Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-2008-05-08-529
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse08.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2003-12-05-1909
Kunngjort05.06.2008   kl. 15.25
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Fauske

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre 8. mai 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 og delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Fauske kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For hvert tilsyn utført av kommunen skal det betales et gebyr på kr 1000,- dersom det ikke konstateres avvik og kr 2000,- dersom det konstateres avvik. I tillegg kommer reisegodtgjørelse utregnet etter statens regulativ. Ved lang tilkjøring tas det sikte på å utføre tilsyn hos flest mulig, slik at reisekostnadene blir å fordele på flere og derav lavest mulig for den enkelte bedrift.

Dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år.

Gebyret reguleres årlig.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 8. mai 2008.