Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse og lignende, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2008-01-31-171
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2008
Sist endretFOR-2010-12-02-1678 fra 03.12.2010
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort28.02.2008   kl. 16.50
KorttittelForskrift om sanitært avløpsvann, Nesodden

Hjemmel: Fastsatt av Nesodden kommunestyre 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Endret ved forskrift 2 des 2010 nr. 1678 (i kraft 3 des 2010). 

§ 3 til § 10 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og lignende virksomhet med innlagt vann i Nesodden kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet skal føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2.

0Endret ved forskrift 2 des 2010 nr. 1678 (i kraft 3 des 2010).
§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig). 

Vesentlig økning av utslipp: Økning av utslipp som følge av bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig, utvidelse av bolig-/fritidsbebyggelse, innlegging av vann osv. 

Gråvann: Alt sanitært avløpsvann bortsett fra avløp fra toaletter og urinaler. 

Tot-P: Total fosfor. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann/hengende grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (sjø, elv, tjern). 

ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 

Kildeseparering: Avløpsløsning der avløp fra toalett og urinal er atskilt fra gråvannet. Eksempler på slike løsninger er tett tank for klosettavløp, biologisk toalett, forbrenningstoalett el. Løsningen benyttes i kombinasjon med renseanlegg for gråvann. 

Etterpolering: Anlegg/innretning for å øke sikkerheten mot uønskede utslipp og for ytterligere å redusere innholdet av smittestoffer og næringsstoffer etter minirenseanlegg dersom anleggstypen ikke alene klarer utslippskravene.

§ 3.Krav til planlegging

Utslippet er søknadspliktig i medhold av forurensningsloven § 11. Søknadsplikten gjelder både nyanlegg, rehabilitering av anlegg uten utvidelse, og vesentlig utvidelse av tilførselen til anlegget. Kravene i forurensningsforskriften kap. 12 skal følges. Selve anlegget er søknadspliktig, og det skal søkes om tillatelse til tiltak i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven.

Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Under 20 pe stilles krav til minimum klasse 1 og fra 20 til 200 pe minimum klasse 2. Den som utfører prosjektering av infiltrasjonsanlegg og anlegg med utslipp til grunnen skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse. Der utslippet ikke kan føres direkte til sjø skal vurdering av renseløsning utføres av nøytral fagkyndig med hydrogeologisk kompetanse. Grunnundersøkelse omfattes av vurderingen.

Hvis anlegget ligger i et område med flere boliger, fritidshus etc. (boenheter) med innlagt vann, kan kommunen kreve at det utarbeides en samlet vann- og avløpsplan/reguleringsplan for området. Planen skal godkjennes av Nesodden kommune.

Ved søknad om utslippstillatelse skal kommunens søknadsskjema benyttes. Alle vedlegg som er angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges søknaden i den grad de er relevante.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives av fagkyndig. Det skal innhentes opplysninger om type og tilstand for drikkevannskilder som kan bli berørt av utslippet, herunder alle som ligger mindre enn 100 meter fra anlegget. I tillegg skal det gjennomføres en risikovurdering i forhold til i hvilken grad brønnene vil bli påvirket av utslippet. Ved behov for sprengning på eiendommen skal risiko for forurensning (eller annen påvirkning av brønnene) vurderes. Alle drikkevannskildene skal avmerkes på situasjonsplan.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt og bekostes av tiltakshaver.

Ved fellesanlegg skal en kopi av tinglyst sameieavtale vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt og bekostes av tiltakshaver.

0Endret ved forskrift 2 des 2010 nr. 1678 (i kraft 3 des 2010).
§ 4.Krav til utførelse

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i medhold av plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK-1 kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.

Alle renseanlegg unntatt lukkede infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp.

§ 5.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi (gjennomsnittsverdi):

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%)
BOF5<25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90%)
TKB (termostabile koliforme bakterier)<1.000 stk./100 ml
§ 6.Godkjente renseløsninger

Soneinndelingen nedenfor følger den til enhver tid gjeldende Hovedplan for drikkevann og vannmiljø, med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel.

-Sone A: I hovedsak områder som i kommuneplan er avsatt til byggeområder, og som skal utvikles i løpet av inneværende kommuneplanperiode (12 år).

Utslipp fra nye avløpsanlegg eller vesentlig økning av utslipp tillates bare i henhold til gjeldende reguleringsplan. Rehabilitering av anlegg tillates unntaksvis (midlertidig løsning der ledningsnett skal føres fram, jf. Retningslinjer for separate avløpsanlegg i sone A.).

-Sone B: I hovedsak områder som i kommuneplan er avsatt til byggeområder, men som ikke skal utvikles i løpet av inneværende kommuneplanperiode (12 år).

Utslipp fra nye avløpsanlegg eller vesentlig økning av utslipp tillates bare i henhold til gjeldende reguleringsplan. Inntil området er regulert, tillates rehabilitering av anlegg som en midlertidig løsning.

