Forskrift for slamtømming, Sigdal kommune, Buskerud

DatoFOR-2008-06-20-932
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse21.08.2008
Sist endret
EndrerFOR-1993-06-17
Gjelder forSigdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34, FOR-2004-06-01-931-§12-2, FOR-2004-06-01-931-§13-2
Kunngjort21.08.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift for slamtømming, Sigdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sigdal kommunestyre 20. juni 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30 annet og tredje ledd, § 34 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-2 og § 13-2 annet ledd.

Del 1

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett og som har utslipp av avløpsvann til grunn eller vassdrag. Forskriften omfatter boliger, fritidsboliger og alle typer næringsbygg, institusjoner og lignende. Enhver eier av bolig, fritidsbolig, næringsbygg, institusjoner, turistanlegg eller lignende i Sigdal kommune er pliktig til å benytte den fastsatte ordningen for tømming av avløpsslam.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelteiendommer fra ordningen.

§ 2.Definisjoner

Eier av eiendom som omfattes av den kommunale slamtømmeordningen er abonnent.

Dersom en eiendom er festet bort i mer enn 10 år, er fester å anse som abonnent.

Forskriften gjelder for slam fra alt avløpsvann (jf. forurensningsloven § 7).

-Med avløpsvann menes i denne forskrift avløp fra bad/wc, kjøkken/vaskerom eller andre tekniske innretninger som kan føre til forurenset vann.
-Med gråvann menes i denne forskrift vann fra kjøkken, bad, vaskerom e.l.
-Med svartvann menes i denne forskrift vann fra vannklosett.
-Med innlagt vann menes i denne forskrift vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs.
-Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn, vassdrag eller oppsamlingstank. (jf. forurensningsloven § 7).
-Med boenhet forstås bygning med et eller flere rom med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.

Del 2

§ 3.Tømmeperiode, tvungen tømming

Tvungen slamtømming for septiktank/renseanlegg, tette tanker og andre samleinnretninger for septikslam skal primært utføres mellom 1. mai og 1. november avhengig av snødybde og teleforhold.

Avstand til tømmeenheter for slam skal være maks. 35 m med en løftehøyde på maks 5 m.

Kummene må gjøres lett tilgjengelig før tømming med bil. Overdekking av kummer med for eksempel snø, is og jord fjernes av huseier før tømming skal utføres. Hvis abonnenten unndrar seg sine plikter, kan kommunen besørge det nødvendige arbeidet utført for hans regning. Utgifter som påføres renovatøren ved ekstraarbeidet på grunn av mangler ved tanker, anlegg og veg belastes eiendomseieren.

§ 4.Tømming av slamavskillere mv.

Varsel om tømming gis gjennom lokalpressen eller på annen hensiktsmessig måte.

-For alle eiendommer med boliger med felles slamavskiller for gråvann og svartvann, skal slamavskilleren tømmes hvert annet år når denne er lik eller større en 4 m³ .
-For alle eiendommer med boliger med felles slamavskiller for gråvann og svartvann, skal slamavskilleren tømmes hvert år når denne er mindre enn 4 m³ .
-Alle eiendommer med boliger med wc tilknyttet tett tank og slamavskiller for gråvann, skal slamavskiller tømmes annet hvert år.
-For næringsbygg, institusjonsbygg etc. skal tømming av slamavskiller/fettavskiller skje minst hvert år for alle typer avløpsanlegg.
-For fritidsboliger skal slamavskiller tømmes minst 1 gang hvert annet år for alle typer anlegg (inklusive gråvannsanlegg)
-Midlertidige avløpsanlegg må ha egen tillatelse i hvert enkelt tilfelle.
-Slamtømmer vil fra det tidspunkt Sigdal kommune bestemmer iverksette rutinemessig prøveuttak fra slam og avløpsvann for analyse fra alle avløpsanlegg i spredt bebyggelse jf. avløpsforskriften.

Annen tømmehyppighet kan bestemmes av kommunen når særlige forhold tilsier det f.eks:

-Feil på avløpsanlegg
-Andre godkjente rensetekniske løsninger som krever annen tømmehyppighet.
-Midlertidige avløpsanlegg
-Endring av lov/forskrift. EU-direktiver regelverk.
§ 5.Tette tanker

Alle eiendommer med boliger, fritidsboliger, næringsbygg etc. tilknyttet tett tank skal tanken tømmes ved behov, dog minst 1 gang i året.

Det er en forutsetning at alle tette tanker har montert nivåalarm som slår ut minst 14 dager før tanken er full ved normal bruk.

For eiendom med slamavskiller for gråvann og tett tank for svartvann skal når slamavskiller tømmes, også tømmes tett tank.

Ekstratømming av tette tanker skal skje ved bestilling til renovatør i god tid før tanken er full.

§ 6.Slamtømmers oppgaver

Tømming skal utføres av septikrenovatør på en slik måte at det ikke skaper unødig sjenerende støy, lukt eller søl. Anlegget skal forlates i lukket stand. Renovatør er ansvarlig for å lukke og låse eventuelle grinder, porter og dører.

Tanker/slaminnretninger skal tømmes helt for slam. Renovatør skal forsikre seg om at overløp fra slamavskillere er forsvarlig dykket.

