Forskrift for slamtømming, Lillehammer kommune, Oppland

DatoFOR-2008-03-27-1682
PublisertII 2009 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, FOR-2004-06-01-931-§12-13
Kunngjort29.10.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om slamtømming, Lillehammer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 27. mars 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd, § 34 samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-13 annet ledd.

Del 1.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett og som har utslipp av avløpsvann til grunn eller vassdrag. Forskriften omfatter boliger, fritidsboliger og alle typer næringsbygg, institusjoner og lignende. Enhver eier for bolig, fritidsbolig og eier av skoler, næringsbygg, institusjoner, turistanlegg eller lignende i disse områdene er pliktig til å benytte den fastsatte ordningen for tømming av avløpsslam.

§ 2.Definisjoner

Eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen er abonnent.

Dersom en eiendom er festet bort i mer enn 20 år, er fester abonnent (gardering).

Forskriften gjelder for slam fra alt avløpsvann (jf. fl. § 7).

-Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra bad/wc, kjøkken/vaskerom eller andre tekniske innretninger som kan føre til forurenset vann.
-Med gråvann menes i denne forskrift vann fra kjøkken, bad, vaskerom e.l.
-Med svartvann menes i denne forskrift vann fra wc.
-Med innlagt vann menes i denne forskrift vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.

Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn, vassdrag eller oppsamlingstank. (jf. fl. § 7).

-Med boenhet forståes med et eller flere rom med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. (Separat inngang med egen låsbar dør inn til eget boligrom).

Del 2.

§ 3.Tømmeperiode, tvungen tømming

Tvungen slamtømming for septiktank/renseanlegg, tette tanker og andre samleinnretninger for septikslam skal skje i følgende tidsrom 1. mai til 1. oktober avhengig av snødybde og tele.

Avstand til tømmeenheter for slam skal være maks 20 m med en løftehøyde på maks 6 m.

Kummene må gjøres lett tilgjengelig før tømming med bil. Overdekking av kummer med for eksempel snø, is og jord fjernes av huseier før tømming skal utføres. Hvis huseieren unndrar seg sine plikter, kan kommunen besørge det nødvendige arbeidet utført for huseierens regning. Utgifter som påføres renovatøren ved ekstraarbeidet på grunn av mangler ved tanker, anlegg og veg belastes huseieren.

§ 4.Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om tømming gis gjennom lokalpressen eller på annen hensiktsmessig måte.

-For alle eiendommer med boliger med felles slamavskiller for gråvann og svartvann, skal slamavskilleren tømmes hvert år.
-Alle eiendommer med boliger med wc tilknyttet tett tank og slamavskiller for gråvann, skal slamavskiller tømmes annet hvert år.
-Alle eiendommer med boliger, næringsbygg, skoler etc. med tett tank skal tanken tømmes ved behov, dog minst 1 gang i året. (Det er en forutsetning at alle tette tanker har montert nivåalarm som slår ut minst 14 dager før tanken er full ved normal bruk.)
-For næringsbygg, skoler etc. skal tømming av slamavskiller skje minst hvert år for alle typer avløpsanlegg.
-Fritidsboliger med 1 boenhet skal slamavskiller tømmes minst 1 gang hvert annet år for alle typer anlegg.
-Midlertidige avløpsanlegg må ha egen avtale i hvert enkelt tilfelle.
-Slamtømmer vil fra det tidspunkt Lillehammer kommune bestemmer iverksette rutinemessig prøveuttak fra slam og avløpsvann for analyse fra alle avløpsanlegg i spredt bebyggelse jf. avløpsforskriften.

Annen tømmehyppighet kan bestemmes når særlige forhold tilsier det f.eks.:

-Feil på avløpsanlegg.
-Andre godkjente rensetekniske løsninger som krever annen tømmehyppighet.
-Midlertidige avløpsanlegg.
-Endring av lov/forskrift. EU - direktiver regelverk.
§ 5.Tette tanker

Tømming av tette tanker skal primært skje etter bestilling til renovatør i god tid før tanken er full. Tette tanker fra boliger, hytter, næringsbygg etc. skal tømmes minst 1 gang pr. år. Dersom tett tank er full når renovatør tømmer slamavskiller, skal renovatøren også tømme tett tank.

§ 6.Slamtømmers oppgaver

Tømming skal utføres av septikrenovatør på en slik måte at det ikke skaper unødig sjenerende støy, lukt og søl. Anlegget skal forlates i lukket stand. Renovatør er ansvarlig for å lukke og låse grinder, porter og dører.

Tanker/slaminnretninger skal tømmes helt for slam.

Tømmefirmaets kjøretøy skal være slikt innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte. Under transport må avløpsvann/slam sikres slik at det ikke lekker ut.

Tømmefirma plikter å rapportere til kommunen på det format (data) som kommunen bestemmer, dato for tømming, mengde slam som er tømt for den enkelte abonnent, alle avvik og feil og mangler ved avløpsanlegget. Rapportering skal knyttes opp mot eier og gnr., bnr. Tilsvarende kopi av rapport/melding leveres til abonnent. Særlige forhold midlertidig fritak jf. § 10.

§ 7.Ekstra tømming

Dersom abonnenten bestiller tømming av slam utover de rutiner som er fastlagt i § 4 kan årsaken til ekstra tømming skyldes:

-Feil/mangler ved avløpsanlegg.
-Avløpsanlegg er overbelastet.

