Forskrift for tømming av slam fra spredt avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2008-06-17-755
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse17.06.2008
Sist endret
EndrerFOR-1987-03-12
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79
Kunngjort03.07.2008   kl. 13.40
KorttittelForskrift om tømming av slam, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 17. juni 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 26, § 30, § 34 og § 79.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til helseskade eller helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

§ 2.Virkeområde

Alle eiendommer i Spydeberg kommune som har eget sanitæranlegg er omfattet av forskriften.

Forskriften gjelder tømming og transport av slam fra renseinnretninger for sanitært avløpsvann og tilsyn med nevnte anlegg.

§ 3.Definisjoner

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen. Dersom eiendommen er leid eller festet bort for 30 år eller mer, kan leietager eller fester regnes som abonnent.

Med anlegg menes oppsamlings- og avslammingstanker for sanitært avløpsvann.

Med gråvann menes avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Med svartvann menes avløpsvann fra toalett.

Bomtur kalles fremmøte av slamrenovatøren på eiendom når det ikke kan foretas tømming av forskjellige årsaker. Det kan være at veien til anlegget ikke er kjørbar på grunn av dårlig vedlikehold eller hinder i veien. Anlegget kan også være utilgjengelig for tømming.

Ekstratur kalles fremmøte av slamrenovatør på eiendom utenom planlagt tømmerute. Det oppstår ved ekstraordinært tømmebehov eller ved nytt fremmøte etter bomtur.

Tømmerutine kalles utregning av antall tømminger som er nødvendig basert på anleggets størrelse og antall personer i husstand.

Tetthetskontroll kalles utvidet kontroll med tette samleinnretninger for slam. Det skal også kontrolleres om det er nivåalarm i tanken og om denne fungerer. Spor etter utslipp som kan være fra tanken skal også undersøkes.

§ 4.Kommunal innsamling av slam

Kommunen skal tømme slamavskillere, tette oppsamlingstanker og andre anlegg for avløpsslam.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Adkomst skal ha tilstrekkelig bæreevne og avstand fra vei til anlegg skal ikke overstige 40 meter. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Alle kummer må føres opp slik at toppen på kummen er lett å finne og betjene.

Ved alle forhold som medfører utilstrekkelig tømmerutine plikter abonnenten å melde dette til kommunen. Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.

Abonnenten skal sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg.

Abonnenten skal sørge for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

§ 6.Rettigheter og plikter for slamrenovatøren

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes.

Renovatør skal melde inn alle observerte avvik inkludert om det er foretatt bomtur eller ekstratur.

Planlagt tømming og transport skal foretas innenfor tidsrommet kl. 0700 til 2100 mandag til fredag, helligdager unntatt. Unntaksvis kan tømming og transport skje på lørdager inntil kl. 1800. I ekstraordinære situasjoner tømmes tanken ved behov.

§ 7.Tømmefrekvens

Varsel om tømming vil bli annonsert i lokalpressen og på kommunens nettsider. Abonnenten kan ut over dette selv kontakte kommunens slamrenovatør for å avtale endringer eller innhente informasjon.

Alle anlegg med slamavskiller skal tømmes minimum en gang hvert år. For eiendom med slamavskiller kun for gråvann, skal slamavskilleren tømmes minimum hvert annet år.

Tett tank skal tømmes gjennom pålagt tømmerutine eller minimum en gang per år. Ved tømming skal tank kontrolleres av renovatør.

Tetthetskontroll skal utføres hvert 5. år. Dokumentasjon skal sendes kommunen.

Kommunen kan bestemme tømmerutine for alle anlegg som er omfattet av forskriften.

§ 8.Tømmegebyr

Abonnenten skal betale gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen.

§ 9.Innkreving, renter mv.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr, gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Straff

Overtredelse av denne forskrift straffes etter forurensningsloven § 79.

§ 11.Ikrafttreden

Forskrift trer i kraft 17. juni 2008 og erstatter tidligere forskrift 12. mars 19871 for tømming av slamavskillere mv., Spydeberg kommune, Østfold.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.