-Sone C: Områder som i kommuneplan er avsatt til hytteområder, samt boligområder med liten grad av planlagt fortetting.

Utslipp fra nye avløpsanlegg eller vesentlig økning av utslipp tillates bare i henhold til gjeldende reguleringsplan. Inntil området er regulert, tillates rehabilitering av anlegg som en midlertidig løsning.

-Sone D: I hovedsak områder som i kommuneplan er avsatt til LNF-områder.

Utslipp fra avløpsanlegg tillates. Dette gjelder både nye anlegg, vesentlig økning av utslipp og ved rehabilitering av eksisterende anlegg.

Følgende anleggstyper godkjennes:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg». Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget.
-Våtmarksfilter med forfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.
-Tett tank for toalettavløp. Godkjennes bare for toalettavløp og ev. urinal, og bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Det skal være installert alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tett tank for toalettavløp skal være minimum 6 m³ for helårsboliger og 3 m³ for fritidsboliger.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. Anlegget skal ha støtbelastning med pumpe. 

Dersom utslippet ikke føres direkte til sjø:

-I sone A: Kildeseparering skal benyttes.
-I sone B og C: Her kan det åpnes for andre løsninger enn kildeseparering dersom dette er forsvarlig ut fra grunnforhold, resipientforhold og drikkevannsbrønner. Kildeseparering skal likevel benyttes for fritidsbolig m/innlagt vann.
-Minirenseanlegg skal ha etterpolering.

Som etterpolering benyttes filterkum med leca, sandfilter, infiltrasjonsanlegg eller ev. membrananlegg. Bruk av kjemikalier eller bruk av UV godkjennes ikke som etterpoleringsløsning. Mellom minirenseanlegg og etterpoleringsløsning skal det være en slamavskiller eller pumpekum med slamsil, for å unngå gjentetting av grøft ved eventuell slamflukt fra renseanlegg. Se krav til etterpoleringsgrøft under § 7.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av fagkyndige. Anlegg som omfatter infiltrasjon til grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, risiko for forurensning og løsmassenes egenskaper som rensemedium (sistnevnte kan utelates ved etterpolering og infiltrasjon av gråvann). Denne dokumentasjonen utføres av nøytrale fagkyndige.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48.

0Endret ved forskrift 2 des 2010 nr. 1678 (i kraft 3 des 2010).
§ 7.Utslipp

Følgende metoder for utslipp etter rensing tillates:

-Infiltrasjon i grunnen. Dette forutsetter at løsmassene har tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Kravene i § 3 om nøytralitet og hydrogeologisk kompetanse gjelder. Etterpolerings- og utslippsgrøfter skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg». Etter renseløsning for alt avløpsvann kan grøftelengden reduseres med en faktor på 3. Etter gråvannsanlegg kan grøftelengden reduseres med en faktor på 3-5. Det må i begge tilfeller tas hensyn til hydraulisk kapasitet. Etterpolerings- og utslippsgrøfter skal støtbelastes med pumpe og utstyres med peilerør.
-Utslipp til sjøen. Utslippsdyp skal være minst 2 m under laveste lavvann. Avstand til badeplass skal være minst 50 m.
-Utslipp til andre resipienter. Direkte utslipp til bekk, tjern eller terreng skal ikke forekomme. Utslipp skal skje via en grøft med sand/pukk/leca. Utslipp til landbruksdren kan aksepteres dersom disse kan dokumenteres å lede direkte til sjø. Det skal videre foreligge tillatelse fra eier samt dokumenteres at drenet er intakt.
0Endret ved forskrift 2 des 2010 nr. 1678 (i kraft 3 des 2010).
§ 8.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

Eiere av anlegg skal inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller firma som etter Nesodden kommunes vurdering har tilstrekkelig kompetanse. Den skal vedlegges søknad om utslippstillatelse. Firma/leverandør som har drifts- og vedlikeholdsavtale skal oversende årsrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende:

-Gnr./bnr.
-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.

Unntak fra kravet om årsrapportering gjelder infiltrasjonsanlegg der det skal sendes inn rapport kun hvert 5. år innen 1. desember.

Minirenseanlegg skal for øvrig driftes og vedlikeholdes i henhold til kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3.

For slamavskillere og tette tanker gjelder forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker i Nesodden kommune.

Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

0Endret ved forskrift 2 des 2010 nr. 1678 (i kraft 3 des 2010).
§ 10.Tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk ved anleggene. Første tilsyn skal gjennomføres i løpet av ett år etter at anlegget er ferdiggodkjent. Tilsynene vil deretter vanligvis bli gjennomført hvert 5. år. Kommunen har imidlertid anledning til å foreta tilsyn utover dette. Det føres rapport fra tilsynsbesøkene, som oversendes til anleggseier.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

Kostnader i forbindelse med kommunens tilsyn bekostes anleggseier gjennom eget tilsynsgebyr fastsatt av kommunestyret.

§ 11.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. februar 2008.