Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Etnedal kommune, Oppland

DatoFOR-2008-09-04-1590
PublisertII 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtnedal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort14.01.2009   kl. 15.20
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Etnedal

Hjemmel: Fastsatt av Etnedal kommunestyre 4. september 2008 med hjemmel forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

§ 1.Formål

Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal sikre rettferdig og forutsigbar saksbehandling i forbindelse med utslipp fra mindre avløpsanlegg. Den skal sette krav til tekniske løsninger og utslippskonsentrasjoner slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas.

§ 4 til § 18 i denne forskriften erstatter kravene i forurensingsforskriften § 12-7 til § 12-13.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann i hele kommunen, hvor utslippet ikke overskrider 50 personenheter (pe) pr. anlegg. Gjelder også for utslipp av svartvann selv om det ikke er innlagt vann. Unntatt fra forskriftens virkeområde: Bebyggelse der avløpet kan føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 66 nr. 2, og områder med godkjent vann- og avløpsplan eller tilsvarende. For anlegg som bare slipper ut gråvann, gjelder forskrifta bare dersom det er innlagt vann.

I regulerte områder og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, med innbyrdes avstand mellom hver boenhet inntil 100 m kreves vann- og avløpsplan (VA-plan) før det gis utslippstillatelse. VA-plan skal lages av et firma med høy faglig kompetanse innen planlegging av mindre avløpsanlegg.

§ 3.Definisjoner 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. 

Gråvann: Avløp fra vask, dusj, badekar med mer (ikke wc-avløp). 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5 , på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 

Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom jord. 

Infiltrasjonskapasitet: Mengde avløpsvann som kan infiltreres. 

Egenskap som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning. 

Kjørbar vei: Viser til Valdres kommunale renovasjon (VKR) sin forskrift. 

Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsvann. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for andre typer av anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

Utslipp: som utslipp regnes også avløp ført til tett tank. 

Innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller liknende som gjennom ledning eller slange er ført innomhus. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank/beholder (innvendig eller utvendig) eller liknende og som ledes ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank. 

ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 

Godt tilrettelagt for infiltrasjon: Mer enn 100 m til nærmeste drikkevannskilde og en synkehastighet på over 2 m/døgn.

§ 4.Krav til renseeffekt

Utløpsvannet fra avløpsanlegget skal ikke overstige følgende verdier:

ParameterMaksimum utløpskonsentrasjonTilsvarende prosent rensegrad (sentral forskrift)
Total fosfor (Tot P)<1,0 mg/l90 %
Organisk stoff (BOF5 )<20 mg/l90 %
§ 5.Dokumentasjon av renseeffekt

For å dokumentere at maksimum utløpskonsentrasjon ikke overstiges, må det etableres et prøvetakingssted der prøver av avløpsvannet fra avløpsanlegget kan tas. Unntatt er infiltrasjonsanlegg og jordhauganlegg, der kravet om prøvetaking avgjøres i hvert enkelt tilfelle av forurensningsmyndigheten.

Eier skal ved anmodning fra kommunen dokumentere at utslippsvannet tilfredsstiller kravene i § 7 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Prøvetakingen skal være representativ og skal tas av kommunen eller den kommunen bemyndiger, og prøvene skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for de aktuelle analysene.

Analysemetoden for total fosfor skal følge NS-EN-ISO-6878 og analysemetoden for BOF5 skal følge NS-EN-1899-1 eller NS-EN-1899-2. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med disse analysemetodene benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier. Kommunen skal ha adgang til avløpsanleggene for inspeksjon og prøvetaking.

§ 6.Krav til renseløsninger

Krav til renseløsninger nedenunder er kun angitt for de renseløsninger som er vanligst i Etnedal kommune. Andre anleggstyper vil bli vurdert med utgangspunkt i krav i denne forskrift.

