Forskrift om adgang til å føre tilsyn med omsorgsboliger, boligkomplekser og mindre forsamlingslokaler, Enebakk, Oppegård og Ski kommuner, Akershus

DatoFOR-2008-04-02-1642
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse02.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forEnebakk, Oppegård og Ski kommuner, Akershus
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort12.02.2009   kl. 15.40
KorttittelForskr om tilsyn med omsorgsboliger, Ski mv.

Hjemmel: Fastsatt av Oppegård kommunestyre 26. september 2007, Enebakk kommunestyre 3. desember 2007 og Ski kommunestyre 2. april 2008 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir lokal tilsynsmyndighet rett til å føre tilsyn med omsorgsboliger, boligkomplekser og mindre forsamlingslokaler.

-Omsorgsboliger, boliger som er tilrettelagt av kommunen for pleie- og omsorgsformål, hvor beboer trenger assistanse til å evakuere boligen ved en brannsituasjon.
-Boligkomplekser, privatboliger som rekkehus og boligblokker der fare for brannspredning mellom boenheter er stor.
-Mindre forsamlingslokaler, offentlige serveringssteder som på grunn av størrelsen ikke faller innunder § 13 i brann- og eksplosjonsvernloven.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges. Tilsynet omfatter også eventuelle reaksjoner etter tilsynet. Formålet med tilsynet er å avdekke manglende brannsikkerhet i aktuelle brannobjekter for å bidra til å forebygge brann i disse.

§ 4.Tilsyn

Tilsyn med bygninger og eiendommer som følger av § 2 skal i utgangspunktet gjennomføres i den utstrekning som fremgår av mål utarbeidet av lokal tilsynsmyndighet. Gjennom tilsyn med nevnte bygninger og eiendommer skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til særskilte brannobjekter i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.

§ 5.Tilsynsmyndighet

Kommunen har delegert myndighet til den lokale tilsynsmyndigheten (Nordre Follo Brannvesen IKS). Tilsynsmyndigheten kan, slik det følger av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 32, føre tilsyn med bygninger, områder, m.m. som følger av denne forskrifts § 2.

§ 6.Sikringstiltak og pålegg

Den lokale tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.

§ 7.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41. Klageinstans er styret i Nordre Follo brannvesen IKS.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.