Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Sør-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-2008-06-19-1628
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse20.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort29.01.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Sør-Aurdal

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Aurdal kommunestyre 19. juni 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal sikre rettferdig og forutsigbar saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg. Den skal sette krav til tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 4 til § 16 i denne forskriften erstatter kravene i forurensingsforskriften § 12-7 til § 12-16.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann i hele kommunen, hvor utslippet ikke overskrider 50 personenheter (pe) pr. anlegg. Gjelder også for utslipp av svartvann uten innlagt vann. Unntatt fra forskriftens virkeområde: Bebyggelse der avløpet kan føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 66 nr. 2.

For anlegg som bare slipper ut gråvann, gjelder forskrifta bare dersom det er innlagt vann.

§ 3.Definisjoner 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. 

Gråvann: Avløp fra vask, dusj, badekar med mer. 

Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 

Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord. 

Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres. 

Egenskap som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning. 

Kjørbar vei: Viser til VKR sin forskrift. 

Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsvann. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for andre typer av anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

Utslipp: Som utslipp regnes også avløp ført til tett tank. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller liknende som gjennom ledning eller slange er ført innomhus. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder (innvendig eller utvendig) eller liknende og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank. 

ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 

Godt tilrettelagt for infiltrasjon: Mer enn 100 m til nærmeste drikkevannskilde og en synkehastighet på over 3 m/døgn i mineralske løsmasser med god renseevne. Min. 10 m til åpent vannspeil (bekk, elv, innsjø).

§ 4.Krav til renseeffekt

Utløpsvannet fra avløpsanlegget skal ikke overstige følgende verdier:

ParameterMaksimum utløpskonsentrasjonTilsvarende prosent Rensegrad (sentral forskrift)
Total fosfor (Tot P)<1,0 mg/l90 %
Organisk stoff (BOF5)<20 mg/l90 %
§ 5.Dokumentasjon av renseeffekt

For å dokumentere at maksimum utløpskonsentrasjon ikke overstiges, må det etableres et prøvetakingssted der prøver av avløpsvannet fra avløpsanlegget kan tas. For infiltrasjonsanlegg og forbehandlingsanlegg med etterfølgende infiltrasjon, skal det etableres rørbrønn til grunnvann på nedstrømssiden av anlegget.

Eier skal ved anmodning fra kommunen dokumentere at utslippsvannet tilfredsstiller kravene i § 7 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Prøvetakingen skal være representativ og skal tas av kommunen eller den kommunen bemyndiger, og prøvene skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Analysemetoden for total fosfor skal følge NS-EN-ISO-6878 og analysemetoden for BOF5 skal følge NS-EN-1899-1 eller NS-EN-1899-2. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med disse analysemetodene benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier. Kommunen skal ha adgang til avløpsanleggene for inspeksjon og prøvetaking.

§ 6.Krav til renseløsninger 

Krav til renseløsninger nedenunder er kun angitt for de renseløsninger som er vanligst i Sør-Aurdal kommune. Andre anleggstyper vil bli vurdert med utgangspunkt i krav i denne forskrift. 

Generelle utslippsregler.

I regulerte områder og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 8 eller mer, med innbyrdes avstand mellom hver boenhet inntil 100 m kreves avløpsplan før det gis utslippstillatelse. Avløpsplan skal lages av et firma med faglig kompetanse innen planlegging av mindre avløpsanlegg.

1.Utslippet skal så fremt forholdene tilsier det, infiltreres i stedlige jordmasser. Slamavskiller dimensjoneres i samsvar med VA-miljøblad nr. 48.
2.Der grunnforholdene ikke tillater infiltrasjon av avløpsvann, skal det vurderes andre løsninger. Hvis hinderet for infiltrasjon ikke er grunnforhold, men brukerinteresser, skal det vurderes fellesanlegg (for drikkevann eller avløp). Lukka tank tillates kun i spesielle tilfeller og avstanden til mottak bør være mindre enn 5 mil. Biologisk toalett er en god løsning med hensyn til miljø og tillates i alle tilfeller.
3.Kommunen kan kreve boliger og annen virksomhet med innlagt vann tilknyttet offentlig avløpsledning eller private fellesledninger i henhold til pbl § 66 nr. 2.
§ 7.Renseløsninger godkjent for fritidssteder og boliger

Ulike avløpsløsninger er fordelt på sonene slik at det er enkelt å finne hvilke løsninger som kan brukes ved den enkelte fritidseiendom. I enkelttilfeller kan kommunen åpne for å fravike oversikten, dersom det kan gis god dokumentasjon på at avvikende løsning er best. 

