Forskrift om standardvedtekter for kommunale skolefritidsordninger, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2008-10-05-1090
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse05.10.2008
Sist endret
EndrerFOR-2005-03-01-182
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§13-7
Kunngjort09.10.2008   kl. 15.30
KorttittelForskrift om standardvedtekter for SFO, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av byråden for kultur og utdanning 5. oktober 2008 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7 tredje ledd, bystyrets vedtak 5. mai 2004 sak 235 vedtakspunkt 3 nr. 65 og byrådets vedtak 17. juni 2004 sak 1186 vedtakspunkt 65.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunale skolefritidsordninger i Oslo (heretter kalt SFO), inkludert spesial-SFO.

Spesial-SFO benyttes i denne forskrift som betegnelse på det forsterkede SFO-tilbud som drives i tilknytning til spesialskoler, eller SFO-tilbud for barn som går i spesialgrupper ved 1.-7. årstrinn ved ordinære grunnskoler.

§ 2.Formål

SFO skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. SFO skal også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for læringsstøttende aktiviteter, herunder lekselesing og leksehjelp. SFO skal omfatte både ute- og inneaktiviteter.

§ 3.Hvem er omfattet av tilbudet

Barn på 1.-4. årstrinn, og barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

§ 4.Eierforhold

Oslo kommune ved Utdanningsetaten er eier av de kommunale SFOene.

§ 5.Driftsstyrets ansvar og oppgaver

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør i Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole.

Det overordnede ansvaret for SFO ligger hos driftsstyret ved den enkelte skole.

§ 6.Ledelse og bemanning

Rektor er administrativ og faglig leder av SFO.

Rektor fastsetter organisering og bemanning av SFO på egen skole i tråd med føringene i disse vedtektene. Organiseringen omfatter blant annet måltider, samarbeid med Oslo musikk- og kulturskole og frivillige organisasjoner.

SFO skal ha en grunnbemanning på minst ett årsverk pr. 24 barn innmeldt i SFO pr. gitt dato.

I spesial-SFO og ordinære SFO med stort innslag av barn med særskilte behov kan det være behov for styrket bemanning og/eller særskilt kompetanse hos personalet.

§ 7.Leke- og oppholdsareal

SFO skal ha ute- og innearealer som er egnet til formålet. Driftsstyret fastsetter den enkelte SFOs leke- og oppholdsareal.

Ut fra tilgjengelige arealer, fysiske, helsemessige og ressursmessige forhold kan driftsstyret fastsette et maksimalt antall plasser fordelt på heldags- og halvdagsplasser i den enkelte SFO.

§ 8.Åpningstid

SFO er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. SFO holder stengt hele juli måned.

Daglig normal åpningstid er kl. 07.30-16.30.

Driftsstyret kan utvide åpningstiden med inntil ½ time før og etter normal åpningstid. Utvidet åpningstid gir ikke anledning til økning av satsen for oppholdsbetaling utover de satser som bystyret har fastsatt.

§ 9.Oppholdstid

Heldagsplass i SFO er et tilbud på 12,5 timer og mer pr. uke innenfor rammen av daglig åpningstid for den aktuelle SFO. Når skolen er stengt og SFO holder åpent, kan plassen benyttes i hele den aktuelle SFOs åpningstid.

En halvdagsplass i SFO er inntil 12 timer pr. uke.

Rektor fastsetter de ytre rammer for hvordan halvdagsplassen skal benyttes. Rektor avgjør hvordan halvdagsplassen skal benyttes i skolens ferier og på eventuelle enkeltdager gjennom året hvor skolen er stengt.

Innenfor rammene som nevnt ovenfor skal det inngås individuell avtale mellom rektor og foresatte for hvert barn om hvordan timene skal benyttes ukentlig og gjennom året. Det skal utvises fleksibilitet i forhold til barnets og foresattes behov.

For barn med halvdagsplass kan det inngås avtale mellom rektor og foresatte om betaling for et økt antall timer pr. enkeltdag etter fastsatt timepris beregnet forholdsmessig etter den til enhver tid gjeldende sats for halvdagsopphold. Slike løsninger kan være hensiktsmessige dersom SFO organiserer spesielle aktiviteter når skolen er stengt, som for eksempel dagsutflukter etc. hvor det er praktisk og ønskelig at alle barna med plass i SFO kan være med.

