Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Skedsmo kommune, Akershus

DatoFOR-2008-01-30-98
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse30.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort07.02.2008   kl. 14.00
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Skedsmo

Hjemmel: Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 30. januar 2008 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Gebyrene skal dekke faktiske kostnader forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.

§ 2.Gebyrsatser

Gebyrsatsene vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.