Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-06-12-970
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse04.09.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§2-12
Kunngjort04.09.2008   kl. 14.55
KorttittelForskrift om gebyr, forurenset grunn, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 12. juni 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader ved saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 2, ved gravearbeid og annet terrenginngrep i forurenset grunn i Trondheim kommune.

§ 2.Gebyr for saksbehandling/tilsyn utført av kommunen

For saksbehandling og tilsyn som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr etter gjeldende satser, fastsatt i Trondheim kommunes gebyrregulativ.

§ 3.Prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Bystyret i Trondheim kommune fastsetter og regulerer gebyrsatsene. Gebyrsatsene skal differensieres etter sakens kompleksitet og arbeidsbyrde og uttrykke kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader knyttet til saksbehandling og tilsyn på forskriftens virkeområde.

§ 4.Innkreving av gebyr, renter mv.

Tiltakshaver vil motta underretning fra kommunen om gjeldende gebyrsats for terrenginngrepet etter mottak av tiltaksplan.

§ 5.Unntak

Kommunen v/enhetsleder kan i enkelte tilfeller, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.