Avtalt oppholdstid kan søkes endret i løpet av skoleåret. Rektor avgjør om søknaden kan innvilges og fra hvilket tidspunkt den ønskede endring kan gis.

§ 10.Opptaksmyndighet

Rektor er opptaksmyndighet.

§ 11.Opptaksperiode

Det tildeles plass til og med 4. årstrinn. Til barn med særskilte behov tildeles plass til og med 7. årstrinn.

§ 12.Opptak og frister

Hovedopptaket til SFO skjer om våren med søknadsfrist 1. april.

Med «hovedopptak» menes det årlige opptaket som foretas etter 1. april til de plasser som blir ledige i perioden 1. til 31. august, samme år.

Til ledige plasser gjennom skoleåret skjer det supplerende opptak. «Supplerende opptak» er opptak som ikke omfattes av hovedopptaket.

Det tildeles som hovedregel heldagsplass eller halvdagsplass i skolefritidsordningen.

Rektor kan tildele plass i SFO for et kortere tidsrom (for eksempel heldagsplass i 2 uker), eller med et redusert timeantall (for eksempel deltidsplass som utgjør 6 timer pr. uke) dersom det foreligger særskilt behov hos barnet eller familien. Avgjørelse om dette fattes av rektor etter en skjønnsmessig vurdering. Det er en forutsetning at det er ledig kapasitet og tilstrekkelige tilgjengelige ressurser i den aktuelle SFO. Opptaksperioden står særskilt angitt i tildelingsbrevet. I slike tilfeller betales en fastsatt pris for det aktuelle tilbudet beregnet forholdsmessig etter den til enhver tid gjeldende sats for halvdagsopphold.

§ 13.Opptak etter prioritet

Prioritet ved opptak innebærer at barnet går foran andre ved tildeling av plass.

Oppnådd prioritet gir ikke rett til plass i SFO.

Plass i SFO tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge (1 til 2):

1.Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd. 

Dokumentasjon:

Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak. En sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for plass i SFO enn for skolebarn ellers. Sakkyndig instans er de faglige instanser og fagpersoner som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon eller PP-tjeneste. I tvilstilfeller kan opptaksmyndigheten konferere bydelsoverlegen som medisinsk-faglig rådgiver. Ved avslag på søknad om prioritet skal bydelsoverlegen ha gitt sin vurdering og denne vurdering skal følge avslaget.

Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas eller barneverntjenestens vedtak.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder når søknaden sendes opptaksmyndigheten.

2.Yngre barn går foran eldre barn, basert på fødselsdato innenfor kalenderåret.

Barn med SFO-plass som flytter innen Oslo kommune og som har behov for SFO-plass i tilknytning til ny skole kan etter søknad om ny plass prioriteres ved opptak i det supplerende opptaket, men først etter at eventuelle samtidige søkere fra prioritetsgruppe 1 samt barn på 1. årstrinn, som for eksempel barn med fleksibel skolestart, er sikret plass.

§ 14.Avslag

Søkere som ikke tildeles plass i hovedopptaket får avslag om plass innen 1. juni. Disse blir automatisk satt på søkerliste.

Ved tildeling av plasser i supplerende opptak gis det ikke avslag til de øvrige på søkerlisten.

§ 15.Fastsettelse av oppholdsbetaling

Betalingssats for kommunal SFO-plass fastsettes av Oslo bystyre.

Oppholdsbetaling for SFO-plass fastsettes ut fra foresattes inntekt.

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt i henhold til skatteloven kapittel 12.

Som en husholdning regnes gifte, registrerte partnere og samboende.

Som samboere regnes 2 ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd i ekteskapslignende forhold i minst 1 år eller har felles barn.

Dersom foresatte er separert eller skilt og bor alene er beregningsgrunnlaget kun dennes inntekt.

I de tilfelle der barn bor fast hos begge foresatte, for eksempel 1 uke hos hver, beregnes oppholdsbetalingen ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet.