Tabell 1:

Nr.RenseløsningSone 1Sone 2
1Infiltrasjon av gråvann og svartvann i stedlige masserAnb.Ja*
2Biologisk toalett, forbrenningstoalettAnb.Anb.
3Infiltrasjon av gråvann i stedlige masserJaJa*
4Forbehandlingsanlegg med etterfølgende infiltrasjonJaJa*
5Gråvannsrenseanlegg med hygieniseringstrinn og biologisk filterJaJa
6Minirenseanlegg*NeiJa***
7Minirenseanlegg med infiltrasjon i stedlige masserNeiJa*
8Våtmarksfilter (egnet for flere hytter som går sammen)JaJa
9Tett tank for svartvann, vannbesparende toalettNeiJa**
10Tett tank for alt avløpsvannNeiNei
*Infiltrasjonstest skal alltid foretas for å sjekke om det er mulig med naturlig infiltrasjonsanlegg og det skal benyttes firmaer med faglig kompetanse og erfaring til grunnundersøkelser og prosjektering.

Løsning 3 og 4 kombineres med separat toalettløsning.

**Tett tank tillates kun i spesielle tilfeller.
***Tillates kun for boliger.
 

Soneinndeling:

Det ble ved kartlegging opprettet 2 soner for inndeling av området, avhengig av avløpsløsninger som egnet seg i de forskjellige områdene.

Sone 1:Gode infiltrasjonsmasser, få konflikter med drikkevann. Infiltrasjon av både gråvann og svartvann i stedlige masser.
Sone 2:Relativt gode eller begrensede infiltrasjonsmasser, begrenset mektighet og/eller konflikter med eller høy tetthet av drikkevannsbrønner. Infiltrasjon av kun gråvann i stedlige masser eller bruk av biologiske filtre (gråvannsrenseanlegg) og etterpolering i stedlige masser. Separat toalettløsning f.eks. til biologisk toalett eller forbrenningstoalett. Infiltrasjonsanlegg skal prosjekteres av foretak med nødvendig VA-teknisk og geohydrologisk kompetanse.

Se kart1 for påvising av området. 

Sone 1:Gjelder langs Begna på begge sider, se kart.1
Sone 2:Resten av kommunen.
1Kart utelatt.
 

Tillatte anleggstyper i prioritert rekkefølge:

Samtlige anleggstyper skal dimensjoneres og prosjekteres etter VA-miljøblad.

1.Infiltrasjon i grunn:

Slamavskillere skal benyttes ved renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunn. Vasket pukk eller tilsvarende skal benyttes i fordelingslaget. Det skal benyttes PVC-rør eller tilsvarende i infiltrasjonsgrøftene. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere en eventuell vannoppstuvning i anlegget der det er mulig. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 59. Anlegget skal kontrolleres av slamtømmer hver gang anlegget tømmes. Mangler og feil som avdekkes skal utbedres innen gitt frist og må skiftes/fornyes når det er tett (levetid på ca. 20 år).

2.Forbehandlingsanlegg med etterfølgende infiltrasjon:

Når grunnforholdene ikke er gode nok for naturlig infiltrasjon skal forbehandlingsanlegg med etterfølgende infiltrasjon vurderes. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Anlegget skal ha støtbelastning og trykkfordeling når det er dimensjonert for over 10 pe. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 49 og 59. Anlegget skal kontrolleres av slamtømmer hver gang anlegget tømmes. Mangler og feil som avdekkes skal utbedres innen gitt frist og må skiftes/fornyes når det er tett (levetid på ca. 20 år).

3.Våtmarksfilter:

Slamavskillere skal benyttes før våtmarksfilter. Våtmarksfilter skal ha forfilter og tett membran. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 49. Anlegget skal kontrolleres av slamtømmer hver gang anlegget tømmes. Mangler og feil som avdekkes skal utbedres innen gitt frist og må skiftes/fornyes når det er tett.

