Forskrift om oljetanker, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2008-03-31-326
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNittedal kommune, Akershus.
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort10.04.2008   kl. 13.25
KorttittelForskrift om oljetanker, Nittedal

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 31. mars 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1-1.Formål

Formålet med denne forskriften er å motvirke fare for forurensning fra oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

§ 1-2.Virkeområde

Bestemmelsene i forskriften gjelder for alle nedgravde tanker samt overgrunnstanker over 200 liter i Nittedal kommune.

Bestemmelsene i forskriften gjelder for verdifulle natur-, kultur-, frilufts- og landbruksområder og tettbygde strøk, samt områder hvor lekkasje vil kunne føre til forurensningsmessige konsekvenser for grunnvann og vassdrag. Kommunen fastsetter de nærmere grensene for bestemmelsens geografiske virkeområde. Kommunen kan også vedta at bestemmelsene skal gjelde for andre områder enn de som er nevnt ovenfor dersom risikoen for forurensningsmessige konsekvenser av et oljeutslipp anses å være vesentlig. Dersom eventuelle utslipp fra nedgravde oljetanker i kommunen ikke vil føre til nevneverdig skade eller ulempe, kan kommunen la være å fastsette en grense for geografisk virkeområde.

Unntatt fra bestemmelsene i forskriften er alle nedgravde oljetanker eller andre anlegg som faller inn under de til enhver tid gjeldende forskrifter om tiltak for å hindre lekkasje fra nedgravd tank med brannfarlig væske klasse A.

§ 1-3.Definisjoner
-Olje: Alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C.
-Nedgravd oljetank: Tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring av olje, og som ligger slik at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.
-Overgrunnstank: Tank som ligger over bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring av olje, og som ligger slik at hele tanken kan inspiseres utvendig.
-GUP-tank: Oljetank av glassfiberarmert, umettet polyester.
-Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank: Ståltank som er sikret med korrosjonsbelegg eller katodisk beskyttelse både innvendig og utvendig.
-Den ansvarlige: den som er ansvarlig etter forurensningsloven § 7. Bruker av nedgravd tank er den ansvarlige dersom bruker skal sørge for faktisk vedlikehold og drift av oljetanken. Eier regnes alltid som ansvarlig dersom bruker ikke oppfyller sitt ansvar etter denne forskrift.
§ 1-4.Tankkvalitet

Oljetanker som graves ned, skal være produsert i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid følger av Norsk Standard.

I tilfeller hvor oljetankens egenskaper er slik at spesielle forsiktighetsregler må ivaretas for å hindre mulig lekkasje som følge av skade under transport, håndtering eller installasjon, skal skriftlig instruks for disse aktivitetene følge med hver tank ved levering fra produsenten.

§ 1-5.Kontroll av oljetanker

Den ansvarlige for oljetanken plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Det skal gjennomføres periodiske tilstandskontroller, jf. § 1-6, eller et system for automatisk lekkasjeovervåking, jf. § 1-7.

Kontrollen skal utføres av kvalifisert personell.

Kontrollen skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal oppbevares av den ansvarlige og kontrolløren. Kontrolløren skal forelegge dokumentasjon for kommunen etter gjennomført tilstandskontroll.

En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelige aksepterte metoder. En oljetank som har vært gjenstand for en slik utbedring, kan ikke tas i bruk før det er gjennomført ny tilstandskontroll.

§ 1-6.Periodiske tilstandskontroller

Det skal utføres tilstandskontroll i henhold til følgende tidspunkter:

a)Enkeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk kontroll hvert femte år. Dersom korrosjonsskader er små, av begrenset omfang og hovedsakelig forekommer utvendig, kan kontrollintervallet forlenges fra 5 til 10 år, dersom det installeres katodisk beskyttelse. Katodisk beskyttelse skal installeres innvendig og/eller utvendig i betraktning av hvor korrosjonsskadene forekommer. Utvendig katodisk beskyttelse etterprøves ved potensial- og strømmålinger for å bekrefte at systemet fungerer.
b)Dobbeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år. En grundig utført og dokumentert tetthetsprøving av dobbeltbunnen er tilstrekkelig tilstandskontroll.
c)Korrosjonsbeskyttet ståltank: første kontroll etter 20 år. Denne kontrollen benyttes til fastsetting av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
d)GUP-tank: det skal gjennomføres trykktesting omlag 2 år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat av denne trykktestingen gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
e)Dobbeltvegget tank: et kontinuerlig overvåkningssystem, jf. § 1-7, er tilstrekkelig tilstandskontroll for dobbeltveggede tanker, samt for tanker som sammen med kunststoffduker (linere) og systemer som gir dobbeltveggeffekt. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres.
f)Rekondisjonert ståltank: første kontroll etter 10 år, deretter periodisk kontroll hvert femte år.
§ 1-7.Automatisk lekkasjeovervåking av dobbeltveggete tanker

I de tilfellene der automatisk lekkasjeovervåkning anses tilstrekkelig etter § 1-6 bokstav e, skal overvåkningssystemet være i overensstemmelse med spesifikasjoner i denne paragraf.