1.Utslippet skal så fremt forholdene tilsier det, infiltreres i stedlige jordmasser. Slamavskiller dimensjoneres i samsvar med VA-miljøblad nr. 48.
2.Der grunnforholdene ikke tillater infiltrasjon av avløpsvann, skal det vurderes andre løsninger. Hvis hinderet for infiltrasjon ikke er grunnforhold, men brukerinteresser skal det vurderes fellesanlegg (for drikkevann eller avløp). Lukket tank kan tillates kun i spesielle tilfeller og når det er dokumentert at andre løsninger ikke kan benyttes. Biologisk toalett og utedo er en god løsning med hensyn til miljø og tillates i alle tilfeller.
3.Kommunen kan kreve boliger og annen virksomhet med innlagt vann tilknyttet offentlig avløpsledning eller private fellesledninger i henhold til pbl § 66 nr. 2.
§ 7.Renseløsninger godkjent for fritidsbebyggelse og boliger

Ulike avløpsløsninger er satt opp og prioritert slik at det er enkelt å finne hvilke løsninger som kan brukes ved den enkelte eiendom. For fritidsboliger uten innlagt strøm tillates ikke toalettløsninger som er vannavhengige. I enkelttilfeller kan kommunen åpne for å fravike oversikten, dersom det kan gis god dokumentasjon på at avvikende løsning er best.

Nr.Renseløsning i EtnedalTillates
1Infiltrasjon av gråvann og svartvann i stedlige masserJa*
2Biologisk toalett eller forbrenningstoalettJa
3Infiltrasjon av gråvann i stedlige masserJa*
4Biologisk filter for gråvann m/etterpolering i stedlige masserJa*
5Biologisk filter for gråvann med hygieniseringstrinnJa*
6Minirenseanlegg*Ja**
7Minirenseanlegg med infiltrasjon i stedlige masser*Ja**
8Våtmarksfilter; ev. biodam (egnet for flere hytter som går sammen)Ja
9Tett tank for svartvann, vannbesparende toalettNei***
10Tett tank for alt avløpsvannNei***
*Infiltrasjonstest skal alltid foretas for å sjekke om det er mulig med naturlig infiltrasjonsanlegg og det skal benyttes firmaer med faglig kompetanse og erfaring til grunnundersøkelser og prosjektering.

Løsning 3 og 4 kombineres med separat toalettløsning.

**Tillates kun for boliger og da primært eksisterende boliger. Ved etterpolering i stedlige masser må det tas infiltrasjonstest el.
***Tett tank tillates kun i spesielle tilfeller.
 

Tillatte anleggstyper i prioritert rekkefølge:

Samtlige anleggstyper skal dimensjoneres og prosjekteres etter VA-miljøblad.

1.Infiltrasjon i grunn:

Tradisjonelt anlegg med slamavskiller og etterfølgende infiltrasjonsgrøft/basseng i stedegne løsmasser. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere en eventuell vannoppstuvning i anlegget der det er mulig. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 59. Anlegget skal kontrolleres av slamtømmer hver gang anlegget tømmes. Mangler og feil som avdekkes skal utbedres innen gitt frist og må skiftes/fornyes når det er tett (levetid på ca. 20 år).

2.Jordhauginfiltrasjonsanlegg:

Når grunnforholdene ikke er gode nok for naturlig infiltrasjon skal jordhauginfiltrasjonsanlegg vurderes. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Anlegget skal ha støtbelastning og trykkfordeling når det er dimensjonert for over 10 pe. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 59. Anlegget skal kontrolleres av slamtømmer hver gang anlegget tømmes. Mangler og feil som avdekkes skal utbedres innen gitt frist og må skiftes/fornyes når det er tett (levetid på ca. 20 år).

3.Våtmarksfilter:

Slamavskiller skal benyttes før våtmarksfilter. Våtmarksfilter skal ha forfilter med støtbelastning og bassenget skal ha tett membran. Det skal foreligge serviceavtale for drift av anlegget og det skal leveres årlig rapport til kommunen innen 15. februar. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 49.

