Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland

DatoFOR-2008-08-29-1703
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse29.08.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2001-07-19-1706, FOR-2002-06-26-847-§8-2, FOR-2002-06-26-847-§8-3
Kunngjort12.01.2012   kl. 12.10
KorttittelForskrift om brenning av avfall, Andøy

Hjemmel: Fastsatt av Andøy kommunestyre 29. august 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 og § 8-3.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs
b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.
§ 4.Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5.Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,
b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av behandlet trevirke,
c)brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,
d)bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,1
e)Sankthansbål,
f)ranke- og flatebrenning i skogbruket,
g)brannøvelser i regi av Andøy brannvesenet eller BRP ved Andøya flystasjonen.
1Tettbygd strøk i sammenheng med denne forskrift defineres som områdene Andenes, Bleik, Nordmela, Risøyhamn, Åse, Strandland og Dverberg.
§ 6.Dispensasjon

Plan og Utvikling v/kommunalsjef kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8.Klage

Vedtak truffet av Plan og Utvikling v/kommunalsjef, i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunestyret.

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 29. august 2008.