Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Spydeberg kommune, Østfold

DatoFOR-2008-10-07-1172
PublisertII 2008 hefte 4
Ikrafttredelse07.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort06.11.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om gebyr for avløpssaker, Spydeberg

Hjemmel: Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll av utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann.

§ 2.Definisjoner

I samsvar med forurensningsforskriften § 11-3 gjelder følgende definisjoner: 

Sanitært avløpsvann.

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, og lignende. 

Kommunalt avløpsvann.

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2.000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. 

Avløpsanlegg.

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. 

Personekvivalent (pe):

Med personekvivalent (pe) forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person.

§ 3.Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

-søknad om utslippstillatelse.
-søknad om endring av utslippstillatelse.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens saksbehandling av mindre avløpsanlegg.

Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

§ 4.Kontrollgebyr

Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver husstand skal belastes med gebyr. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Gebyret skal i sin helhet benyttes til kostnader i forbindelse med kommunens kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg.

For at kontrollgebyr for en eiendom skal opphøre, midlertidig eller permanent, må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

§ 5.Innbetaling av gebyrer

Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse er mottatt. Kontrollgebyr faktureres årlig.

§ 6.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven § 52a og lov om tvangsfullbyrdelse kapittel 7.

Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7.Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som framkommer av gebyrregulativet, er forskrift og kan ikke påklages.

Enkeltvedtak fattet etter § 4 og § 6 i denne forskrift kan påklages til kommunen innen 3 uker fra meddelelse om vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 27 og § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.