4.Minirenseanlegg:

I de tilfeller der minirenseanlegg tillates skal det ha etterpoleringsløsning med hensyn på bakteriefjerning. Det er ikke tillatt å tilsette klor i etterpoleringsløsninger. Det skal leveres årlig rapport til kommunen. Minirenseanlegg skal være godkjent i henhold til NS-EN-12566-3, med dokumentasjon på at rensekravene er oppfylt. Minirenseanlegg skal være både biologisk og kjemisk og det skal være mulig å måle kvaliteten av utslippet fra anlegget. Det skal foreligge serviceavtale med leverandør av anlegget eller med representant for denne som har inngående kjennskap til aktuelt anlegg. Som hovedregel tillates ikke minirenseanlegg for fritidseiendommer.

5.Biologisk toalett og forbrenningstoalett:

Når naboer blir berørt på en uheldig måte av forurensingen fra avløpsanlegg skal det etableres felles vannforsyning, eller felles avløpsanlegg. Dersom ingen av disse alternativene er ønskelige/mulige er biologisk toalett den alternative løsningen. Biologisk toalett, utedo eller forbrenningstoalett er en god løsning i alle tilfeller og anbefales. Biologisk toalett kombineres med gråvannsutslipp i form av infiltrasjon eller biologisk filter.

6.Biologiske filtre for gråvann (gråvannsrenseanlegg):

Består av slamavskiller, pumpekum og biologisk filterkum. Slamavskilt avløpsvann fordeles og strømmer gjennom filtermaterialet og dreneres i bunn av kummen. Forurensningskomponenter i avløpsvannet blir holdt tilbake mekanisk- og nedbrutt biologisk i filteret. Rensa avløpsvann blir infiltrert i grunnen eller leda til egnet resipient. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 60.

7.Tett tank:

Det tillates i utgangspunktet ikke tett tank for hverken svart eller gråvann. Alle andre teknisk mulige løsninger skal være utprøvd før søknad om tett tank utarbeides. Kommunen vil vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfeller. Ved bruk av tett tank skal det benyttes lavtspylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende. Tanken skal ha alarm for høy vannstand. Tanken kan trykkprøves til 0,1-0,2 bar ved tømming. Tanken skal være på min 6 m³ . Ved søknad om tett tank kreves egen begrunnelse og dokumentasjon for hvorfor en ikke kan benytte andre løsninger. 

Nye anleggstyper:

Kommunen vil også vurdere søknader om nye anleggstyper. Kommunen kan stille krav om særlig oppfølging, herunder jevnlig prøvetaking. 

Kun utslipp av gråvann:

Ved kun utslipp av gråvann skal det benyttes enten infiltrasjonsanlegg eller biologisk filter.

§ 8.
a)Krav til prosjektering og utførelse

Renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Renseanlegget skal dimensjoneres og bygges slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Infiltrasjon i grunnen skal alltid vurderes som renseløsning og det skal sjekkes om grunnforholdene ligger til rette for det.

Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med infiltrasjon i grunn (infiltrasjonsanlegg og jordhauganlegg mv.) skal det utføres grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Avstand til drikkevannkilder, overflatevann, ledningstraséer og grunnvann/fjell/tette lag skal være vurdert.

Avstanden fra kjørbar helårsvei til slamavskillere/tette tanker bør ikke overstige 15 m (se for øvrig VKR sin forskrift).

b)Krav til kompetanse for ansvarlig prosjekterende og utførende
1.Prosjektering skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk og geohydrologisk kompetanse, samt erfaring fra prosjektering av mindre avløpsanlegg. Ved utslipp til overflateresipient må prosjekterende i tillegg kunne dokumentere kompetanse til å vurdere konsekvenser for resipientens tilstand og brukerinteresser.
2.Utførende for alle typer anlegg skal ha minimum ADK-1 kurs og dokumentert erfaring innen bygging av mindre avløpsanlegg og/eller kurset «Bygging og prosjektering av mindre avløpsanlegg» på Norsk Rørsenter.
3.Prosjektering når anlegg er «godt tilrettelagt for infiltrasjon» (se def. § 3) kreves det kurset «Bygging og prosjektering av mindre avløpsanlegg» på Norsk Rørsenter og dokumentert erfaring.
§ 9.Tilsyn

Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i lokal forskrift følges. Etnedal kommune fører tilsyn med at denne forskriften overholdes. Kumlokk skal alltid være utildekket og lett tilgjengelig for inspeksjon slik at kontroll av anlegget kan utføres.

