Forskrift om avløp for bolighus, hytter og lignende, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-03-13-1705
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse13.03.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlæbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort02.06.2016   kl. 14.55
KorttittelForskrift om avløp for bolighus, hytter o.l., Klæbu

Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommunestyre 13. mars 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, (forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.

§ 1.Utslippskrav, erstatter § 12-8 i forurensingsforskriftens del 4 avløp:

Sanitært utslippsvann skal etterkomme ca. 90 % reduksjon av fosfor og ca. 90 % reduksjon av BOF 5 jfr. vedtatte miljømål og brukerinteresser tilknyttet hovedresipientene Selbusjøen og Nidelven. Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende.

§ 2.Utslippssted, erstatter § 12-11 i forurensingsforskriftens del 4 avløp:

Restutslipp skal føres til av kommunen godkjent resipient, eller til grunnen kun der det er stedegne løsmasser.

§ 3.Forholdet til eksisterende utslipp, erstatter § 12-16 i forurensingsforskriftens del 4 avløp:

Utslippstillatelser utstedt før 1. januar 2000, vil være å anse som ulovlige etter en frist som kommunen gir.

Utslippstillatelser gitt etter 1. juli 2008, vil være gjeldende for 8 år av gangen, men kan oppheves i enkeltvedtak.

Alle tillatelser til utslipp, gitt i tidsrommet 1. januar 2000 til 1. juli 2008, vil være gjeldende til 1. januar 2009.

For alle utslipp vil en måtte søke på ny ved fristens utløp. Periodisk kontroll av anlegg med maksimalt 4 års intervall skal utføres.

§ 4.Virkningsområde og ikrafttreden for lokal avløpsforskrift for Klæbu kommune:

Forskriften trer i kraft straks. Den erstatter kun de omtalte punkt, § 12-8 og § 12-11, samt § 12-16 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). § 12-7, § 12-9, § 12-10, § 12-12, § 12-13 er likelydende som den sentrale forskriften.