Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2008-09-29-1610
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort22.01.2009   kl. 14.25
KorttittelForskr. om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Moss

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Moss kommunestyre 29. september 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9.

I

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold og tekniske løsninger knyttet til nybygging, vesentlig utvidelse eller rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Moss kommune, slik at hensynet til vassdraget og brukerinteressene ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp, mindre enn 50 pe, av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Moss kommune.

Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg.

§ 3.Definisjoner

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. 

Gråvann: Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P: Total fosfor (summen av alle fosforforbindelser P). 

Ortofosfat: Løst fosfor (PO4 3- ). 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr. 124-2002. 

Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann.

NS-EN-12566-3: Europeisk norm: «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (Pe) - Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet».

§ 4.Krav om utslippssøknad/dokumentasjonskrav

Etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig i henhold til forurensningsforskriftens § 12-4. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

I tillegg til punktene a-i under § 12-4, første ledd, kan kommunen kreve informasjon (inkl. vannanalyser) om vannkilden.

I forbindelse med fritidsbebyggelse kan innlagt vann tillates forutsatt at avløpsløsninger etableres i samsvar med denne forskrift. Vannklosett aksepteres bare på betingelse av at avløp føres til tett tank som kan tømmes i samsvar med kommunens tømmeforskrift av 1991.

Ved søknad om utslippstillatelse fra infiltrasjons- og filterbedanlegg skal prosjekteringsdokumentasjon medfølge (i tillegg til kravene i Forurensningsforskriftens § 12-4, punktene a-i).

Ved søknad om utslippstillatelse fra minirenseanlegg skal følgende dokumentasjon vedlegges (i tillegg til kravene i forurensningsforskriftens § 12-4, punktene a-i):

-Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN-12566-3, inkludert dokumentasjon på at oppnådde renseresultater for Tot-P og BOF5 , for den aktuelle anleggstypen tilfredsstiller kravene i § 6.
-Kopi av service/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak (jf. § 9) i henhold til vedlegg 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften.

For anlegg med infiltrasjon i stedlige masser, eller hvor det ellers er allment akseptert at det er problematisk å kunne ta representative utslippsprøver, skal oppnåelse av rensekrav dokumenteres ved utslippssøknaden og omfatte følgende:

-Grunnundersøkelse
-Hydraulisk kapasitet
-Infiltrasjonskapasitet
-Løsmassenes egenskaper som rensemedium
-Risikovurdering (risiko for forurensning).

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66.

Kommunen kan, med hjemmel i forurensningsloven § 18, gi pålegg om endring eller opphør av lovlig utslipp etter denne forskriften. Dersom et område på et senere tidspunkt blir dekket av kommunalt avløpsanlegg kan kommunen gi pålegg om tilknytning når vilkårene i plan- og bygningsloven § 66 er oppfylt.

§ 5.Krav til planlegging, prosjektering og utførelse

Foretak som planlegger, prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og -klasser i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller lukt.

Ved bruk av naturbaserte anlegg skal prosjekterende også utføre kontroll av utførelsen.

Praktisk utførende personell skal i tillegg ha ADK-1-godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

§ 6.Utslippskrav

Anlegg som slipper ut renset sanitært avløpsvann eller svartvann skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner.

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-PTot-P <1,0 mg/l*
BOF5<25 mg/l*
*Tilsvarer 90 % reduksjon.

Der hvor særskilte brukerinteresser (for eksempel fiske, bading, drikkevann) blir berørt, kan det settes grenseverdier for utslipp av bakterier (TKB).

Dersom det kun slippes ut gråvann, skal gråvannet minimum gjennomgå rensing med godkjente renseløsninger som beskrevet i § 8.

§ 7.Utslippssted

Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser, slik som uttak for drikkevann eller rekreasjon.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring (jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til drens- eller overvannsledning dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.

Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold. Dersom utslippet føres til terreng skal massene ha tilstrekkelig dreneringskapasitet.

Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid. Ved utslipp til elv eller bekk skal utløpet være dykket ved normal tørrværsavrenning.

§ 8.Godkjente renseløsninger

Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad, jf. § 4 ovenfor. Avhengig av stedlige forhold og anleggets formål er følgende renseløsninger godkjente:

-Lukkede infiltrasjonsanlegg
-Jordhauginfiltrasjonsanlegg
-Filterbedanlegg (konstruert våtmark)
-Minirenseanlegg
-Tett tank for svartvann fra boliger
-Prefabrikkerte gråvannsanlegg
-Sandfilteranlegg for gråvann.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

Basert på fremlagt dokumentasjon og stedlige forhold, vil kommunen vurdere om andre renseløsninger for avløpsvann kan godkjennes.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Ved bruk av renseløsninger som inkluderer mekaniske komponenter, som krever periodisk ettersyn og vedlikehold, skal anleggseier inngå service/vedlikeholdsavtale med et godkjent foretak.

Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som kvalifisert foretak. Samtlige godkjente foretak skal ha en skriftlig avtale med kommunen. Som grunnlag for å oppnå avtale med kommunen skal foretaket dokumentere intern opplæring av service/vedlikeholdspersonell.

Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå avtaler med annet godkjent foretak.

Service og vedlikehold skal som et minimum utføres med følgende tidsintervall: 

Minirenseanlegg:2 ganger pr. år
Filterbedanlegg:2 ganger pr. år
Infiltrasjonsanlegg:1 ganger pr. år
Sandfilteranlegg:1 gang hvert annet år
Tett tank:1 gang hvert annet år og trykktestes hvert 4. år
Prefabr. gråvannsanlegg (hytter):1 gang pr. år

Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter (der dette er aktuelt) sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på egne servicerapporter:

-Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres)
-Kjemikaliebeholder kontrolleres, og ev. etterfylles
-Ødelagte deler repareres eller skiftes ut
-Kontrollere slamnivå i slamavskiller/slamlager
-Tilstopninger av rør, mekaniske deler, biomedie, etc. skal fjernes
-Utløpsvannet skal kontrolleres med portabelt instrument (fotometer m/digital skjerm) for ortofosfat
-Kontroll/kalibrering av kjemikaliedosering
-Kontroll/kalibrering av sensorer/instrumenter for styringsparametere
-Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler
-For anlegg med mekanisk lufting i bioreaktor skal lufttilførsel kontrolleres
-Innløps- og utløpsdykker kontrolleres
-Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av overflate på filteret (våtmarksfilter)
-Kontroll av vannivå i filterbedet (våtmarksfilter)
-Kontroll av om det er synlig oppslag/utsig av urenset avløpsvann (infiltrasjonsanlegg)
-Kontroll av vannivå i peilerør (infiltrasjonsanlegg).

Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen.

Anleggseier skal ha kopi av servicerapport ved utført service.

Dersom portabelt instrument indikerer for høy verdi av ortofosfat, skal korrigerende tiltak straks iverksettes. Kopi av servicerapport skal da sendes kommunen, med beskrivelse av korrigerende tiltak. Portabelt instrument skal vedlikeholdes og kalibreres i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Slamavskillere skal tømmes i henhold til kommunal tømmeordning og retningslinjer fra leverandøren. Hvilken slamtømmeordning som er gjeldende skal fremgå av avtalen mellom kommunen og leverandøren. Rapportskjema for slamtømming skal fylles ut og oppbevares på egnet sted ved anlegget, for eksempel i styringsskapet.

Årsrapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer
-og håndtering av avvik.
-Resultater fra analyser med portabelt instrument.
-Vurderinger av nødvendige utbedringer, herunder utskifting av filtermedium.

Kommunens standardiserte skjema skal benyttes for årsrapport.

§ 10.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene. Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold.

Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamtømmer ved hver tømming i henhold til kontrollskjema. Ved avvik eller unormale hendelser/omstendigheter, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om forholdet.

Kommunen plikter å ta prøver av utløpsvannet med jevne mellomrom. Dette gjennomføres som risikobasert tilsyn, slik at den totale anleggsmassen for boliger i gjennomsnitt kontrolleres minimum hvert annet år, og hvert fjerde år for fritidsboliger.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Det skal analyseres for parametere det er stilt krav til i utslippstillatelsen. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.

Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha godt tilrettelagt mulighet for prøvetaking på utløp. For infiltrasjonsanlegg regnes tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til § 4 ovenfor å være dokumentasjon på at rensegrad vil bli oppnådd. I tillegg skal anleggene kontrolleres for synlig utsig av urenset avløpsvann, samt kontroll av vannivå i peilerør.

Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utføres i henhold til NORVAR-rapport nr. 082/1997 «Veileder for prøvetaking av avløpsvann».

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Fagkyndig virksomhet i denne sammenheng er enten kommunen selv, eller virksomhet som utfører dette på vegne av kommunen og som kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse innen prøvetaking og avløpsrensing. Ekstern fagkyndig virksomhet skal godkjennes av kommunen og særskilt avtale skal inngås mellom partene. Leverandører/produsenter, eller virksomheter i tilknytning til disse, kan ikke utføre prøvetaking for utslippskontroll.

Kommunen skal føre statistikk over utført kontroll, med eventuelle avvik.

I henhold til forurensningslovens § 73 har kommunen sanksjonsmuligheter dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull.

§ 11.Eldre utslipp

Eksisterende utslipp med Vansjø og Mosselva som resipient og med utslippstillatelse som ikke tilfredstiller kravene i denne forskrift, er ulovlige fra 1. januar 2009.

For eksisterende utslipp til andre resipienter gjøres forskriftens krav gjeldende fullt ut ved enhver endring av utslipp eller av sanitærteknisk løsning, eller senest fra den tid kommunen bestemmer.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.