Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

DatoFOR-2008-08-28-975
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse04.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort04.09.2008   kl. 14.55
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Hol

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hol kommunestyre 28. august 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) del IV, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9. 

I tillegg til forurensingslovens bestemmelser gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser. Begge lovverk skal legges til grunn når avløpet skal dimensjoneres og bygges, og det kreves tillatelse etter begge lovverk før igangsetting.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med innlagt vann i Hol kommune der utslippet er mindre enn 50 pe. Før utslipp eller vesentlig økning av utslipp kan iverksettes må det foreligge utslippstillatelse.

§ 2.Utenfor rensedistriktene

Utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet til mindre renseanlegg vil bli vurdert som en avløpsløsning. Når kommunen avgjør om tillatelse kan gis, skal det legges vekt på de forurensingsmessige ulempene ved utslippet sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Utslipp fra mindre renseanlegg kan bli vurdert i forhold til kravene om vannkvalitet som kommunen har for vassdraget, jf. rammetillatelse, «Hovedplan Avløp og Vannmiljø» og «Hovedplan Vannforsyning». Ut fra kravene som er satt til vannkvalitet, kan det bli vurdert hvor mange nye anlegg som kan tillates i et område og hvilke renseløsninger som kan tillates.

§ 3.Innenfor rensedistriktene

Eneste løsning for utslipp vil være tilkobling til kommunalt avløpsanlegg. Det må her søkes om og godkjennes tilkobling til kommunens anlegg før tilkobling kan gjennomføres. Nye utslipp til mindre private renseanlegg eller tette tanker innenfor rensedistriktet tillates ikke. Eiere av eksisterende anlegg kan pålegges å søke på nytt dersom utslippet ble etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk. Anleggseier kan også pålegges å sende inn søknad dersom utslippet ikke har tillatelse eller medfører fare for forurensing (jf. § 7 i forurensingsloven).

Gjeldende rensedistrikt i Hol kommune er avgrenset på kart i vedlegg 1. Rensedistriktene er fastsatt i rammetillatelsen og blir revidert når rammetillatelsen blir revidert.

§ 4.Definisjoner

Definisjonene i forurensingsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

-Med svartvann menes avløpsvann fra vannklosett.
-Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning eller slange er ført innendørs.
-Med rensedistrikt menes avgrenset, bebygd distrikt/område som sokner til et renseanlegg, ev. fremtidig renseanlegg. Kan bestå av ett eller flere deldistrikter. Rensedistriktene for Hol kommune er fastsatt i Hovedplan Avløp og Vannmiljø.
-Med resipient menes vannforekomst som mottar forurensinger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern).
-Med rehabilitering menes alle endringer av bestående avløpsanlegg med unntak av nye dykker.
-Med tot-P menes total fosfor. Analysemetode skal følge NS-EN-ISO-6878.
-Med BOF5 menes et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. Analysemetoden skal følge NS-EN-1899-1 eller NS-EN-1899-2.
-Med TKB menes termotolerante koliforme bakterier. Analysemetode skal følge NS-4714 eller NS-4792. 

§ 5 til § 14 erstatter § 12-7 - § 12-13 i forurensningsforskriften.

§ 5.Krav til planlegging

Foretak som prosjekterer skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven.

Det skal alltid vurderes mulighet for fellesløsninger.

Det skal innhentes og kartfestes opplysninger om drikkevannskilder og rekreasjonsområder, som kan tenkes å bli berørt av utslippet.

Slamavskiller skal plasseres slik at kravene i «Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud» oppfylles. Traktortømming er ikke tillatt for nye anlegg.

Ved etablering av avløpsanlegg på annenmanns grunn er det anleggseier sitt ansvar å sørge for at det foreligger en privatrettslig avtale med grunneieren at han tillater å ha anlegget liggende på eiendommen og at han tillater atkomst til anlegget for vedlikehold, drift og tilsyn. Erklæringen skal vedlegges søknad.

§ 6.Rensekrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippkonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig middelverdi:

Parameter:Utslippskonsentrasjoner:Renseeffekt:
Tot-P<1,0 mg/l>90 %
BOF5<25 mg/l>90 %
TKB *<100 TKB/100 ml
*Krav om fjerning av bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende organismer gjelder i områdene fra Tuftelia til Ustaoset med Usteelve som resipient og Usteåne nedstrøms Geilo sentrum til utløpet i Strandafjorden. Dette krav gjelder også i influensområder av badeplasser eller når særlige forhold gjør det tilrådende.
§ 7.Anbefalte renseløsninger

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning:

-Infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg, 2003, og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg».

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 49, Våtmarksfiltre, 2001.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 60, Biologiske filtre for gråvann, 2003.
-Sandfilter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann og bare ved rehabilitering av bestående sandfilter.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48, Slamavskiller, 2001.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

For infiltrasjonsanlegg skal dokumentasjonen i tillegg omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassens egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Grunnundersøkelse skal som minimum omfatte:

-sjakting til minst 1 m dybde for å vurdere jordprofilet, samt avstand til grunnvann og/eller fjell.
-minimum en infiltrasjonstest og en kornfordelingsanalyse som er tatt der anlegget skal plasseres.