§ 16.Dokumentasjon og endring av sats

Foresatte skal ved tildeling av plass levere seneste skatteoppgjør innen den frist opptaksmyndigheten har fastsatt. Dersom skatteoppgjøret ikke er levert innen denne fristen settes høyeste betalingssats.

Dersom skatteoppgjøret leveres etter den fastsatte frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med virkning fra påfølgende måned.

Opptaksmyndigheten kan til enhver tid kreve nødvendig dokumentasjon fra foresatte for å fastsette beregningsgrunnlaget.

Foresatte plikter å melde enhver endring i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen.

Endring gjøres gjeldende fra påfølgende måned. Dersom opplysninger om forhøyet inntekt fremkommer senere, vil den forhøyede betalingssats bli beregnet med tilbakevirkende kraft.

§ 17.Varsel om økt oppholdsbetaling

Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers skriftlig varsel.

§ 18.Betalingsregler

Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen:

a)Ved barns sykefravær på fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må være dokumentert ved legeattest.
b)Fra andre dag ved streik, eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side.
c)Ved andre typer fravær kan det gis forholdsmessig fratrekk dersom særskilte forhold gir grunn til det. Dette kan for eksempel omfatte tilfeller hvor rektor unntaksvis har innvilget søknad om permisjon fra plassen for en nærmere bestemt periode. Ordinær ferie hos barn/foresatte i løpet av året gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen. Juli måned hvor SFO er stengt er betalingsfri.

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet.

Betaling skal skje forskuddsvis.

Det betales ut oppsigelsestiden.

§ 19.Flytting

Dersom familien flytter innen Oslo kommune og barnet får plass i ny SFO skal det ikke betales for to SFO-plasser samtidig. Foresatte betaler for SFO-plassen ut oppsigelsestiden i den ordning hvor barnet slutter, og begynner deretter å betale for den nye plassen. Betaling for SFO-plassen der hvor barnet slutter må være oppgjort før ny SFO-plass tas i bruk.

§ 20.Forsinket og manglende betaling

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage, barnepark eller SFO blir ikke tildelt plass i SFO før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort. Unntak fra dette kan gjøres for søkere som omfattes av vedtak truffet av fylkesnemnda med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

§ 21.Permisjon

Rektor kan unntaksvis innvilge permisjon fra SFO-plass for en nærmere bestemt periode, maksimalt ut inneværende skoleår. Rektor avgjør slike søknader etter en skjønnsmessig vurdering. Det er en forutsetning for innvilgelse av permisjon at barnet har tatt plassen i bruk og at det foreligger et særskilt behov hos barn og foresatte for permisjon. Ordinær ferie hos barn/foresatte i løpet av året regnes ikke som grunnlag for permisjon. Det er ikke klageadgang på avslag på søknad om permisjon fra SFO-plassen da avgjørelser om å innvilge eller avslå søknader om permisjon ikke er å regne som enkeltvedtak.

§ 22.Oppsigelse fra foresatte

Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig med én måneds varsel fra den 1. i måneden. Mottatt oppsigelse bekreftes skriftlig av rektor med angivelse av sluttdato.

§ 23.Oppsigelse på grunn av mislighold

Rektor kan si opp plassen med én måneds varsel fra den 1. i hver måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

a)ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene,
b)dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger.
§ 24.Generell oppsigelse

Driftsstyret kan med minimum 3 måneders varsel fra den 1. i måneden foreta en generell oppsigelse av samtlige plasser i den enkelte SFO. Slik generell plassoppsigelse kan kun gjøres gjeldende med virkning fra begynnelsen av et nytt skoleår.

§ 25.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagen fremsettes for den instans som har truffet vedtaket. Endelig klageinstans er Oslo kommunes klagenemnd.

§ 26.Endringer

De rettigheter og plikter som er fastsatt i eller i medhold av denne forskrift kan på ethvert tidspunkt endres av byråden for kultur og utdanning, også med virkning for nåværende plassinnehavere.

§ 27.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtakelsestidspunktet. Fra samme tid oppheves forskrift 1. mars 2005 nr. 182 om Oslo kommunes skolefritidsordninger, Oslo kommune.