Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Skien kommune, Telemark

DatoFOR-2008-02-28-1644
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.07.2007
Sist endret
EndrerFOR-1991-06-04
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort19.02.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om branntilsyn, Skien

Hjemmel: Fastsatt av Skien bystyre 28. februar 2008 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann-, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger og områder i kommunen:

-Boenheter tilrettelagt for personer med et pleie- og omsorgsbehov
-Verneverdig tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann
-Boenheter med fyringsanlegg
-Bygninger oppført tilsvarende «1890-gårder»
-Salgslokaler
-Lokaler med større frityrkjeler
-Båtopplag.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2 skal gjennomføres hvert 4. år eller etter egen særskilt risikovurdering på det enkelte objekt eller objektgruppe.

Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Den lokal forskriften trer i kraft 1. juli 2007.

Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves følgende:

-Vedtekt 4. juni 19911 for Skien sentrum, om «Brannteknisk opprustning av 1890-gårder med hovedvekt på personsikkerhet ved brann».
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.