Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Åsnes kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-06-30-947
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-1989-11-27
Gjelder forÅsnes kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1974-05-31-17-§2
Kunngjort28.08.2008   kl. 14.10
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Åsnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Åsnes kommunestyre 30. juni 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf. lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitæranlegg: Abonnenteid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller rensing av vann og/eller avløp.
b)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitæranlegg til kommunens vann- og/eller avløpsanlegg. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
c)Abonnent: Eier av sanitæranlegg som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet.

Fester av eiendom kan stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.

d)Privat sanitæranlegg: Private utvendige og innvendige vann- og/eller avløpsanlegg, svømmebasseng, ledninger og andre installasjoner, fra og med stikklednings tilkoplingspunkt på kommunal ledning, inklusive klave.
e)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i tinglysingsregisteret. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
f)Avløpsvann: Spillvann og overvann.
g)Spillvann: Avløpsvann fra sanitæranlegg uansett type av eiendom (bolig, industri, annen næring mv.).
h)Overvann: Avløpsvann fra tak, annet utvendig areal, drenering mv.
i)Avløpsledning: Separat ledning for avløp fra sanitæranlegg og industriproduksjon (spillvannsledning) og for ledninger for tak- drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpsvanntyper.
j)Boenhet/bruksenhet: Bolig med ett eller flere rom, separat inngang, og egen kjøkkendel.
§ 1-2.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Tilknytningsgebyr, for henholdsvis vann og avløp.
b)Årsgebyr, for henholdsvis vann og avløp.
c)Eget gebyr for bestemte tjenester, f.eks. stenging og gjenåpning av vannforsyning, avlesingskontroll, eller testing av vannmåler.

Gebyrsatser og gebyr for bestemte tjenester vedtas av kommunestyret i eget regulativ.

§ 1-3.Klage og omgjøring

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd.

Gebyr må betales innen forfallsdato, unntatt når kommunen har gitt henstand med betalingen.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

Har abonnenten hatt en økning i vannforbruket som overstiger 50 % av foregående års vannforbruk, kan abonnenten etter søknad til kommunen, få satt ned vannforbruket til gjennomsnittet av de tre siste årenes registrerte forbruk. Forholdet må utbedres umiddelbart og krav må fremsettes senest innen 4 uker etter vannmåleravlesning.

§ 1-4.Fritidsbebyggelse

For fritidsbebyggelse gjelder tilsvarende regler som for bolig.

Kapittel 2. Tilknytningsgebyr

§ 2-1.Gebyrplikt

Tilknytningsgebyr skal betales for:

a)nybygg
b)bruksendring
c)eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet
d)eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent
e)annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
f)tilknytning av private vann- og/eller avløpsverk.

Tilknytningsgebyr betales ikke:

a)for bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for tilknytningen
b)for særskilt tilknytning av sprinkleranlegg
c)for kaldtlager uten innlagt vann.
§ 2-2.Utforming av gebyret

For bolig skal tilknytningsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp utgjøre et fast beløp pr. boenhet/bruksenhet.

For boligbygg beregnes tilknytningsgebyr etter følgende oppsett: 

Avgiftsklasse I1 bruksenhet100 % av fastsatte gebyrsatser
Avgiftsklasse II2 bruksenheter85 % av fastsatte gebyrsatser
Avgiftsklasse III3-6 bruksenheter70 % av fastsatte gebyrsatser
Avgiftsklasse IV7-10 bruksenheter60 % av fastsatte gebyrsatser
Avgiftsklasse VOver 10 bruksenheter50 % av fastsatte gebyrsatser

I den grad tilknytningsgebyrets størrelse gjøres avhengig av antall boenheter/bruksenheter, henvises det til NS-3940, kap. 2 og 3 om hvilke arealer som inngår.

For andre bygg (f.eks. næringsbygg) skal tilknytningsgebyret beregnes etter 100 m² enten arealet måles som brutto golvareal eller bruksareal. For overskytende areal beregnes et tillegg i tilknytningsavgiften på 15 % av ordinær gebyrsats. Beregningen av tilknytningsgebyr gjelder pr. bygg, men pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, f.eks. gjennom seksjonering. I den grad tilknytningsgebyrets størrelse gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, henvises til de måleregler som er fastsatt i NS-3940, kap. 4-kap. 6.

For bygg som består av både bolig og annen type lokale, betales gebyr for hver av delene etter reglene i 1.-3. ledd.

Ved overtakelse/tilknytning av private vann- og/eller avløpsverk legges oppsett for beregning av tilknytningsgebyr for henholdsvis bolig og andre bygg til grunn, dvs. etter reglene i 1.-3. ledd.

Tilknytningsavgiften differensieres i to grupper: 

Gruppe 1: Lav sats, gjelder for:

-Eiendommer som betaler/har betalt sin andel av interne opparbeidelseskostnader i selvfinansierte kommunale og private tomtefelt eller andre utbyggingstiltak hvor refusjon kreves. 

Gruppe 2: Høy sats, gjelder for:

-Bebygde eller ubebygde eiendommer som tidligere ikke har betalt for andel av interne opparbeidelseskostnader av tomtefelt, refusjon eller kostnader med offentlig vann- og/eller avløp i tomteprisen.

Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoplet. At antall enheter er lavere enn tidligere, gir ikke abonnenten grunnlag for krav om refusjon.

§ 2-3.Gebyrsats for ikke godkjent tilknytning

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet framsettes.

§ 2-4.Ansvar og betalingsfrist

For nybygg har tiltakshaver ansvar for betaling av gebyret. For eksisterende bygg har eier ansvaret.

Gebyret skal være betalt senest når tilknytning foretas.

Kapittel 3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt.
§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakopling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoplingen er godkjent.