Eieren av anlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i denne forskriften følges. Når flere enn 15 pe har felles avløpsanlegg skal en av eierne/brukerne velges som ansvarlig for anlegget (ev. styre med formann).

Kommunen fører tilsyn med at denne forskrift følges. Kommunen har anledning til å drive tilsyn av anlegg, både i anleggs- og driftsfasen i henhold til plan- og bygningsloven.

§ 10.Utslippssted

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer:

a)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser
b)utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via kum med filtermedium (forbehandling)
c)utslipp til innsjø, minst 2 m under laveste vannstand
d)utslipp til elv/bekk med årssikker vannføring (dykket utløp)
e)utslipp til landbruksdrenering som ledes til elv/bekk med årssikker vannføring.

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann.

§ 11.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt.

§ 12.Søknad om utslippstillatelse

Søknaden skal utarbeides på kommunens eget søknadsskjema. Fåes ved henvendelse kommunen eller via kommunens nettside: www.etnedal.kommune.no.

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at:

1)det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:
a.den ansvarliges navn og adresse,
b.om utslippet skal etableres og drives i samsvar med standardkravene i denne forskriften, eller om det søkes om å fravike disse kravene,
c.dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives,
d.plassering av avløpsanlegg og utslippsted på kart i målestokk 1:1000 eller større, (se kommunens søkerveiledning),
e.utslippets størrelse i pe, (se kommunens søkerveiledning for utregning),
f.beskrivelse av utslippsstedet,
g.interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
h.nabovarsling i henhold til plan og bygningsloven,
i.samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.
2)parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på maks 4 uker etter at varselet er sendt.
3)komplett søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med gjenpart av nabovarsel med kvittering for at varsel er sendt og eventuelle uttalelser. Reglene om varsel og granneskjønn i granneloven §§ 6 til 8 gjelder ikke for utslipp etter denne forskrift. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, eller arbeidet har vært innstilt lenger enn 2 år, faller retten til å etablere utslipp bort. Utslipp kan da ikke etableres uten ved å varsle berørte parter og innsende søknad på nytt.

§ 13.Drift av renseanlegg

Eier av avløpsanlegget er ansvarlig for at anlegget drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges.

Minirenseanlegg, våtmarksfilter og biofilter skal drives og vedlikeholdes i henhold til en skriftlig service- og driftsavtale. Service- og driftsavtalen er en skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget eller et foretak med renseteknisk kompetanse på den aktuelle anleggstypen, oppnevnt av leverandør. Anleggseieren er ansvarlig for at det inngås slik avtale og at avtalen følges opp. Kopi av avtalen skal sendes kommunen ved søknad om utslippstillatelse. Kopi av kontroll- og servicerapporter skal oversendes kommunen innen 15. februar hvert år.

Alle anlegg som er dimensjonert for over 15 pe (uavhengig av anleggstype) skal avlegge årlig rapport til kommunen innen 15. februar. Rapporten skal inneholde: antall pe tilknyttet, renseeffekten, servicerapport med mer. Dersom det ikke er stilt krav om årlig rapport i eksisterende utslippstillatelse kan kommune kreve dette ved behov.

§ 14.Eksisterende utslipp

Eksisterende utslipp som ble etablert før forskriften trådte i kraft, uten at det var nødvendig å innhente tillatelse, er fortsatt lovlige. Kommunen kan vedta at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt dato med hjemmel i forurensningsforskriften § 12-16.

Vedtak om endring eller opphør av tidligere gitte utslippstillatelser kan gjøres med hjemmel i forurensningsloven § 18.

Eksisterende avløpsanlegg som må rehabiliteres er søknadspliktig. Nytt avløpsanlegg skal vurderes opp mot kravene i denne forskrift.

§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. oktober 2008.