Tømmefirmaets kjøretøy skal være slikt innrettet at tømming og transport kan skje på en hygienisk og estetisk måte. Under transport må avløpsvann/slam sikres slik at det ikke lekker ut.

Tømmefirma plikter å rapportere til kommunen på det format(data) som kommunen bestemmer, dato for tømming, mengde slam som er tømt for den enkelte abonnent, alle avvik og feil og mangler ved avløpsanlegget. Rapportering skal knyttes opp mot eier og gnr., bnr. Renovatør/tømmefirma plikter å rapportere alle forurensende utslipp til kommunen snarest mulig.

§ 7.Ekstra tømming

Dersom abonnenten bestiller tømming av slam utover de rutiner som er fastlagt i § 4 kan årsaken til ekstra tømming skyldes:

-Feil/mangler ved avløpsanlegg.
-Avløpsanlegg er overbelastet.

Abonnent betaler for ekstratømming og ekstragebyr til kommunen for slambehandling. Tømmefirma plikter å rapporter slike avvik til kommunen.

§ 8.Krav til kjørbar veg

Vegen skal være bygd for å tåle tunge kjøretøy. Som kjørbar veg regnes veg med kurvatur, bredde og stigningsfold og snuplass for kjøretøy med akseltrykk inntil 8 tonn. Vinterstid må vegen være brøytet og ev. strødd. Kommunen har ikke noe ansvar for skade på privat veg, eiendom eller bygninger som følge av gjennomføring av denne forskrift. Eventuelle erstatningskrav for skader på privat veg og eiendom må rettes direkte til renovatør/tømmefirma.

§ 9.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at avløpsanlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med slambil.

Lokk på avløpsanlegg i kjørbar veg skal være kjøresterke av type støpejern med godkjent ramme og lokk. Dersom abonnenten bestiller tømming vinterstid, skal det sørges for rydding av veg, samt at snø og is over lokk fjernes. Dette er abonnentens ansvar. Lokk kan kreves merket.

Abonnenten er pliktig til å bruke det tømmefirma som til enhver tid har avtale med Sigdal kommune.

Abonnenten er pliktig til å melde/søke om endring av tekniske installasjoner på vann- og avløpsnett. Meldeplikten gjelder også feil og mangler ved avløpsanlegget. jf. forurensningsloven, forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Abonnenten plikter å melde fra når eiendom blir tatt i bruk/tatt ut av bruk.

Avløpsinnretninger for slam kan kun nyttes for oppsamling av avløpsvann fra eiendommer nevnt under § 1 og § 2 og slik oppsamlingsenhetene er godkjent for.

Del 3

§ 10.Gebyr for tømming av slamavskillere, tette tanker samt andre innretninger for avløpsslam

Abonnenten skal betale et fast årlig tømme- og tilsynsgebyr til kommunen. Gebyret betales sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene og reguleres årlig i henhold til prinsippet om selvkost.

Hver boenhet skal betale gebyr uavhengig av om den er tilknyttet et felles privat avløpsanlegg eller har eget avløpsanlegg.

Kommunestyret fastsetter egne regler for beregning av gebyrets størrelse, jf. eget gebyrvedtak.

De respektive tankers volum brukes ved bestemmelse av antall m³ .

I særskilte tilfeller hvor avløpsanlegget ikke samsvarer med de overnevnte anleggstyper, kan kommunen bestemme størrelsen på gebyret for tømming.

Gebyr for prøveuttak fra slam og avløpsvann for analyse gjøres gjeldende fra det tidspunkt Sigdal kommune bestemmer.

§ 11.Innkreving, renter mv.

Gebyr for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1 nr. 2A.

Morarenter beregnes iht. renteloven av 17. desember 1976 og iht. lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunen.

Ved eierskifte er eier av eiendommen, ved tidspunktet for utsendelse av avgiften, ansvarlig for at denne blir betalt.

§ 12.Søknad om fritak

Bolighus som står ubebodd kan innvilges midlertidig fritak for tvungen septiktømming. Fritak gis først etter skriftlig søknad og kun for en tømmeperiode. Det må søkes om ytterligere fritak for hver tømmeperiode.

Boliger som har fått tømt sitt avløpsanlegg før kommunen mottar slik søknad, skal betale fullt gebyr for dette året uavhengig av hvor mange måneder boligen har vært ubebodd.

For boliger som har vært bebodd mer enn 3 måneder av året skal avløpsanlegget tømmes og belastes med fullt gebyr.

Kommunen kan gi hel eller delvis dispensasjon fra den pliktige septiktømmingen i tilfeller hvor det ville være åpenbart urimelig å gjøre den gjeldende. Fritaket gjelder kun for et år. Dersom det er behov for ytterligere fritak må det søkes på nytt.

Del 4

§ 13.Klage

Vedtak fattet av kommunalt virksomhetsområde kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser til kommunalt klageorgan. jf. forurensningsloven § 85.

§ 14.Forurensningsgebyr/Straff

Overtredelse kan straffes med forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73 eller straff i medhold av § 78.

§ 15.Ikrafttreden

Forskrift for slamtømming vedtatt av Sigdal kommunestyre 20. juni 2008 erstatter forskrift 17. juni 1993 for slamtømming i Sigdal kommune.

Forskriften er gyldig fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Del 5

§ 16.Delegering

Rådmannen bemyndiges til håndheve forskriften.