Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn/kontroll av utslipp av avløpsvann, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2008-01-31-172
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort28.02.2008   kl. 16.50
KorttittelForskrift om avløpstilsynsgebyr, Nesodden

Hjemmel: Fastsatt av Nesodden kommunestyre 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), § 11-4, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og tilsyn/kontroll av utslipp av avløpsvann.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn/kontroll i medhold av forurensningsforskriftens kap. 12, 13, 15 og 15A.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad etter forurensningsforskriften kap. 12-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 13-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 15-4.
-søknad etter forurensningsforskriften kap. 15A-4.

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av:

-bebygd eiendom med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.
-alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 15-5.
-alle som har tillatelse fra kommunen eller er underlagt forskrift etter forurensningsforskriften kapittel 15A-4

For at tilsynsgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen til eiendommen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

Størrelsen på tilsynsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når vedtak er fattet. Tilsynsgebyr faktureres sammen med kommunens øvrige årsgebyrer.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og tvangsloven kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Vedtaksmyndighet

Enkeltvedtak i henhold til § 4 og § 6 i denne forskrift fattes av bygningssjefen etter delegert myndighet.

§ 8.Klage

Enkeltvedtak etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan derfor ikke påklages.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. februar 2008.