Forskrift for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Oppland.

DatoFOR-2008-03-27-593
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse27.03.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort19.06.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om husholdningsavfall og slam, Oppland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Etnedal kommunestyre 21. juni 2007, Nord-Aurdal kommunestyre, 30. august 2007, Vestre Slidre kommunestyre 6. september 2007, Vang kommunestyre 20. september 2007, Øystre Slidre 19. desember 2007 og Sør-Aurdal kommunestyre 27. mars 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.

Del 1. Generelt

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av avfall og slam i kommunene.

§ 2.Delegering

Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er med hjemmel i forurensningslovens § 83 delegert fra kommunene til Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR): § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 18 3. ledd, § 21, § 23 og § 24. I disse paragrafene er derfor VKR omtalt i stedet for kommunen.

Del 2. Avfall

§ 3.Virkeområde

I kommunene er det lovpålagt kommunal renovasjon av husholdningsavfall, jf. forurensningslovens § 30. Alle eiendommer mv. der det kan oppstå husholdningsavfall skal delta i den kommunale renovasjonsordningen og dermed betale renovasjonsgebyr.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer i kommunene hvor det kan oppstå husholdningsavfall, herunder også hver enkelt seksjonerte del av bygning og hver enkelt selvstendige bruksenhet i bygning eller på eiendom. Som selvstendig bruksenhet i bygning eller på eiendom som ikke er seksjonert, regnes alltid

-hver enkelt bolig/boenhet med kjøkken
-inntil tre hybler med felles kjøkken
-utover tre hybler som deler felles kjøkken, regnes én bruksenhet per to hybler.

VKR avgjør i tvilstilfelle hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning eller på eiendom som ikke er seksjonert.

Forskriften gjelder også for husholdningsavfall fra hytter, støler og fritidseiendommer, herunder

-midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg med oppstilling mer enn 4 måneder.

For støler beregnes det ett gebyr for inntil 2 enheter forutsatt at disse ikke leies ut. Det beregnes gebyr for hver enkelt enhet dersom stølen lånes ut mer enn 14 dager pr. år.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften oppsamling, innsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger hvis mengder ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

VKR kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser.

§ 4.Definisjoner

I denne forskriften brukes følgende definisjoner: 

Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.m. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Forurensningsloven deler videre avfallet inn i kategoriene husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall. 

Avfallsfraksjon: Ensartet del av avfallet som kan skilles fra annet avfall; for eksempel papir, glass, matavfall, metall, plast, farlig avfall etc. 

Abonnent: Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall. 

Bringeordning: VKR kan bestemme at typiske hytte- og/eller stølsområder, fjerntliggende faste bosetninger og unntaksvis faste bosetninger i randsonen til hentesystemet kan betjenes ved bruk av fellescontainere. Dette er da et kildesorteringssystem der abonnenten selv bringer sitt kildesorterte avfall til en mottaksplass, f.eks. returpunkt eller annen tilrettelagt felles innsamling. 

Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Hentested: Sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. 

Henteordning: Kildesorteringssystem der kildesortert avfall og restavfall hentes så nær kilden som mulig. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som løst inventar og lignende. Med husholdning menes alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke brukes regelmessig, herunder hytter, fritidshus etc. 

Kildesortere: Å holde avfallets ulike avfallsfraksjoner fra hverandre etter hvert som de oppstår (ved kilden). 

Kompostering: Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall. 

Miljøstasjon: Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert avfall, som er betjent og har faste åpningstider. 

Næringsavfall: Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Omfattes ikke av lovpålagt kommunal renovasjon. Slikt avfall skal sorteres eller leveres til godkjent avfallsanlegg. 

Oppsamlingsenhet: Stativ for sekk, plastbeholder, container eller annen godkjent enhet for å henlegge avfall frem til kommunal henting. 

Restavfall: Avfall det ikke er opprettet egne sorteringsordninger for. Dette er avfall som blir igjen etter kildesortering og sentralsortering av avfall. 

Returpunkt: Lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor abonnentene kan levere/sortere en eller flere avfallsfraksjoner, for eksempel glass- og metallemballasje osv.

