Forskrift om gebyr for behandling og kontroll med avfallsplaner i større byggesaker, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2008-09-03-997
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse04.09.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52, FOR-2004-06-01-930-§15-9
Kunngjort11.09.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om avfallsplan, Ringsaker

Hjemmel: Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 3. september 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 52 a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 15-9. 

1.Formål

Avfallsprodusenten skal betale gebyr som dekker kommunens kostnader ved saksbehandling og kontroll av avfallsplaner i større byggesaker. 

2.Virkeområde

Det skal betales gebyr for alle saker som etter avfallsforskriftens § 15 utløser krav om avfallsplan. 

3.Gebyrets størrelse

Gebyrets størrelse fastsettes av kommunestyret. Dette gjøres normalt ved den årlige budsjettbehandlingen. 

4.Klage

Enkeltvedtak om gebyrets størrelse kan påklages til kommunens klageorgan. 

5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 4. september 2008.