Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på Haslemoen, Våler kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-06-30-759
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse03.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort03.07.2008   kl. 13.40
KorttittelForskrift om opplæringsområde snøscooter, Våler

Hjemmel: Fastsatt av fylkesmannen i Hedmark 30. juni 2008 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 første ledd bokstav h.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter område for obligatorisk opplæring i førerkort klasse S i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) for Østfold, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker.

Den obligatoriske opplæringen i førerkort klasse S skal skje i samsvar med kapittel 14 i forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Førerkort i klasse S er definert i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. § 3-17.

§ 2.Område for obligatorisk opplæring

Et område på Haslemoen i Våler kommune i Hedmark fylke er avsatt til obligatorisk opplæring i førerkort klasse S for bruk av beltemotorsykkel (snøscooter). Områdets avgrensning framgår av reguleringsplan for Haslemoen ytre leir, Spesialområde for motorisert aktivitet, samt opplæringskjøring med snøscooter - SM3, vedtatt av kommunestyret i Våler kommune den 28. januar 2008 i sak nr. 010/08.

§ 3.Forbud

Praktisk obligatorisk opplæring i førerkort klasse S for bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) i utmark utenfor det avsatte området på Haslemoen i Våler kommune i Hedmark fylke er forbudt. Forbudet gjelder også for fylkene Østfold, Oppland, Oslo og Akershus. Forbudet gjelder ikke i områder avsatt til spesialområde for motorsport, motorcross o.l. i reguleringsplan og der de utfyllende bestemmelsene til planen åpner for kjøring med beltemotorsykkel (snøscooter).

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.