§ 5.Krav til sortering m.m. av avfallet

Abonnenter som omfattes av lovpålagt kommunal renovasjonsordning plikter å kildesortere avfallet etter VKRs henvisning iht. de avfallsfraksjoner VKR etablerer innsamlings- og mottaksordninger for.

Avfall som leveres til kommunal renovasjonsordning kan bli manuelt sortert/kontrollert. Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med henteordning skal kildesortere avfallet etter VKRs henvisning i egne oppsamlingsenheter.

Alle abonnenter som inngår i lovpålagt kommunal avfallsordning med bringeordning skal kildesortere avfallet etter VKRs anvisning i oppsamlingsenheter på sentrale steder eller på returpunkter.

Kildesorterte avfallsfraksjoner fra husholdningen kan også leveres til miljøstasjoner. VKR avgjør hva som kan leveres og antall avfallsfraksjoner. Husholdningsavfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene hos hver abonnent, skal leveres til miljøstasjoner eller avfallsanlegget i Rebneskogen.

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. For farlig avfall fra husholdninger tilbyr VKR eget mottak på miljøstasjonene og ved avfallsanlegget i Rebneskogen, eventuelt ubetjente mottak og/eller lokale avfallsmottak eller øvrig innsamlingsordning. For farlig avfall fra virksomheter tilbyr VKR, mot betaling, mottak ved avfallsanlegget i Rebneskogen.

§ 6.Kompostering

Hageavfall bør komposteres i egen hage, alternativt leveres til miljøstasjonene eller avfallsanlegget i Rebneskogen.

Abonnenter kan inngå tidsbegrenset kontrakt med VKR om hjemmekompostering av lett nedbrytbart organisk avfall, som matavfall, planterester, kattesand og vått husholdningspapir. De abonnentene som tegner slik kontrakt og derved reduserer sin egen avfallsmengde, får en reduksjon i avfallsgebyret, såfremt abonnenten ikke legger lett nedbrytbart avfall i oppsamlingsenhetene. Det kreves at

-brukeren dokumenterer kunnskaper om kompostering
-komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller er sjenerende for omgivelsene
-komposteringen skjer i en beholder som er godkjent av VKR eller i godkjent blautgjødselkjeller.

Abonnenten må selv anskaffe og bekoste beholder.

Eventuelle anvisninger fra VKR skal følges, og det kan bli ført kontroll med at kontrakten etterleves.

§ 7.Anskaffelse av oppsamlingsenheter

Abonnenter med bringeordning må selv bekoste ev. avfallssekker.

Abonnenter med henteordning må selv anskaffe, bekoste og vedlikeholde oppsamlingsenheten (restavfallsstativ/sekkestativ) for restavfall. Stativet skal være av en type som VKR kan godkjenne. Dersom abonnenten selv ikke gjør dette etter en gitt frist fra VKR, kan VKR anskaffe og plassere ut stativet for abonnentens regning.

Kildesorteringsstativ og/eller plastdunker holdes av VKR. Det samme gjelder poser og sekker for emballering av den enkelte fraksjon. Kildesorteringsskapet og plastdunker er VKRs eiendom. Skader som følge av feilaktig bruk, hårdhendt behandling mv. må erstattes.

Oppsamlingsenheter skal være i en tilstand som gjør at avfallet sikres mot skadedyr. VKR avgjør når en enhet må repareres eller fornyes.

-Abonnenten må selv foreta reparasjon og utskifting av restavfallsstativ/sekkestativ.
-VKR foretar reparasjon og utskifting av øvrige oppsamlingsenheter etter behov.

Oppsamlingsenheten inkl utdelte sekker/poser er registrert på den enkelte eiendom og skal ikke flyttes eller overføres til annen eiendom ved endringer i eier- eller festeforhold.

Det er anledning til å inngå avtale med nabo(er) om felles oppsamlingsutstyr. Dette må i så fall godkjennes av VKR.

VKR kan også pålegge flere abonnenter å bruke felles beholder når dette er hensiktsmessig iht. formål i § 1.

VKR kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet eller antallet på oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet, eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte.

