Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Sørum kommune, Akershus.

DatoFOR-2008-04-23-528
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort05.06.2008   kl. 15.25
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Sørum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 23. april 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A.

I

1. Forskriftens grunnlag og virkeområder

§ 1-1.Tekniske grunnlag

Tekniske krav i denne forskriften, hvis ikke nærmere spesifisert, er basert på:

-NS-EN-858-1, NS-EN-858-2
-NS-EN-1825-1, NS-EN-1825-2.

Dessuten bygger denne forskriften på:

-NORVAR prosjektrapport nr. 65/1996 «Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avløpsnett».
-NORVAR prosjektrapport nr. 149/ 2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett - Veiledning».
-Normalreglement for sanitæranlegg.
§ 1-2.Definisjoner
a)Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
b)Oljeholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende.
c)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
d)Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat.
e)Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
f)Industrielt avløpsvann: avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Det industrielle avløpsvannet kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann).
g)Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
§ 1-3.Virkeområde 

§ 1-3-1. Oljeutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann som f.eks.:

-bensinstasjoner
-motorverksteder
-bussterminaler
-verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
-anlegg for understellbehandling

Virksomheter som ikke er nevnt her men som har påslipp av oljeholdig avløpsvann vil også omfattes av denne forskriften. 

§ 1-3-2. Fettutskillere

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter med påslipp av fettholdig avløpsvann som f.eks.:

-Restauranter
-Kafeer/konditorier
-Catering/ferdigmatprodusenter
-Gatekjøkken/kiosker
-Hamburgerbarer
-Kantiner
-Slakterier
-Margarin- og matoljeindustri
-Kjøttforedlingsbedrifter
-Hermetikkindustri
-Bakerier
-Meierier
-Friteringsindustri
-Røkerier
-Matbutikker med steke/grillavdelinger.

Kommunen kan fastsette at bestemmelsene i denne lokale forskriften også skal gjelde for virksomheter som er ikke nevnt her men som har påslipp av fettholdig avløpsvann. Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett må ikke ledes til utskilleren. 

§ 1-3-3. Påslipp av industrielt avløpsvann

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter som har påslipp av industrielt avløpsvann (jf. § 1-2. Definisjoner).

2. Generelle bestemmelser

§ 2-1.Ansvarlig for olje-, fettutskillere og/eller påslipp av industrielt avløpsvann

Det skal alltid søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Påslippsavtalen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom eier av grunneiendommen er en annen enn den ansvarlige for påslippsavtalen skal denne ha kopi av påslippsavtalen med en frist og muligheten for å uttale seg.

§ 2-2.Krav om tillatelse

All virksomhet og industri som har eller etablerer påslipp til offentlig avløpsnett skal ha en gjeldende påslippsavtale. Dette gjelder også de som skal endre (eventuelt øke) påslippet. Skal påslippet endres skal en ny påslippsavtale inngås.

Påslipp etablert før 1. januar 2007 for olje-, fettholdig og/eller industrielt avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften § 15-10. Virksomheten må derimot innrette seg etter det nye regelverket innen 1. januar 2008.

§ 2-3.Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye påslipp eller økning av eksisterende påslipp av olje-, fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig og fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysninger for kommunens behandling.

Søknaden skal innholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om utskiller (renseløsning), tegninger, kart over virksomheten inklusiv plan over vann-/avløpsinstallasjoner, tilknytningspunkt av påslippet til offentlig nett, hvor utskiller skal plasseres og interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Søknadsskjema finnes på kommunes hjemmesider. Søknadsskjema kan også fås hos Sørum Kommunalteknikk KF eller i resepsjonen på Sørum rådhus.

§ 2-4.Behandling av søknad

Fullstendig søknad i overensstemmelse med påslippskrav jf. § 3-4 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dette gjelder også søknader som inneholder dispensasjon og krav som fraviker påslippskravet. Sørum Kommunalteknikk KF er vedtaksmyndighet. Klagefristen, jf. forurensningsloven § 85, begynner å løpe fra søker har mottatt vedtak.

Ved protester, brukerkonflikter eller andre særlige grunner kan kommunen varsle om utvidet saksbehandlingstid.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker påslippskrav, fastsette krav til påslippssted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenliknet med de fordeler og ulemper som tiltaket forøvrig vil medføre.

Kommunen kan samordne behandlingen av søknad om påslippsavtale med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at fullstendig søknad er sendt kommunen eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslippet bort. Dersom påslippet fremdeles er aktuelt må ny søknad sendes inn.

§ 2-5.Kommunens rett til kontroll

Kommunen eller den kommunen bemyndiger har rett til å inspisere virksomheten til enhver tid, og kan kreve å få lagt frem og få granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for virksomhetens gjøremål etter lovverket.

