeniøren kan innrømme en reduksjon i avløpsgebyret.

Restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveransen eller kortere avbrudd i mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens tjenestegarantier. Tjenestegarantiene er tilgjengelige på kommunens internettsider.

§ 10.Arealberegning

Der gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal bruksareal benyttes både for boligbygg og for andre bygg. Ved beregning av bruksareal benyttes reglene i NS 3940 «Areal og volumberegning av bygninger». For eksisterende bygg kan leieareal/brutto gulvflate benyttes inntil bruksareal for bygningen foreligger. Ved omregning fra leieareal til bruksareal settes 75 m² leieareal til 100 m.² bruksareal.

§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere

Vannmåler må innmeldes til ingeniørvesenet innen 6 mnd. etter at det er sendt søknad om rammetillatelse, for å unngå at årsgebyret blir fakturert som stipulert forbruk etter areal. Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket fastsettes etter målt forbruk.

Abonnenter som har særlig høyt forbruk eller vannforbruk som er vanskelig å stipulere, skal betale forbruksgebyret etter målt forbruk. Næringsvirksomhet skal som hovedregel betale etter målt forbruk.

Vannmåler anskaffes og bekostes installert av abonnenten. Byingeniøren bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Ved for sen innlevering av målerkort beregnes et gebyr som dekker ekstrakostnader ved innkrevingen.

Alle nye sanitæranlegg skal tilrettelegges slik at det kan monteres vannmåler på et hensiktsmessig sted og med rimelige omkostninger. Dersom en vannmåler har vært i drift i mer enn 6 år, kan byingeniøren pålegge abonnenten å besørge måleren justert, eventuelt skiftet. Kommer en vannmåler ut av funksjon, beregnes gebyret etter et av byingeniøren utregnet gjennomsnittsforbruk. Testrapport fra godkjent instans kan kreves for å dokumentere avvik. Uttas det vann til brannslokking gjennom vannmåler kan byingeniøren foreta en skjønnsmessig reduksjon i gebyret.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenter pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Det kan gis forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret innen fristens utløp, jf. forurensningsloven § 73. Dersom abonnenten ikke etterkommer pålegget, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf forurensningsloven § 74.

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre egne drikkevannsanlegg, vannmåler, ledning med mer innen angitt frist. Dersom forhold ikke er utbedret innen angitt frist, stipuleres forbruket.

§ 13.Betaling av gebyr

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Årsgebyret betales i 4 terminer. Normalt foretas måleravlesning èn gang pr. år med etterfølgende avregning. For abonnenter med stort eller varierende vannforbruk kan ingeniørvesenet beregne gebyret etter kvartalsvis avlesning av måleren.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler om innkreving av skatt. Tilknytningsgebyret forfaller til betaling ved påkrav etter at rammetillatelse er gitt eller senest ved tilknytning. Krav om betaling skal sendes senest 2 måneder etter at godkjent byggesøknad foreligger.

Byutviklingsstyret kan dispensere fra denne bestemmelse hvor det foreligger helt spesielle forhold.

3. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes årlig av bystyret. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 15.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av bystyret med unntak for de bestemmelser hvor forskriften selv sier noe annet.

§ 16.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV–VI. Slike enkeltvedtak kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

§ 17.Ikrafttreden

Disse forskriftene trer i kraft den 1. januar 2008. Gebyrene i medhold av forskriftene blir å beregne med virkning fra 1. januar. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 29. oktober 2003 nr. 1331 om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansand kommune, Vest-Agder.