4.Minirenseanlegg:

Minirenseanlegg skal ha etterpoleringsløsning med hensyn på bakteriefjerning. Det er ikke tillatt å tilsette klor i etterpoleringsløsninger. Det skal leveres årlig rapport til kommunen. Minirenseanlegg skal være godkjent i henhold til NS-EN-12566-3, med dokumentasjon på at rensekravene er oppfylt. Minirenseanlegg skal være både biologisk og kjemisk og det skal være mulig å måle kvaliteten av utslippet fra anlegget. Som hovedregel tillates ikke denne løsningen for fritidseiendommer.

5.Biologisk toalett:

Biologisk toalett eller forbrenningstoalett er en god løsning i alle tilfeller og anbefales. Når naboer blir berørt på en uheldig måte av forurensingen fra anlegget skal det etableres felles vannforsyning, eller felles avløpsanlegg. Dersom ingen av disse alternativene er ønskelige er biologisk toalett den alternative løsningen. Biologisk toalett kombineres med gråvannsutslipp i form av infiltrasjon eller biologisk filter. Utedo tillates kun utenom regulerte områder.

6.Biologiske filtre for gråvann:

Består av slamskiller, pumpekum og biologisk filterkum. Slamavskilt avløpsvatn fordeles og strømmer gjennom filtermaterialet og dreneres i bunn av kummen. Forurensningskomponenter i avløpsvannet blir holdt tilbake mekanisk - og nedbrutt biologisk i filteret. Rensa avløpsvann blir infiltrert i grunnen eller leda til egnet resipient. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 60.

7.Tett tank:

Det tillates ikke tett tank for både svart og gråvann. Alle andre teknisk mulige løsninger skal være utprøvd før søknad om tett tank utarbeides. Kommunen vil vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Ved bruk av tett tank skal det benyttes lavtspylende toalett eller tilsvarende. Vakuumtoalett tillates kun i spesielle tilfeller før kommunen har funnet bedre løsning for mottak. Tanken skal ha alarm for høy vannstand. Tanken kan trykkprøves til 0,1-0,2 bar ved tømming. Tanken skal være på min. 6 m³ . Ved søknad om lukka tank kreves egen begrunnelse for hvorfor en ikke kan benytte andre løsninger og hvis avstand til mottak bør være mindre enn 5 mil. 

Nye anleggstyper:

Kommunen vil også vurdere søknader om nye anleggstyper. Alle nye typer anlegg som baseres på VA-miljøblad vil kommunen godkjenne der forholdene ligger til rette for dette. Kommunen kan stille krav om særlig oppfølging, herunder jevnlig prøvetaking.

Ved lansering av nye produkter på markedet, kan kommunen vurdere å gi tillatelse til løsninger som ikke er beskrevet i § 7 ovenfor. I slike tilfeller må det fremlegges dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon, i den grad det foreligger. Det må også utarbeides et oppfølgingsprogram, som blant annet omfatter prøvetaking, med påfølgende rapportering til kommunen. 

Kun utslipp av gråvann:

Ved kun utslipp av gråvann skal det benyttes enten infiltrasjonsanlegg eller biologisk filter.

§ 8a.Krav til prosjektering og utførelse

Renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Renseanlegget skal dimensjoneres og bygges slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Infiltrasjon i grunnen skal alltid vurderes som renseløsning og det skal sjekkes om grunnforholdene ligger til rette for det.

Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med infiltrasjon i grunn (infiltrasjonsanlegg og jordhaugsanlegg) skal det utføres grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraseer og grunnvann/fjell/tette lag skal være vurdert.

Avstanden fra kjørbar vei til slamanlegg/gråvannsanlegg bør ikke overstige 15 m.

§ 8b.Krav til kompetanse

Prosjektering skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk og geohydrologisk kompetanse, samt erfaring fra prosjektering av mindre avløpsanlegg.

Utførende for alle typer anlegg skal ha minimum ADK-1 kurs eller tilsvarende og dokumentert erfaring innen bygging av mindre avløpsanlegg og/eller kurset «Bygging og prosjektering av mindre avløpsanlegg» på Norsk Rørsenter.