Overvåkningssystem for automatisk kontinuerlig tilstands- eller lekkasjeovervåkning skal gi alarm før væske lekker ut av tanken og ut i det omkringliggende miljøet. Varslingssystemet skal i henhold til dette gi alarm dersom førstebarrieren svikter slik at tankinnholdet kommer i kontakt med annenbarrieren, og dersom annenbarrieren er defekt, slik at den ikke kan oppfylle sin funksjon hvis førstebarrieren svikter. Alarm skal gis hurtig slik at risiko for forurensning minimaliseres. Følsomheten i systemet skal være minst så god at en lekkasje gjennom tankvegg på 0,76 liter per time gir lekkasjealarm. Systemet skal være operativt til enhver tid. Det skal føres revisjonsbok over service, alarmer, reparasjoner, kontroller og funksjonsprøvinger.

Den ansvarlige skal sørge for at det til enhver tid finnes en driftsansvarlig person for tanken. Denne personen skal kjenne prinsippene i tankens og overvåkningssystemets oppbygning og funksjon, og skal være ansvarlig for daglig drift og kontroll, inklusiv føring av revisjonsbok.

Overvåkningssystemet skal kontrolleres minst en gang per uke. Det skal foreligge en skriftlig prosedyre for hvordan slik kontroll skal gjennomføres. Minst hvert femte år skal det foretas en mer omfattende kontroll av at overvåkningssystemet fungerer. Den skal omfatte funksjonstest av alarmen og kalibrering av måleutstyret som brukes i overvåkningssystemet.

Den ansvarlige skal sørge for at det etableres en beredskap som kan iverksette nødvendige skadebegrensende tiltak når varsling om lekkasje har funnet sted. Det må foreligge skriftlige prosedyrer for hva som skal skje dersom alarmen utløses, eller dersom avvik forekommer ved den løpende oppfølgingen. Prosedyrene må omfatte en plan for hvordan tank skal tømmes og tankinnhold sikres, samt andre tiltak for å hindre at det oppstår skadevirkninger på miljøet dersom det konstateres lekkasje. Beredskapen skal prøves minst hvert femte år i sammenheng med en mer omfattende kontroll av overvåkningssystemet, jf. tredje ledd.

§ 1-8.Oljetanker som ikke er i bruk

Tanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres, slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Nittedal kommune kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling og forsøk på påfylling forhindres.

§ 1-9.Meldeplikt

Den ansvarlige for en oljetank skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen.

På samme måte skal den ansvarlige senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om:

-Tankens størrelse.
-Konstruksjon.
-Korrosjonsbeskyttelse.
-Alder.
-Kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned eller plassert på eiendommen.

Nittedal kommune kan kreve tilsvarende opplysninger for eksisterende oljetanker.

Blir en oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til Nittedal kommune.

§ 1-10.Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

Nittedal kommune fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

Nittedal kommune er ansvarlig for å etablere og ajourføre et register med nødvendige opplysninger om oljetanker innen kommunen.

Nittedal kommune skal stille kvalifikasjonskrav til den som foretar kontroll etter § 1-6, og til den som skal foreta mer omfattende kontroll etter § 1-7 fjerde ledd.

§ 1-11.Dispensasjon

Nittedal kommune kan dispensere fra kravene når konsekvensene av eventuell oljeforurensning anses å være ubetydelig.

§ 1-12.Kommunens myndighet i særlige tilfeller

I særlige tilfeller kan Nittedal kommune innføre spesielt strenge eller hyppige tilstandskontroller, aldersbegrensninger, krav til teknisk utforming, maksimalvolum og/eller forbud mot all installasjon og bruk av oljetanker.

§ 1-13.Klage

Nittedal kommunes avgjørelser etter forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd.

§ 1-14.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført kan SFT, Fylkesmannen og Nittedal kommune treffe vedtak om tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73.

§ 1-15.Ansvar

Reglene i kapittel 8 i forurensningsloven om erstatning for forurensningsskade kommer til anvendelse overfor den ansvarlige og kontrollør etter denne forskriften.

-Hovedregelen er at det er eier av oljetanken som forårsaker skaden som er erstatningsansvarlig.
-Indirekte skadevolder f.eks. tankprodusent, installatør eller tilstandskontrollør kan bli erstatningsansvarlig dersom det er utvist forsett eller uaktsomhet.
§ 1-16.Straff

Ved overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften, kommer forurensningsloven kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebestemmelser.

§ 1-17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2008.