§ 8.Plassering av oppsamlingsenheter og krav til vegstandard

Alle oppsamlingsenheter må plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (dvs. praktisk og estetisk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming. På hentestedet skal oppsamlingsenheter plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og håndtering av oppsamlingsutstyr. Enhetene skal plasseres slik at renovatørene er sikret mot forulempninger fra husdyr.

Dersom plassering av oppsamlingsenheter utgjør en skaderisiko, forringer renovatørenes arbeidsmiljø eller medfører andre ulemper, kan VKR kreve at enhetene omplasseres. 

Abonnenter med henteordning skal plassere sine oppsamlingsenheter så nær innsamlingsrute som praktisk mulig innenfor en gangavstand på 15 meter målt fra vegkant på offentlig veg eller samleveg med blandet adkomst- og transportfunksjon. VKR kan anvise plassering av oppsamlingsenhetene.

VKR kan i enkelttilfeller og etter søknad samtykke i annen plassering enn det som er beskrevet ovenfor, ev. mot et ekstragebyr. Dette gjelder for eksempel dersom minimum 3 boliger ligger langs samme private adkomstveg og kan opparbeide felles samleplass eller dersom VKR har innvilget serviceabonnement for uføre/handicappede (ikke ekstragebyr). Krav til vegstandard gjelder uansett.

Stativer på samme eiendom skal stå samlet. 

Vegstandarder

Privat atkomstveg som renovasjonsbilen bruker frem til hentested skal:

-Ha tilstrekkelig snuplass.
-Tåle akseltrykk tilsvarende nærmeste offentlige veg eller samleveg med blandet adkomst- og transportfunksjon.
-Ha fast underlag med minst 10 cm grusdekke og tilnærmet horisontalt tverrprofil.
-Ha standard minimum tilsvarende adkomstveg (A1) i henhold til Vegvesenets vegnormaler (kjørebane på minimum 3 meter pluss 0,5 meter skulder på hver side, dvs. samlet vegbredde 4 meter).
-Være fri for vegetasjon og andre hindringer i vegbredden opp til 4,0 meters høyde.

Av hensyn til sikkerhet kan rygging over lengre avstander ikke aksepteres. VKR påtar seg intet ansvar for den skade som måtte påføres private veger og snuplasser som ønskes trafikkert.

Veg for manuell transport av oppsamlingsenheter og avfall for øvrig (transportveg) skal være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Dersom renovatøren må passere dører eller porter, må disse utstyres med stoppere som låser døren eller porten i åpen stilling.

I perioder med is og snø må privat atkomstveg, transportveg og hentested være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd, stikket og uten fare for takras o.l. VKR kan i slike perioder påby en annen plassering av oppsamlingsenhetene enn hva som kreves resten av året.

§ 9.Bruk av oppsamlingsenheter

Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen.

Det er kun tillatt å legge de typer avfall i oppsamlingsenhetene som de er beregnet for og som VKR til enhver tid bestemmer.

Det er ikke tillatt å bruke oppsamlingsenhetene til for eksempel smittefarlig, flytende, etsende, eksplosivt, giftig eller selvantennelig avfall.

Skarpe eller knuselige gjenstander skal være forsvarlig innpakket før det legges i oppsamlingsenheten. Vått avfall skal være emballert slik at lukt og flueplager unngås. Avfall som kan gi støvplage (for eksempel avfall fra støvsuger og aske) må være emballert slik at det ikke oppstår støvplage under innsamling. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i oppsamlingsenheten/sekken.

Farlig avfall skal kun leveres til oppsamlingsenhet som er merket med dette. I tvilstilfeller skal VKR kontaktes på forhånd.

Asbestholdig avfall skal alltid leveres til avfallsanlegget i Rebneskogen.

Større metallgjenstander, hageavfall, bygningsavfall og lignende skal ikke legges i oppsamlingsenhetene, men leveres til miljøstasjonene eller avfallsanlegget i Rebneskogen.

Sand, stein, jord og lignende skal heller ikke legges i oppsamlingsenhetene, men kan ev. leveres til Rebneskogen etter nærmere avtale. 

