Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Gaular kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2008-04-29-840
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse29.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forGaular kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort31.07.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Gaular

Heimel: Fastsett av Gaular kommunestyre 29. april 2008 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrifta er å hindre forureining og helseproblem i kommunen som følgje av open brenning og brenning av avfall i småomnar.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrifta gjeld open brenning og brenning av avfall i småomnar innafor kommunen sine grenser.

§ 3.Definisjonar
a)Open brenning: all brenning som skjer utandørs
b)Småomnar: forbrenningsomnar som ikkje har løyve frå Statens forureiningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillate etter statlege forskrifter etter forureiningsloven.
§ 4.Forbod mot open brenning og brenning av avfall i småomnar

Open brenning og brenning av avfall i småomnar er forbode, med mindre anna følgjer av forskrifta sin § 5.

§ 5.Unntak frå forbodet

Følgjande brenning skal likevel være tillate:

a)open brenning på grillinnretningar, utepeisar og kaffibål,
b)brenning av ved og avfallstrevirke i vedomn, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)brenning av avispapir og liknande i vedomn heime eller på hytta til opptenning,
d)sankthansbål,
e)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utafor tettbygd strøk. Tettbygd strøk er avgrensa til område i/omkring bustadfelt,1
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,1
g)halmbrenning i jordbruket.1
1Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 bruk av ild utendørs. «Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal det sendes melding til leder av brannvesenet. Med unntak av brenning som nevnt i 2. ledd er det i tidsrommet 15. april - 15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det ».
§ 6.Dispensasjon

Teknisk etat kan i særlege høve dispensere frå forbodet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at det som står i denne forskrift vert overhalde.

§ 8.Klage

Vedtak treft av Teknisk etat i medhald av denne forskrift kan påklagast til formannskapet.

§ 9.Erstatning

Den som gjennom brot på denne forskrifta forårsakar kostnader for brannvesenet til utrykning eller sløkking av brann, kan bli stilt til ansvar for å dekke kostnadene.

§ 10.Straff

Brot på føresegnene kan føre til straffeansvar jf. forureiningslova § 78.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft frå 29. april 2008.