§ 2-6.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses skal det innen en måned på forhånd gis melding til kommunen såfremt virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen. Ved konkurs skal denne varsles særskilt, umiddelbart etter at konkurs er kjent.

§ 2-7.Eierskifte

Dersom bedriften overdras til ny eier skal melding sendes kommunen snarest, uten ubegrunnet opphold, etter at eierskiftet er kjent. Det gjøres oppmerksom på at eierskiftet kan medføre endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningslovens § 18.

§ 2-8.Forurensningsgebyr/tvangsmulkt

For å sikre at vilkårene i denne tillatelsen blir gjennomført kan kommunen med hjemmel i forurensningslovens § 73 fastsette tvangsmulkt/forurensningsgebyr til staten.

§ 2-9.Sanksjonering

Manglende tømming, manglende dokumentasjon eller søknad gebyrlegges etter de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

Dersom virksomhetens avløpsvann beviselig medfører skader eller merutgifter på kommunalt avløpsnett vil kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

3. Krav til olje-, fettutskillere og/eller påslipp av industrielt avløpsvann

§ 3-1.Tilknytning til avløpsnettet

Olje- og fettholdig industrielt avløpsvann skal passere godkjente utskillere før det ledes til kommunalt nett. Dersom dette er lagt etter separatsystemet skal avløp fra utskillere knyttes til avløpsnett. Det er forbudt å drive med virksomhet som fører olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunens overvannssystem, resipient eller terreng.

§ 3-2.Sanitæravløpsvann

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via utskillere.

§ 3-3.Forholdet til utslippskrav gitt av Fylkesmannen eller SFT

For de virksomheter som har egne påslippsavtaler fra enten Fylkesmannen eller SFT skal disse kravene betraktes som uavhengige av kommunens krav. Det presiseres at virksomheten skal unngå unødvendig forurensning selvom kravene til Fylkesmannen eller SFT overholdes. Dette fremgår av forurensningslovens § 7. Denne paragrafen kommer til anvendelse også for de komponenter som ikke er regulert av Fylkesmannen eller SFT, eller dersom ny teknologi gjør det mulig å senke påslippet ytterligere innenfor rimelige kostnader for bedriften.

§ 3-4.Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige henholdsvis 20 mg/l og 50 mg/l1 . Fettinnholdet i utløpet fra utskilleren skal ikke overstige 50 mg/l. Utskillere som drives riktig og med riktig kjemikaliebruk vil normalt klare disse kravene.

Olje-, fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann som føres til kommunalt nett skal ikke overskride påfølgende krav:

Parameter-oljeutskiller og/eller påslipp av industrielt avløpsvannGrenseverdi
Temperatur< 45 °C
pH5,5-8,5
Bly, Pb< 50 μg//l
Kadmium, Cd< 5 μg/l
Krom, Cr< 50 μg/l
Kvikksølv, Hg< 2 μg/l
Nikkel, Ni< 50 μg/l
Kobber, Cu< 200 μg/l
Sink, Zn< 500 μg/l
Mineralsk olje< 20 mg/l
Nitrifikasjonshemming< 50 %
Org. stoff, KOF< 600mg/l 2
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)<400 mg/l 2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l
Sulfat, SO4 2-< 500 mg/l
Total fosfor, TotP< 10 mg/l 2
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/l
Parameter-fettutskillerGrenseverdi
Temperatur< 30° C
pH5,5-8,5
Fett< 50 mg/l
Mineralsk olje< 20 mg/l/50 mg/l 1,2
Nitrifikasjonshemming< 50 %
Org. stoff, KOF< 600mg/l
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)<400 mg/l 2
Klorid, Cl-< 1000 mg/l
Sulfat, SO4 2-< 500 mg/l
Total fosfor, TotP< 10 mg/l 2
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/l
120 mg/l gjelder ved etablering av ny eller øking av eksisterende påslipp. 50 mg/l gjelder for bestående anlegg. Virksomheter som ikke klarer å innfri 20 mg/l med bestående anlegg forventes å gå i dialog med kommunen. Frist for oppgradering av gamle utskillere med formålet om innfriing av kravet for nye anlegg vil bli fastsatt etter avtale.
2Ved overstiging av disse grenseverdier vil tilleggsgebyr beregnes.
§ 3-5.Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

Kommunen forventer at eiere av utskiller går i dialog med kjemikalieleverandørene og eventuell annen kompetanse på området for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere olje- og fettutslipp.