Abonnent betaler for ekstratømming og ekstragebyr til kommunen for slambehandling. Tømmefirma plikter å rapporter slike avvik til kommunen.

§ 8.Krav til kjørbar veg

Vegen skal være bygd for å tåle tunge kjøretøy. Som kjørbar veg regnes veg med kurvatur, bredde og stigningsfold og snuplass for kjøretøy med akseltrykk på 8 tonn. Vinterstid må vegen være brøytet og ev. strødd. Gjelder ikke eiendommer med avløpsanlegg fra tiden før «Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg» trådde i kraft.

Kommunen har ikke noe ansvar for skade på privat veg, eiendom eller bygninger som følge av gjennomføring av denne forskrift. Eventuelle erstatningskrav for skader på privat veg og eiendom må rettes direkte til tømmefirma.

§ 9.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at avløpsanlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med slambil.

Lokk på avløpsanlegg i kjørbar veg skal være kjøresterke av type støpejern med godkjent ramme og lokk. Dersom abonnenten bestiller tømming vinterstid, skal det sørges for rydding av veg, samt at snø og is over lokk fjernes. Dette er abonnentens ansvar. Lokk kan kreves merket.

Abonnenten er pliktig til å bruke det tømmefirma som til enhver tid har avtale med Lillehammer kommune.

Abonnenten er pliktig til melde/søke om endring av tekniske installasjoner på vann- og avløpsnett. Meldeplikten gjelder også feil og mangler ved avløpsanlegget jf. forurensningsloven, forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Abonnenten plikter å melde fra når eiendom blir tatt i bruk/tatt ut av bruk.

Avløpsinnretninger for slam kan kun nyttes til oppsamling av avløpsvann fra eiendommer nevnt under § 1 og § 2 og slik oppsamlingsenhetene er godkjent for.

Del 3.

§ 10.Gebyr for tømming av slamavskillere, tette tanker samt andre innretninger for avløpsslam

Abonnenten skal betale et fast årlig tømme- og tilsynsgebyr til kommunen.

Gebyret betales sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene.

Hver boenhet skal betale gebyr uavhengig av om den er tilknyttet et felles privat avløpsanlegg eller har eget avløpsanlegg.

Gebyrets størrelse beregnes slik:

-Tømming av slamavskiller for svart- og gråvann samlet: A (med wc).
-Tømming av slamavskiller for kun gråvann: B (uten wc).
-Tømming av slamavskiller for gråvann + tett tank for svartvann : C + (antall m³ tett tank +1 m³ ) x D.
-Tømming av tett tank for ev. forretninger, bedrifter, skoler o.l.: C + antall m³ tank x D.
-Tømming av slamavskiller for ev. forretninger, bedrifter, skoler o.l.: C + antall m³ tank x D.
-Fritidsboliger: Samme enhetspris som for helårsbolig med tilsvarende anlegg.
-Fritidsbolig hvor alt avløpsvann går til tett tank: C + antall m³ tank x D.
A:Fast gebyr for hele tjenesten
B:Fast gebyr for hele tjenesten
C:Fast gebyr for bl.a. oppmøte og transport
D:Pris pr. m³ tankvolum.

For fritidsbolig og fast bosetting med tett tank for svartvann fordeles gebyret for tømming av slamavskiller over 2 år.

Tankens volum brukes ved bestemmelse av antall m³ .

I særskilte tilfeller hvor avløpsanlegget ikke samsvarer med en av de overnevnte anleggstyper, kan kommunen bestemme størrelsen på gebyret for tømming.

Gebyr for prøveuttak fra slam og avløpsvann for analyse gjøres gjeldende fra det tidspunkt Lillehammer kommune bestemmer.

Gebyrene reguleres gjennom det årlige gebyrregulativet.

§ 11.Innkreving, renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1 nr. 2A.

Morarenter beregnes iht. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. og iht. lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Ved eierskifte er eier av eiendommen, ved tidspunktet for utsendelse av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt.

§ 12.Søknad om fritak

Bolighus som står ubebodd kan innvilges midlertidig fritak for tvungen septiktømming. Fritak gis først etter skriftlig søknad og kun for en tømmeperiode. Det må søkes om ytterligere fritak for hver tømmeperiode.

Boliger som har fått tømt sitt avløpsanlegg for året før kommunen mottar slik søknad, skal betale fullt gebyr for dette året uavhengig av hvor mange måneder boligen har vært ubebodd.

For boliger som har vært bebodd mer enn 3 måneder av året skal avløpsanlegget tømmes og belastes med fullt gebyr.

Planutvalget kan gi hel eller delvis dispensasjon fra den pliktige septiktømmingen i tilfeller hvor det ville være åpenbart urimelig å gjøre den gjeldende. Fritaket gjelder kun for et år. Dersom det er «behov» for ytterligere fritak må det søkes på nytt.

Søknaden sendes Lillehammer kommune.

Del 4.

§ 13.Klage

Vedtak fattet av virksomhetsområde kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser jf. forurensningsloven § 85 til kommunalt klageorgan.

§ 14.Forurensningsgebyr/straff

Overtredelse kan straffes med forurensningsgebyr etter fl. § 73 eller straff i medhold av fl. § 78 (politi - påtalemyndighet - domstol).

§ 15.Ikrafttreden

Forskrift for slamtømming vedtatt av Lillehammer kommunestyre 27. mars 2008 erstatter alle tidligere forskrifter for slamtømming i Lillehammer kommune.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Del 5.

§ 16.Delegering

Rådmannen bemyndiges til håndheve forskriften.