Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2008-09-03-999
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort11.09.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Sørum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 3. september 2008 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 annet ledd, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

I

§ 1.Formål

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Sørum kommune gjelder all handel med pyroteknisk vare som omfattes av krav om tillatelse til handel.

Gebyrene skal dekke faktiske kostnader forbundet med saksbehandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV samt gjennomføring av tilsyn.

Forskriften gjelder ikke søknader om avbrenning av fyrverkeri mellom kl. 20.00 den 31. desember og kl. 02.00 den 1. januar.

§ 2.Definisjoner

Fyrverkeri/pyroteknisk vare inndeles i følgende klasser etter risikonivå:

a)Klasse I a: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc.
b)Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc.
c)Klasse II: Markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde.
d)Klasse III: Raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc.
e)Klasse IV: Profesjonelt Display-fyrverkeri.
§ 3.Krav om tillatelse til handel

Den som vil drive med handel med fyrverkeri klasse II og III må årlig søke kommunen v/ Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS om tillatelse. Søknad om tillatelse til handel må være brann- og redningsvesenet i hende innen 1. mai.

Søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse IV behandles på særskilt grunnlag i hvert enkelt tilfelle.

Uten tillatelse kan det drives handel med fyrverkeri klasse I.

Tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II og III kan bare gis for perioden 27.-31. desember til handelsvirksomheter som kan fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret, har fast utsalgssted, egnede handelslokaler, samt har en særskilt utpekt person som kan dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de eksplosive varer som skal selges.

Etter søknad fra kjøper kan Østre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. brukssted, værforhold og årstid, gi særskilt tillatelse til kjøp og bruk av fyrverkeri klasse II og III i et enkelt tilfelle i et annet tidsrom. I slike tilfeller må det også innhentes særskilt tillatelse fra politiet.

Tillatelse til handel med fyrverkeri klasse IV kan bare gis til importør eller norsk produsent for direkte videresalg til kvalifisert bruker.

§ 4.Gebyr

For å dekke utgiftene med oppfølging av handel med fyrverkeri klasse II og III innkreves gebyr etter følgende satser:

a)Oppfølging av ordinær søknad fra aktør som tidligere har hatt tillatelse til salg av fyrverkeri, inkludert kontroll med utsalgsstedet i salgsperioden kr 1300,-
b)Oppfølging av nye søkere, samt søkere der det er skjedd endringer med vesentlig betydning, inkludert et tilsyn under behandlingen av søknaden kr 2100,-
c)Ekstra oppfølging dersom utsalgsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen kr 1300,-
d)Utsalgsteder som har vist seg å ha forskriftsmessige lokaler, god kompetanse og gode organisatoriske rutiner kan innrømmes egenmelding annet hvert år. For slik egenmelding betales et gebyr på kr 350,-

For å dekke utgiftene for oppfølging av handel med fyrverkeri klasse IV innkreves gebyr etter følgende satser:

e)Behandling av søknad kr 1500,-
f)Må det i tillegg gjennomføres tilsyn faktureres dette med kr 650,- pr. tilsyn.

Gebyrenes størrelse er underlagt årlig justering. Gebyrenes størrelse fastsettes av styret i egen sak innen utgangen av året og gjøres gjeldende for påfølgende år.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.