For øvrig gjelder følgende spesifiserte krav:

-Alt innhold i kjemikalier skal være dokumentert miljøvennlig.
-Brukerløsningen skal ikke være etsende.
-Tensid innholdet i brukerløsningen skal ikke overstige 5 % (vektprosent).
-Løsningsmiddel innholdet i brukerløsningen skal ikke overstige 5 % (vektprosent).
§ 3-6.Forbehandling

Det er viktig med gode rutiner ved virksomheten for å redusere mengden av sedimenterbart materiale i avløpet. Forbehandling av avløpsvann kan derfor være nødvendig for å redusere tilførselen av sand og annet partikulært materiale, og for å redusere tilførselen av stoffer som kan løse opp fett/olje i utskilleren. Fjerning av grovere partikler gjøres ved innløpsrist før utskilleren.

Avløpsvann med raskt råtnende sedimenterbare stoffer skal ikke passere utskilleren. Dette for å unngå råtning.

Alkalisk reagerende olje-/fettholdig avløpsvann nøytraliseres før det ledes til utskilleren.

§ 3-7.Utførelse

Materiale og utførelse av utskilleren skal tilfredsstille de gjeldende krav i Norsk Standard.

§ 3-8.Inspeksjonskum

Det skal etableres en inspeksjonskum, som skal plasseres umiddelbart nedstrøms utskilleren og før eventuelt andre påkoblinger, på hver avløpsledning som transporterer olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett.

Inspeksjonskummen skal være tilgjengelig for kommunens ansvarlige til enhver tid og den skal være utformet slik at det er mulighet for å ta prøver av avløpsvannet.

§ 3-9.Disponering av utskilt olje, fett og sand

For riktig håndtering av utskilt olje, fett og sand skal Statens Forurensningstilsyn (SFT) kontaktes. Frityrfett må samles opp og leveres til godkjent mottak.

§ 3-10.Krav vedrørende prøvetaking, analyser og kontroll 

§ 3-10-1. Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for olje-, fettutskilleren og/eller påslippet av industrielt avløpsvann plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Det skal tas ut minimum to representative prøver pr. år, dvs. hvert halvt år, fra inspeksjonskummen. For større virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

Dersom analyseverdiene over tid viser lave og stabile verdier, og vaske- og avfettingsprosess er den samme, kan det være grunnlag for å søke kommunen om redusert prøvetakingshyppighet.

Vannanalyser i henhold til parameterne som nevnt ovenfor skal utføres av et akkreditert laboratorium.

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder. 

§ 3-10-2. Kontroll

Anleggseier plikter å ha jevnlig ettersyn av hele utskilleranlegget. Det skal legges opp til inspeksjoner minst en gang i året der tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp og eventuelt varslingsutstyr kontrolleres. Utført kontroll skal dokumenteres og rapporten sendes til kommunen.

§ 3-11.Krav vedrørende drift, vedlikehold og dokumentasjon 

§ 3-11-1. Drift

For å sikre en profesjonell og stabil drift av utskilleren skal virksomheter og industri med olje- og/eller fettutskiller engasjere en uavhengig leverandør til å forestå driftskontroll av anlegget. Hensikten er å dokumentere overfor kommunen at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til de krav kommunen har stilt. 

§ 3-11-2. Vedlikehold

Alle enheter i utskilleren (sandfang, utskillerkammer og filter) skal rengjøres grundig minst to ganger i året.

Alle anleggsvolumer i oljeutskilleren skal tømmes fullstendig minst to ganger i året.

Alle anleggsvolumer i fettutskilleren skal tømmes fullstendig minst en gang annenhver måned for å forebygge luktproblemer og helsefare som oppstår ved råtneprosesser i utskilte masser. Hyppigere tømming kan pålegges virksomheten dersom lokale forhold krever det. 

§ 3-11-3. Dokumentasjon

Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 31. desember hvert år:

-Tømmerapporten for olje- og fettutskiller, inklusiv alle enheter i utskilleren (sandfang, utskillerkammer og filter).
-Dokumentasjon om hvor de utskilte massene ble levert.
-Analyserapporter for tatte vannprøver.
-Inspeksjonsrapport for hele utskilleren.
-Årsrapport med egen vurdering av påslippet, eventuelt med forslag til redusering av påslippet.

Det skal benyttes kommunens rapporteringsskjema som finnes på kommunens hjemmesider eller kan fås hos enhet for kommunalteknikk, Sørum Kommunalteknikk KF.

§ 3-12.Beredskap mot akutt forurensning og høye påslipp 

§ 3-12-1. Forebygging av akutte påslipp og beredskapsplikt

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå eventuelt begrense risikoen for akutte påslipp til så vel avløpsnett som overvannsnett.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte og skadelige påslipp til avløpsnettet, og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres. 

§ 3-12-2. Varslingsplikt

Dersom det skulle oppstå akutte påslipp til kommunens avløpsanlegg skal kommunen straks varsles. Det skal gis opplysninger om hva som er sluppet på, tidspunkt for påslipp og hvor dette har skjedd samt om påslippet er stanset.

Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2008.