For abonnenter med henteordning

Alt avfall skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet og slik at lokk kan lukkes. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På vinterstid er brukeren ansvarlig for at avfallet eller sekken ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg tømme/hente.

I tilfeller hvor abonnenten etter avtale bringer avfallet fram til kjørerute på innsamlingsdag, må dette gjøres innen kl. 06.00 samme dag for å ha krav på innsamling.

For abonnenter med henteordning er det ikke tillatt å bruke containerne beregnet for hytter, fritidsboliger og abonnenter med bringeordning. 

For hytter og fritidsboliger og abonnenter med bringeordning

Beholdere som er utplassert og merket for husstander, hytter og fritidsboliger, kan bare benyttes av abonnenter med gebyrgrunnlag for bringeordning.

Det er ulovlig å plassere avfall utenfor containerne.

§ 10.Ekstra avfall

Dersom abonnenter med henteordning i unntakstilfeller har behov for å bli kvitt ekstra restavfall utover det som får plass i oppsamlingsenhetene, skal avfallet legges i plastsekk som skal være lukket, plassert ved restavfallsbeholderen og påført et klistremerke som fås kjøpt på VKRs miljøstasjoner eller på hovedanlegget i Rebneskogen. Ekstra sekk uten dette merket eller løst avfall vil ikke bli tatt med.

Ekstra husholdningsavfall kan også leveres til en av miljøstasjonene eller direkte til hovedanlegget. Slik levering regnes som ekstraleveranser og egen kjøring av avfall til disse mottak fritar derfor ikke for betaling av renovasjonsgebyr.

Til bygge- og rivingsformål, ryddeaksjoner mv. leier VKR ut egne containere.

§ 11.VKRs plikter

VKR skal kunngjøre de til enhver tid gjeldende krav til sortering av avfallet iht. § 7.

VKR skal besørge rutinemessig renovasjon etter fastlagt kjøreplan for den enkelte avfallsfraksjon. Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutine som fastsettes av VKR og kunngjøres på egnet måte. Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe mht støv, støy, lukt o.l. Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller tilsøler plass eller veg. Eventuelt søl fra tømmingen skal fjernes av renovatør.

VKR har ansvar for utplassering og vedlikehold av oppsamlingsenheter for abonnenter med bringeordning. VKR skal sørge for oppstillingsplass, tilstrekkelig kapasitet for de forskjellige avfallsfraksjoner og nødvendig renhold av oppsamlingsenhetene. VKR står fritt i omplassering av oppsamlingsenhetene, men flytting skal kunngjøres på tilfredsstillende måte.

Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet og som brukes iht. denne forskrift.

§ 12.Abonnentens plikter

Alle abonnenter er ansvarlig for at sortering av avfall og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskriften, blant annet at:

-Avfallet skal kun legges i godkjente oppsamlingsenheter og sekker.
-Sørge for at sekker ikke er fastfrosset i stativet.
-Avfall som står utenfor stativene skal være i lukket sekk med VKRs klebemerke for ekstra restavfall.
-Stativene skal være ryddet for snø slik at lokk og frontdør lett kan åpnes.
-Adkomstveg og veg for manuell transport skal være stikket, brøytet og strødd og kjøretøy og andre objekt skal ikke være parkert eller hensatt i kjøreveg.

Abonnenter med henteordning skal sørge for lovlig plassering av oppsamlingsutstyr for avfall iht. denne forskrift.

Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av oppsamlingsenheter og hentested, samt for å erstatte eventuelle skader på oppsamlingsenhetene pga. uhensiktsmessig plassering, feilaktig bruk, hærverk eller lignende.

Eier eller fester av eiendom der det oppstår husholdningsavfall, plikter straks å melde fra til VKR dersom eiendommen ikke står i gebyrregisteret eller det er registrert feilaktige opplysninger. Eventuelle endringer i abonnementsforhold skal omgående meldes til VKR.

Abonnenten skal betale gebyr iht. denne forskriften.

Del 3. Slam

§ 13.Virkeområde

Forskriften gjelder også lovpålagt tømming og/eller avvanning av slam fra mindre renseinnretninger som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann fra boliger/fritidsboliger o.l. i hele kommunen, både i og utenfor tettbebygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann, jf. forurensningsloven § 26. Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale gebyr for tømmingen.

Renseanlegg for hoteller og annen større virksomhet må ikke være med i tømmeordningen. Dersom de likevel ønsker å være med, kan VKR forespørres om det. Bestemmelsene i denne forskriften gjelder også for slamanlegg som frivillig er med i tømmeordningen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende er ikke sanitært avløpsvann og omfattes ikke av forskriften.

§ 14.Definisjoner 

Abonnent: Eier eller fester av eiendom med slamanlegg som omfattes av slamtømmingsordningen. 

Rejektvann: Se slam. 

Slam: Ved tømming av slamanlegg blir innholdet sugd opp og separert. Det faste stoffet kalles slam, mens den flytende delen kalles rejektvann. 

Slamanlegg: Mindre oppsamlings- eller behandlingsanlegg for sanitært avløpsvann som produserer slam, for eksempel slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg etc. eller en kombinasjon av dette.

§ 15.Tømming/avvanning av slam

VKR skal sørge for tømming av slamanlegg som omfattes av denne forskriften. Slamanlegget skal tømmes fullstendig.

Ordningen skal utføres ved hjelp av en mobil slamavvanningsenhet, eventuelt slamsugebil eller slamsugeutstyr for traktor. Tømming med mobil avvanningsenhet forutsetter at rejektvann tilbakeføres slamanlegget.

§ 16.Anleggets utforming, adkomst og vegstandard

Abonnenten skal sørge for fri adkomst til slamanlegget ved tømming. Eventuelle låseanordninger og avstengninger etc. av slamanlegget skal avtales med og godkjennes av VKR.

Slamanlegget skal plasseres så nær veg som mulig, og avstand fra oppstillingsplass for bilen til slamanlegget (kumlokk) bør ikke overstige 15 meter. Oppstillingsplassen skal være slik at bilen står tilnærmet horisontalt under tømming.

Høydeforskjell mellom bunn slamanlegg og oppstillingsplass bør ikke overstige 5 meter.

Veg til slamanlegget må være slik at den gir tilfredsstillende fremkommelighet for avvanningsbilen.

Privat atkomstveg skal:

-Ha tilstrekkelig snuplass.
-Tåle akseltrykk tilsvarende nærmeste offentlige veg eller samleveg med blandet adkomst- og transportfunksjon.
-Ha fast underlag med minst 10 cm grusdekke og tilnærmet horisontalt tverrprofil.
-Ha standard minimum tilsvarende adkomstveg (A1) i henhold til Vegvesenets vegnormaler (kjørebane på minimum 3 meter pluss 0,5 meter skulder på hver side, dvs. samlet vegbredde 4 meter).
-Være fri for vegetasjon og andre hindringer i vegbredden opp til 4,0 meters høyde.

Av hensyn til sikkerhet kan rygging over 50 meter ikke aksepteres.

Dersom tømming skal foregå i perioder med is og snø må privat atkomstveg være tilstrekkelig måket for snø, sandstrødd, stikket og uten fare for takras o.l.

Det skal søkes tatt mest mulig hensyn til hvilken årstid det er best fremkommelighet til den enkelte abonnent. Utover dette har ikke den som tømmer eller VKR ansvar for skade på privat veg og plass inkl plener/hellegang mv. med mindre det kan påvises uaktsomhet.

Slamanlegg vil bli tømt selv om krav til vegstandard ikke overholdes; dette medfører i så fall en ekstra kostnad som kan være betydelig og som må dekkes av abonnenten.

§ 17.Tømmefrekvens

Varsel om når tømming vil finne sted, vil bli gitt skriftlig og i rimelig tid.

Tømmefrekvensen for slamanlegg skal være i henhold til gjeldende forskrifter og tillatelser. 

Slamavskillere skal tømmes minst:

-hvert 2. år hvis den er tilknyttet helårsbolig.
-hvert 4. år hvis den er tilknyttet fritidsbolig. 

Tette tanker tømmes etter behov, likevel minimum hvert 2. år. Abonnenten kan selv avtale fast hyppigere tømming, ev. bestille tømming etter behov.