Vurdering av risiko for forurensning skal også inneholde opplysninger om avstand til drikkevannskilder og om avstand til vassdrag uten drikkevannsinteresser.

Tette tanker tillates ikke for gråvann. I utgangspunktet tillates heller ikke tett tank for svartvann. Tett tank kan likevel vurderes som en løsning for boliger og næringsdrifter der ingen andre i § 7 nevnte løsninger kan brukes. Alle andre løsninger skal vurderes og det skal oppgis grunn til at de ikke kan brukes. Det skal også vurderes mulighet for en felles løsning. Tett tank for svartvann godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann.

Følgende krav skal være oppfylt for tette tanker:

1.Avstand til helårsveg skal være mindre enn 30 meter.
2.Bunn av tank skal ikke ligge mer enn 6 m under vegnivå.
3.Tankens våtvolum må være slik at det holder med en tømming per år.
4.Det skal monteres varsler for høyt nivå i tanken.
5.Vanninntak for klosett skal ha stoppekran som brukes når bygningen ikke er i bruk.
6.Det skal brukes klosett med lavt vannforbruk.
7.Tanken innlemmes i den kommunale tømmingsordning.
8.Tanken skal sikres mot oppdrift.
9.Eiendommen pliktes å koble seg til kommunalt avløpsanlegg eller fellesanlegg hvis det kommer tilkoblingsmulighet i det aktuelle området.
§ 8.Nye avløpsløsninger

Ved lansering av nye produkter på markedet, kan kommunen vurdere å gi tillatelse til løsninger som ikke er beskrevet i § 7 ovenfor. I slike tilfeller må det fremlegges dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon. Det må også utarbeides et oppfølgingsprogram, som blant annet omfatter prøvetaking, med påfølgende rapportering til kommunen.

§ 9.Avløpsnett

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til:

-avløpsvannets mengde og egenskaper
-forebygging av lekkasjer
-begrensing av forurensning av resipienten som følge av overløp.
§ 10.Utslippssted

Ved valg av utslippssted skal det legges vekt på resipientens kapasitet, økologi og brukerinteresser.

Veiledende avstandsgrense til drikkevannskilde er 100 m og til vassdrag 10 m. Avstandskrav i planbestemmelser gjelder likevel.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. Med dette menes vannføring som ved middeltemperatur over frysepunkt ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere en hvert tiende år i gjennomsnitt (jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann).

Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.

Utslipp til grunnen skal infiltreres i stedegne løsmasser.

§ 11.Krav til utførelse

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. De som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse.

Alle anlegg skal ha muligheter for prøvetaking på innløp. Alle anlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha kum for prøvetaking på utløp. Infiltrasjonsanlegg skal ha inspeksjonsrør på filterflaten.

§ 12.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 13.Drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges, samt at anlegget ikke påføre skade.

Krav til tømmehyppighet, kjørbar veg og abonnentens plikter er fastsatt i forskrift 24. juni 2004 nr. 1211 om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud.

§ 14.Tilsyn og kontroll

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier.

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for kontroll og tilsyn, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i denne forskrift § 4 skal benyttes.

Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-kort beskrivelse av anlegget
-omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer
-resultater fra eventuelle vannanalyser. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Infiltrasjonsanlegg

Anlegget må kontrolleres minimum hvert 5. år av fagkyndig person/foretak. Tilstandsrapport med konklusjon om anleggets funksjonsevne må sendes til kommunen.

-Minirenseanlegg

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne skal anlegget ha tilsyn og levere årsrapporter hvert år. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 , eventuelt også på TKB. Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandøren skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

-Våtmarksfilter og biologisk filter

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne skal anlegget ha tilsyn og levere årsrapporter hvert år. Som en del av drifts- og vedlikeholdsavtalen skal det også tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 , eventuelt også på TKB. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet. Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandøren skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

-Sandfilter

Det skal tas representativ utløpsprøve minimum hvert 4. år. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 , eventuelt også på TKB. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

Kommunen kan fastsette ytterlige krav til tilsyn og kontroll.

§ 15.Dispensasjon

Teknisk hovedutvalg kan når særlige grunner foreligger dispensere fra forskriften.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft en måned etter kunngjøring.

Vedlegg 1. Rensedistrikter

Geilo rensedistrikt

lf-20080828-0975-01-01.gif

Ustaoset rensedistrikt

lf-20080828-0975-02-01.gif

Dagali rensedistrikt

lf-20080828-0975-03-01.gif

Holet rensedistrikt

lf-20080828-0975-04-01.gif

Hovet rensedistrikt

lf-20080828-0975-05-01.gif

Sudndalen rensedistrikt

lf-20080828-0975-06-01.gif

Tegnforklaring

Rensedistrikt = skravert område