Forskrift for tømming av private slamavskillere/tette tanker og minirenseanlegg, Lunner kommune, Oppland

DatoFOR-2008-01-31-125
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse14.03.2008
Sist endret
EndrerFOR-1991-12-10
Gjelder forLunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort14.02.2008   kl. 16.50
KorttittelForskrift om slamtømming, Lunner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lunner kommunestyre 31. januar 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34.

I

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med innsamling av slam er å hindre forurensning av miljøet, samt å sikre god drift av de enkelte infiltrasjonsanlegg og renseanlegg.

Formålet med denne forskriften er å regulere forhold mellom abonnent og kommune knyttet til tømming av slamavskillere/tette tanker og minirenseanlegg for avløp.

§ 2.Virkeområde, iverksettelse

Forskriftene gjelder tømming av slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam enten bebyggelsen er tilknyttet offentlig ledningsnett eller ikke. Iverksettelsesdato 1. januar 2008.

§ 3.Definisjon

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmingsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.

§ 4.Tvungen tømming

Kommunen skal stå for tømming av slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre samleinnretninger for septikslam som omfattes av disse forskriftene. Kommunen kan gi tillatelse til at andre utfører tømmingen. Når særlige forhold foreligger kan det gis fritak for ordningen. Søknad om fritak avgjøres av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 5.Utstyr

Kommunen kan foreta innsamling med konvensjonell tankbil eller mobil avvanningsenhet som fyller rejektvann tilbake i septiktanken.

§ 6.Adkomst

Kommunen har rett til fri og uhindret adkomst til eiendommene, og har rett til å benytte eksisterende veger. Om vinteren må vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd.

Kommunen har ikke ansvar for skade på privat veg som følge av gjennomføring av tømmeordningen etter disse forskrifter.

§ 7.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil og at lokket er utildekket. Lokk som kan bli overkjørt skal være kjøresikre. Ved tømming vinterstid skal abonnenten sørge for at overdekning med snø og is er fjernet. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 8.Tømmefrekvens mv.
-For eiendommer med bebyggelse (unntatt fritidseiendommer) og utslipp via slamavskiller skal tømming skje 1 gang hvert annet år. Tømming utover dette regnes som ekstratømminger.

Tette oppsamlingstanker og minirenseanlegg tømmes årlig.

-For fritidseiendommer tømmes etter melding fra abonnentene.

Når særlige grunner foreligger, kan rådmannen eller den han bemyndiger bestemme en annen tømmehyppighet. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal lukkes og eventuelt låses etter tømming. Eier av anlegget er imidlertid ansvarlig for at anlegget til enhver tid er sikret. Varsel om tømming gis gjennom pressen eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Kapittel 2. Forskrift for tømmegebyr

§ 9.Fast tømming

Abonnenter med slamavskiller skal betale et fast årlig gebyr som fastsettes av kommunestyret for hvert år. Gebyret fordeles over det antall terminer som til enhver tid er gjeldende.

Dette gebyret dekker forskriftenes tømmefrekvens i henhold til § 8.

Gebyret er avhengig av tømmevolum.

For fullt utslipp med WC settes minimumsgebyr tilsvarende 4 m³ .

For gråvannsutslipp uten WC settes minimumsgebyr tilsvarende 2 m³ .

For tette tanker og minirenseanlegg settes minimumsgebyr tilsvarende 1 m³ .

§ 10.Ekstratømming/fritidseiendommer

Gebyr for ekstratømminger og tømming fra fritidseiendommer fastsettes i henhold til forskriftenes § 9. Dette gebyret faktureres etterskuddsvis.

§ 11.Innkreving/renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1.

Morarente beregnes iht. renteloven av 17. desember 1976 og kommunestyrets vedtak i sak 23/89 9. mars 1989.

§ 12.Klage

Vedtak som er fattet av rådmannen eller den han bemyndiger kan påklages til det til enhver tid gjeldende politiske utvalg for dette.

§ 13.Straff

Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

II

Forskrift 10. desember 19911 for tømming av private septiktanker/slamavskillere i Lunner kommune, Oppland oppheves.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.