§ 3-3.Ansvar for og betaling av gebyrene m.m.

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Dersom årsavgift ikke er betalt innen 1 måned etter at avgiftspliktige har mottatt annengangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte, skal den avgiftspliktige betale et tilleggsgebyr som fastsettes av kommunestyret.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

-En fast del (fastledd)
-En mengdeavhengig del.

For bolig beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet/bruksenhet. For annen eiendom beregnes fastleddet som en fast sats pr. vannmåler, eventuelt avløpsmåler, men slik at hver eiendom betaler fastledd selv om flere eiendommer samarbeider om felles vannmåler. Kommunen kan vedta ulik sats for henholdsvis boligeiendom og annen eiendom.

Mengdeavhengig del beregnes etter målt forbruk, som vannforbruk i m³ .

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten har ansvar for at kommunen har korrekte data om abonnementsforholdet.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er plugget ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene.

For spillvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

§ 3-7.Tilleggsgebyr ved unnlatt oppfølging

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr når abonnenten unnlater å:

a)gjennomføre pålegg om å utbedre lekkasje på vannledning eller annen feil ved sanitæranlegg som medfører økt belastning på ledning eller renseanlegg
b)Unnlater å montere pliktig vannmåler.

For a) skal tilleggsgebyret utgjøre 100 % av gebyret for henholdsvis vann og avløp. Gebyret beregnes ut fra gjennomsnittlig forbruk for de tre nærmest foregående år.

For b) skal abonnenten for boligeiendom betale vann- og/eller avløpsgebyr etter stipulert forbruk inntil måler er installert. I tillegg skal abonnenten betale tilleggsgebyr med 100 % av dette.

For annen eiendom stipuleres gebyr og tilleggsgebyr etter skjønn, men slik at tilleggsgebyret ikke kan overstige ordinært gebyr.

Tilleggsgebyr løper fra fristen for gjennomføring er ute og inntil tiltaket er gjennomført.

§ 3-8.Gebyrreduksjon i medhold av kommunens avtalevilkår

Abonnent har rett til redusert gebyr i følgende tilfeller:

a)Ved ikke planlagt avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer, mindre enn 5 abonnenter, inntil 48 timer.
b)Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalender år, og hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer.
c)Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging.

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Det er ikke grunnlag for gebyrreduksjon dersom kommunen kan fremskaffe alternativ vannforsyning.

Sats for gebyrreduksjon fastsettes i regulativet for gebyrsatser.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet vedtak av eget tiltak om gebyrreduksjon.

§ 3-9.Private vannverk og institusjoner

Private vannverk og institusjoner som benytter kommunens vannverk som reservevannkilde betaler en årlig avgift samt for målt forbruk etter satser som fastsettes av kommunestyret i det årlige gebyrregulativet.

§ 3-10.Restriksjoner for vannleveranse m.m.

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i mottak av avløp gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Kapittel 4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering
-når måler skal installeres, jf. 3. ledd

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler. Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-3, 2. ledd.

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter tabell 4-1 og tilleggsgebyr inntil måler er installert, se § 3-7 pkt. b). For annen eiendom beregnes gebyr og tilleggsgebyr etter skjønn. 

Tabell 4-1 Stipulert forbruk

Hver boenhet/bruksenhet avregnes for seg.

ArealgruppeBruksarealVolum
10-60 m²250 m³
261-160 m²330 m³
3161-240 m²600 m³
4241 m² -500 m²1000 m³
5500 m² - >1500 m³

I den grad årsgebyrets størrelse gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, henvises til de måleregler som er fastsatt i NS-3940, kap. 4-kap. 6. I den grad årsgebyrets størrelse gjøres avhengig av antall boeneheter/bruksenheter, henvises det til NS-3940, kap. 2 og 3 om hvilke arealer som inngår.

§ 4-2.Eierforhold

Vannmåler er abonnentens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt.

§ 4-3.Kostnader

Vannmåler, samt installasjon av denne, som overfor kommunen skal nyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av abonnenten.

§ 4-4.Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette. Fra og med 2. gangs purring vil det påløpe purregebyr for hver purring.

Differansen mellom skjønnsmessig fastsatt gebyr og avlest/målt gebyr tilbakebetales ikke selv om avlesing viser lavere forbruk enn det skjønnsmessig fastsatte.

Viser skjønnsmessig fastsatt gebyr et lavere forbruk enn det avleste/målte forbruk beregnes tilleggsgebyr for differansen.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll

Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egentesting av måler.

Både kommunen og abonnent kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler.

Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller ved ekstern kontrollinstans.

Kontrollen skal foretas med kalibrert testmåler hos abonnenten.

Kommunen dekker kostnadene ved denne kontrollen.

Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom testresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnent krav på tilbakebetaling for feilmålingen.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

§ 4-8.Utskifting og flytting

Utskifting av måler bekostes av abonnenten. Skyldes behovet for utskifting forhold kommunen har ansvar for, betales utskiftingen av kommunen.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

Kapittel 5. Særlige beregningsregler og avtaler

§ 5-1.Andre ordninger

For eiendom som får krav om å knytte seg til kommunal vann- og/eller avløpsledning i samsvar med plan- og bygningsloven § 65, § 66 og § 92, skal bygningsmyndigheten vurdere ved skjønn kostnaden i forbindelse med dette. Kommunen kan gi fritak om nevnte tilknytning dersom kostnaden ved gjennomføringen av fysisk tilknytning blir større enn beregnet tilknytningsgebyr og godkjenne andre ordninger.

Kapittel 6. Ikrafttreden mv.

§ 6-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Fra samme tid oppheves forskrift 27. november 19891 for vann- og kloakkavgifter, Åsnes kommune, Hedmark.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.