Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Værøy kommune, Nordland

DatoFOR-2008-06-26-1668
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVærøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706
Kunngjort20.05.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Værøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Værøy kommunestyre 26. juni 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser. Det ønskes også å legge til rette for bedre avfallshåndtering.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.
b)Brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c)Sankthansbål bestående av rent trevirke, hogstavfall, trær, røtter papir. Brenning av avfall som bildekk, trykkimpregnert trevirke, plast, isolasjonsmateriale, syntetiske materialer osv. er forbudt.
d)Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall, med unntak mellom boligbebyggelse på Sørland og Nordland.
§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2008.

Kommentar til forskriften åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Værøy kommune, Nordland 

Til § 1 Formål

Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmåter for avfall, da dette fører til ugunstige forbrenningstemperaturer og ujevn lufttilgang. Dette fører til økt utslipp av tjærestoffer (bl.a. PAH) og en rekke andre miljøgifter som dioksiner og tungmetaller. Ufullstendig forbrenning fører ellers til høye utslipp av karbonmonoksid (CO). Formålet med forskriften er å få nødvendig styringsverktøy til håndtering av åpen brenning og brenning i småovner. 

Til § 2 Virkeområde

Forskriften kan tillate eller forby åpen brenning av forbruksavfall, definert etter forurensningsloven, men vil ikke kunne tillate eller forby åpen brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av næringsavfall i småovner. Forskriften kan heller ikke tillate brenning av næringsavfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall. I slike tilfeller krever ovnen utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11.

Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner, herunder også brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc. 

Til § 5 Unntak fra forbudet

Nedenfor kommenteres de enkelte unntak fra det generelle forbudet som er definert i § 4. Kommunen kan selv velge å fjerne eller tilføye andre unntak i forskriften så fremt det ikke strider med virkeområdet definert i § 2:

-Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv

Unntaket ventes ikke å gi vesentlig helse- eller miljøvirkning. Aktivitetene foregår hovedsaklig for mattilvirkning om sommeren med lav forurensningsbelastning. Det anses som en del av det sosiale liv, og er uhensiktsmessig å forby.

-Brenning av papir og rent avfallstrevirke i vedovn

Brenning av impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke tillates ikke, idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske. Brenning av papir vil være nødvendig ved opptenning og derfor lite hensiktsmessig å forby, men papirbrenningen skal ikke fungere som en erstatning for de etablerte returordningene.

-Sankthansbål

Kommunen kan tillate Sankthansbål og liknende «kulturbål». Bålet skal bestå av rent brensel, og avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke forekomme på slike bål.

-Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall

Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall tillates kun i området som er definert i § 4. Åpen brenning av organisk avfall bidrar til røyk og sotpartikler i nærmiljøet som kan utgjøre et helse- og trivselsproblem for folk med kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. 

Til § 6 Dispensasjon

I foreliggende forskrift er det i lagt inn mulighet for kommunen til å dispensere fra forskriften, etter søknad. Eksempelvis kan dette være aktuelt i forbindelse med søknad om brenning av et kondemnabelt hus som et ledd i brannvesenets øvingsopplegg. Da vil kommunen, etter en miljøfaglig vurdering av søknaden, kunne gi dispensasjon fra forskriften for dette, dersom det anses som miljø- og helsemessig forsvarlig. Andre behandlingsløsninger bør alltid vurderes. En eventuell dispensasjon vil bare kunne aksepteres dersom bygningen er miljøsanert. Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon som nevnt ovenfor, dersom den ikke har fastsatt forskrift som åpner for å gi dispensasjon etter søknad.

Kommunen kan ikke gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11, en myndighet kommunen ikke har. 

Til § 7 Tilsyn

Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:

-Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd
-Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73
-Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74)
-Kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74
-Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79). 

Forholdet til annet lovverk

Andre forskrifter gir også bestemmelser som kommer til anvendelse, og denne forskriften skal ikke innskrenke virkeområdet for disse. Brannvesenet har ikke hjemmel til på generelt grunnlag å forby åpen brenning, halmbrenning eller småbrenning av avfall, men kan stanse konkrete tilfeller ut fra en brannteknisk eller sikkerhetsmessig vurdering. Siden planlagt brenning skal meldes den lokale brannvernmyndigheten på forhånd, foreligger det her en mulighet til å gripe inn i enkeltsaker. 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 har følgende bestemmelse:

«Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.

Med unntak av brenning som nevnt i annet ledd er det i tidsrommet 15. april-15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.» 

Forskrift om miljørettet helsevern § 9b har følgende bestemmelse:

«Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe.»