Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Åmot kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-04-09-403
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse30.04.2008
Sist endret
EndrerFOR-1976-09-23
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort30.04.2008   kl. 13.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Åmot

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Åmot kommunestyre 9. april 2008 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4A med senere endringer.
3.Forskrift 9. april 2008 nr. 403 om vann- og avløpsgebyrer, Åmot kommune, Hedmark (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ for Åmot kommune
-Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjenester for Åmot kommune.
-Bestemmelser om vannmålere i Åmot kommune
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Administrative og Tekniske bestemmelser).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer eller eget festenummer, seksjonsnummer eller bygningsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning, eller enhet som har egen hovedvannmåler.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Boenhet

Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/WC og kjøkkendel.

-Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

-Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt av kommunen på basis av bebyggelsens areal eller tidligere forbruk.

-Bruksareal (BRA) etter NS-3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor bygningens eller bruksenhetens omsluttende vegger
-Andel av fellesareal som tilhører bruksenheten, men som ligger utenfor bruksenhetens omsluttende vegger.

For detaljer se NS-3940.

-Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

-Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

-Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte eller bolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune, kommune eller interkommunalt selskap

-Leveringsvilkår

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for nytt abonnement/tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig abonnement/tilknytning.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved opprettelse av nytt abonnement. (Se også § 11).

-For boliger beregnes engangsgebyret som et fast beløp pr. boenhet.
-For øvrige bygg (næringsbygg, offentlig virksomhet m.m.) beregnes engangsgebyret pr. m² bruksareal.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Årsgebyret skal beregnes fra og med den dato eiendommen er bebygd.

Abonnementsgebyr skal beregnes fra og med den dato eiendommen blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret fremkommer av Gebyrregulativet.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

For boliger og fritidsbebyggelse beregnes abonnementsgebyret pr. boenhet. For øvrig bebyggelse beregnes abonnementsgebyret pr. abonnent. 

Forbruksgebyr

Som hovedregel skal alle abonnenter betale forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

Forbruksgebyret i pris pr. m³ fremkommer av gebyrregulativet.

For bebyggelse som ikke har installert vannmåler, og ellers når spesielle forhold tilsier det, kan kommunen gjøre unntak fra krav om vannmåler. Forbruksgebyr beregnes da etter stipulert forbruk, basert på beregnet bruksareal i henhold til NS-3940, og pris pr. m³ . Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m³ /m² ] er definert i Gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

For eiendommer der forbruksgebyr beregnes etter stipulert forbruk, kan likevel både kommunen og abonnenten kreve at det installeres vannmåler og at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 7.Vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

§ 8.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner på vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes arbeidsbrakker og annen, midlertidig bebyggelse med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier av den midlertidige bebyggelsen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales engangsgebyr for nytt abonnement i henhold til Gebyrregulativet.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

For øvrig gjelder Normalreglement for sanitæranlegg også for midlertidige tilknytninger.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Oppsigelse av abonnement

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Abonnementet opphører da når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ved ny tilknytning av eiendommen senere kreves ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 3 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales a konto fordelt over 3 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, avtales nytt a kontobeløp.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 15.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jfr. forvaltningslovens kap. VII.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

§ 5 annet ledd, trer i kraft etter en overgangsordning som fastsettes i gebyrregulativet.

Forskrift 23. september 19761 for vann- og kloakkavgifter, Åmot kommune, Hedmark opppheves fra samme dato.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtdidend.