Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Saltdal kommune, Nordland

DatoFOR-2008-06-19-660
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort26.06.2008   kl. 15.40
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Saltdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Saltdal kommunestyre 19. juni 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser. Det ønskes også å legge til rette for bedre avfallshåndtering.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv,
b)Brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke,
c)Sankthansbål bestående av rent trevirke, papp og papir. Brenning av avfall som bildekk, trykkimpregnert trevirke, plast, isolasjonsmateriale, syntetiske materialer osv. er forbudt,
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall så lenge dette ikke er til sjenanse for naboer eller innebærer fare for spredning. Slokkemateriell skal være utlagt og lett tilgjengelig,
e)Ranke- og flatebrenning i skogbruket,
f)Halmbrenning i landbruket.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 19. juni 2008.

Kommentarer til forskriften

Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det det faktisk koster å få avfall behandlet på en miljø- og ressursmessig forsvarlig måte. Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmåter for avfall, da dette fører til ugunstige forbrenningstemperaturer og ujevn lufttilgang. Dette fører til økt utslipp av tjærestoffer (bl.a. PAH) og en rekke andre miljøgifter som dioksiner og tungmetaller. Ufullstendig forbrenning fører ellers til høye utslipp av karbonmonoksid (CO). 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften kan tillate eller forby åpen brenning av forbruksavfall, definert etter forurensningsloven, men vil ikke kunne tillate eller forby åpen brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Forskriften kan heller ikke tillate brenning av produksjonsavfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall. I slike tilfeller krever ovnen utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11.

Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner, herunder også brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Nedenfor kommenteres de enkelte unntak fra det generelle forbudet som er definert i § 4. Kommunen kan selv velge å fjerne eller tilføye andre unntak i forskriften så fremt det ikke strider med virkeområdet definert i § 2:

-Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv

Unntaket ventes ikke å gi vesentlig helse- eller miljøvirkning. Aktivitetene foregår hovedsaklig for mattilvirkning om sommeren med lav forurensningsbelastning. Det anses som en del av det sosiale liv, og er uhensiktsmessig å forby.

-Brenning av papir og rent avfallstrevirke i vedovn

Brenning av impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke tillates ikke, idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske. Brenning av papir vil være nødvendig ved opptenning og derfor lite hensiktsmessig å forby, men papirbrenningen skal ikke fungere som en erstatning for de etablerte returordningene.

-Sankthansbål

Kommunen kan tillate Sankthansbål og liknende «kulturbål». Bålet skal bestå av rent brensel, og avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke forekomme på slike bål.

-Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall

Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall tillates kun i området som er definert i § 4. Åpen brenning av organisk avfall bidrar til røyk og sotpartikler i nærmiljøet som kan utgjøre et helse- og trivselsproblem for folk med kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer.

-Ranke- og flatebrenning i skogbruket

Unntaket gjelder kun åpen brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32.

-Halmbrenning i jordbruket

Unntaket gjelder kun brenning av halmstubber ute på jordet. Oppsamlet halmavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningsloven § 32. Generelt er det ikke ønskelig med utstrakt og vedvarende brenning av halm da bruk av halm som jordforbedring ved nedpløying vil føre organisk materiale og næringsstoffer tilbake til jorden, og dermed være en bedre ressursutnyttelse av halmen. 

Til § 6 Dispensasjon

I foreliggende forskrift er det lagt inn mulighet for kommunen til å dispensere fra forskriften, etter søknad. Eksempelvis kan dette være aktuelt i forbindelse med søknad om brenning av et kondemnabelt hus som et ledd i brannvesenets øvingsopplegg. Da vil kommunen, etter en miljøfaglig vurdering av søknaden, kunne gi dispensasjon fra forskriften for dette, dersom det anses som miljø- og helsemessig forsvarlig. Andre behandlingsløsninger bør alltid vurderes.

En eventuell dispensasjon vil bare kunne aksepteres dersom bygningen er miljøsanert. Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC- og blyholdige kabler. Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon som nevnt ovenfor, dersom den ikke har fastsatt forskrift som åpner for å gi dispensasjon etter søknad.

Kommunen kan ikke gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11, en myndighet kommunen ikke har. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79). 

Forholdet til annet lovverk

Andre forskrifter gir også bestemmelser som kommer til anvendelse, og denne forskriften skal ikke innskrenke virkeområdet for disse. Brannvesenet har ikke hjemmel til på generelt grunnlag å forby åpen brenning, halmbrenning eller småbrenning av avfall, men kan stanse konkrete tilfeller ut fra en brannteknisk eller sikkerhetsmessig vurdering. Siden planlagt brenning skal meldes den lokale brannvernmyndigheten på forhånd, foreligger det her en mulighet til å gripe inn i enkeltsaker.