Kommunen kan bestemme annen tømmefrekvens.

Øvrige slamanlegg som minirenseanlegg, prefabrikkerte renseanlegg etc. tømmes etter behov.

§ 18.Rettigheter og plikter til kommunen og den som utfører tømmingen

Kommunen kan gi pålegg om type og plassering av slamanlegg.

Kommunen kan pålegge eiere av eldre slamanlegg å gjennomføre tiltak for å oppfylle krav i denne forskriften.

Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Arbeidet skal imidlertid utføres slik at ikke unødig skade på veg eller eiendom oppstår.

Slamanlegget, grinder og porter skal etter tømming forlates forsvarlig og lukket.

Ordinær tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 06.00-23.00 mandag til fredag, høytidsdager unntatt. Unntaksvis kan tømming skje på lørdager innenfor tidsrommet kl. 06.00-18.00.

Når tømming er utført skal abonnenten få overlevert en erklæring i postkasse eller festet til inngangsdøra om at anlegget er tømt.

§ 19.Abonnentens plikter
-Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming.
-Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring.
-Snø, is, jord osv over kumlokk o.l. må fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom tømmeplan, og abonnenten blir ilagt et tilleggsgebyr.
-Kumlokk må merkes med en pinne/stikk for at det skal være lett å finne.

Nekting av tømming/fullstendig tømming av slamanlegget og nekting av tilbakeføring av rejektvann vil medføre tilleggsgebyr.

Del 4. Gebyr og avsluttende bestemmelser

§ 20.Gebyrplikt

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift skal betale renovasjonsgebyr og/eller gebyr for slamtømmingen.

Kommunen skal fastsette gebyr som dekker alle kostnader som kommunen og VKR har med renovasjonen og slamordningen. Gebyrregulativ med betalingssatser fastsettes årlig av kommunene.

Abonnenten skal betale gebyr for hver enhet eller slamanlegg, jf. § 3 og § 13. Under forutsetning av at slamavskiller for gråvann kan tømmes samtidig med tett tank beregnes kun en grunnpris.

Ved registrering av ny abonnent, eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til VKR. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der gebyrplikten avsluttes.

For boliger, hytter, støler og fritidseiendommer under oppføring, påløper gebyr fra og med 1. januar året etter at tillatelse til oppføring av bygget er gitt.

§ 21.Fritak fra gebyrplikt og mulighet for redusert gebyr

Etter begrunnet søknad kan VKR innvilge tidsbegrenset fritak fra gebyrplikt i tilfeller der

-arbeid med bygging ikke startes i det år gebyret blir beregnet for,
-eiendom står til nedfalls og ikke kan brukes for opphold over lengre tid,
-bolig står ubebodd i minst 12 måneder.

Endring av gebyr på grunn av endret bruk gis kun etter vedtak om bruksendring etter plan- og bygningsloven.

VKR har rett til å foreta befaring av eiendommer som fritas for gebyr/har redusert gebyr.

§ 22.Innkreving av gebyr og renter

Kommunen registrerer abonnementsforhold og krever inn gebyr for renovasjon og slamtømming iht. denne forskrift. Kommunen kan overlate dette til VKR.

Gebyr iht. denne forskrift med tillegg for løpende renter og kostnader er sikret ved lovbestemt pant etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndriving av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 23.Klageadgang

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2b og forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i forvaltningslovens kap. VI. Klagen sendes til VKR. Dersom klagen ikke blir tatt til følge kan den ankes til VKRs styre.

§ 24.Sanksjoner

Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet, ulovlig plassering av avfallet utenfor oppsamlingsenhetene, feil plassering eller bruk av oppsamlingsenhetene, for dårlig standard på adkomstveg eller annet i strid med bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra VKR om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentatte overskridelser kan renovatør nekte å tømme oppsamlingsenhet. For å unngå eventuelle helsemessige problemer kan VKR i slike tilfeller også sørge for separat innkjøring og ev. sortering av feilsorterte avfallet for abonnentens regning.

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes iht. forurensningsloven § 79.

§ 25.Ikrafttreden

Denne forskriften er gjeldende fra 27. mars 2008.