Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg for eiendommer som bebos korte deler av året, samt regler for gebyrfritak, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2008-06-19-886
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse14.08.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-3, FOR-2002-06-26-847-§7-5
Kunngjort14.08.2008   kl. 15.35
KorttittelForskrift om fyringsanlegg, Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 19. juni 2008 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 samt forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg for eiendommer godkjent som fritidsboliger eller hytter i Lenvik kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i piper og ildsteder reduseres så mye som mulig.

Denne forskrift skal også regulere gebyr og betalingsplikt utover lovpålagt feiing, samt retningslinjer for å kunne gi gebyrfritak.

§ 2.Hjemmel

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving.

§ 3.Hyppighet for feiing og tilsyn

Eiendommer godkjent som fritidsboliger eller hytter er ikke underlagt lovpålagt feiing, og det er eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing etter behov.

§ 4.Gebyr og betalingsplikt for feiing og tilsyn

Eiendommer godkjent som fritidsboliger og hytter som ønsker feiing utført av kommunen skal betale for medgått tid.

§ 5.Gebyrfritak

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr. Forutsetningen for avgiftsfritak er at det ikke er montert ildsted, eller at ildstedet ikke er i bruk.

Feiervesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikke er i bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil normalt være:

-en fysisk adskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen, røykrørstilkoblingen må fjernes og hullet i skorsteinen mures igjen.
-alternativt merke ildstedet med plombe eller segl.

Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiervesenet om:

-at fyringsanlegget ikke er i bruk
-at det ønskes fritak for feiing
-å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes for oppvarming
-å gi melding til feiervesenet når ildstedet tas i bruk igjen.

Dersom huseier unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av blending, kan kommunestyret fastsette et straffegebyr, ev. kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget.

§ 6.Andre tjenester

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker ekstra feiing eller tilsyn utenom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Annet arbeid honoreres etter medgått tid mot ekstra faktura.

§ 7.Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 8.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til Lenvik kommune. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.