Forskrift for saksbehandling og kontrolltiltak ved godkjenning av avfallsplan, Fredrikstad kommune, Østfold

DatoFOR-2008-06-19-931
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-930-§15-9, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort21.08.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om avfallsplan, Fredrikstad

Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 19. juni 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 15-9, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Administrative kostnader

Avfallsprodusent skal betale gebyr for saksbehandling og kontrolltiltak ved godkjenning av avfallsplan og miljøkartlegging etter følgende satser:

a)kroner 1500,- for tiltak på 500 m² og mindre
b)kroner 2000,- for tiltak større enn 500 m²
c)kroner 1500,- for tiltak som ikke kan måles i kvadratmeter.
§ 2.Avslag

For avslag betales 50 % av fullt gebyr. Avslagsgebyret blir ikke godskrevet ved innsendelse av ny revidert søknad.

§ 3.Endringer

Kommunestyret kan vedta endringer i gebyrsatsene.

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.