Prosjektering når anlegg er «godt tilrettelagt for infiltrasjon» (se def.) kreves det kurset «Bygging og prosjektering av mindre avløpsanlegg» på Norsk Rørsenter og dokumentert erfaring.

§ 9.Tilsyn

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i lokal forskrift følges. Sør-Aurdal kommune fører tilsyn med at denne forskriften overholdes. Kumlokk skal alltid være utildekket og lett tilgjengelig for inspeksjon slik at kontroll av anlegget kan utføres.

Eieren av anlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne forskriften følges. Når flere enn 25 pe har felles avløpsanlegg skal det velges et styre og en formann som er ansvarlig for anlegget.

Kommunen fører tilsyn med at denne forskrift følges. Kommunen har anledning til å drive tilsyn av anlegg, både i anlegg og driftsfasen i henhold til plan- og bygningsloven.

§ 10.Utslippssted

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer:

a)utslipp til innsjø minst 2 m under laveste vannstand
b)utslipp til elv/bekk med årssikker vannføring, dykket utløp
c)utslipp til landbruksdrenering som ledes til elv/bekk med årssikker vannføring
d)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser
e)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via kum med filtermedium.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 11.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 12.Søknad om utslippstillatelse

Søknaden skal utarbeides på kommunens eget søknadsskjema. Fåes ved henvendelse kommunen eller via kommunens nettside: www.Sor-Aurdal.kommune.no

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at

1)det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:
a)den ansvarliges navn og adresse,
b)om utslippet skal etableres og drives i samsvar med standardkravene i denne forskriften, eller om det søkes om å fravike disse kravene,
c)dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
d)plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:1000 eller større, og med koordinater (se kommunens søkerveiledning),
e)utslippets størrelse i pe, se kommunens søkerveiledning for utregning,
f)beskrivelse av utslippsstedet,
g)interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
h)nabovarsling i henhold til plan og bygningsloven,
i)samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.
2)parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på maks 4 uker etter at varselet er sendt.
3)søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle uttalelser. Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven § 6 til § 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, eller arbeidet har vært innstilt lenger enn 2 år, faller retten til å etablere utslipp bort. Utslipp kan da ikke etableres uten ved å varsle berørte parter og innsende søknad på nytt. 

Kommentar:

Søknad om utslippstillatelse skal sendes til Sør-Aurdal kommune, Tingvoll, 2930 Bagn. Søknadsskjema om utslippstillatelse samt nabovarsel skal gis på eget skjema som fås fra kommunen via kommunens nettsider eller ved henvendelse i servicetorget.

§ 13.Rehabilitering

Ingen kan sette i verk nye utslipp, øke utslipp vesentlig eller rehabilitere eksisterende anlegg uten at utslippstillatelse er gitt i medhold av § 12 i denne forskriften. Som vesentlig øke regnes blant annet innlegging av vann eller installering av vassklosett/dusj i bygninger der dette ikke har vært innlagt/installert tidligere. Rehabilitering av anlegg vil være større endringer på anlegget.

§ 14.Drift av renseanlegg

Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges. Kumlokk på slamavskiller/lukka tank skal merkes på vinterstid.

Minirenseanlegg, biofilter, forbehandlingsanlegg og våtmarksfilter skal drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig service- og driftsavtale. Service- og driftsavtalen er en skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Anleggseieren er ansvarlig for at det inngås slik avtale og at avtalen følges opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen.

Alle anlegg som er dimensjonert for over 25 pe skal avlegge årlig rapport til kommunen innen 15. februar. Rapporten skal inneholde: antall pe tilknyttet, renseeffekten, servicerapport med mer. Dersom det ikke er stilt krav om årlig rapport i eksisterende utslippstillatelse kan kommune kreve dette ved behov.

§ 15.Eksisterende utslipp

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter er gyldige inntil disse eventuelt oppheves i enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 18.

Eksisterende utslipp som ble etablert før forskriften trådte i kraft, uten at det var nødvendig å innhente tillatelse, er fortsatt lovlige. Kommunen kan vedta at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt dato, i medhold av forurensingsforskriften § 12-16.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 20. juni 2008.